Bí quyết đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn trong trường học

Xuất bản: Thứ hai - 16/01/2017 18:46 - Xem: 5582

Giáo viên

Giáo viên
Đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn thông qua đó sẽ đảm bảo nền nếp dạy học, bồi dưỡng phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.

Ổn định nhân sự tổ chuyên môn vào đầu năm học.

Thực hiện Điều lệ trường trung học, vào đầu mỗi năm học, Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Việc bổ nhiệm cần cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở quy hoạch đội ngũ của nhà trường, nhận định của Ban giám hiệu và quan trọng là tín nhiệm của các thành viên trong tổ.

Về nguyên tắc, nên ổn định đội ngũ tổ trưởng để phát huy kinh nghiệm công tác. Nhưng nếu xét thấy, tổ trưởng chuyên môn chưa đủ năng lực và tâm huyết để thực hiện hết chức trách nhiệm vụ mà trong tổ lại có người có đủ khả năng đó thì cần mạnh dạn thay đổi.

Tổ trưởng chuyên môn phải thật sự là người dẫn đầu trong hoạt động chuyên môn, có năng lực quản lý, nhiệt tình công tác, có năng lực chuyên môn từ khá trở lên, có khả năng tập hợp quần chúng, được thành viên trong tổ tín nhiệm cao.

Ổn định biên chế giáo viên mỗi tổ ngay từ đầu năm học để tổ chủ động trong việc dự kiến phân công giảng dạy, xây dựng kế hoạch hoạt động.

Việc phân công chuyên môn cho các thành viên trong tổ phải đảm bảo các yêu cầu về năng lực chuyên môn, nguyện vọng cá nhân, mục tiêu đào tạo của các khối lớp, đảm bảo tính liên thông trong giảng dạy, đảm bảo tính công bằng trong phân công lao động, phát huy dân chủ.

Tổ trưởng chuyên môn dự kiến phân công, tổ chức họp tổ bàn bạc thống nhất giữa các thành viên trong tổ, lập văn bản đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định phân công chuyên môn.

Quản lý kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn, phải theo một qui trình chặt chẽ: Quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học của ngành, điều lệ nhà trường, luật giáo dục, phân phối chương trình, qui chế đánh giá xếp loại học sinh, đánh giá thi đua giáo viên...

Phân tích đặc điểm nhà trường, tổ chuyên môn để chỉ ra mặt mạnh, yếu, việc đã làm được, chưa làm được của tổ ở năm học trước từ đó dự thảo các chỉ tiêu đăng ký xây dựng hoạt động tổ chuyên môn cho năm học mới.

Tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chuyên môn: Hiệu trưởng ủy nhiệm cho phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn theo dõi, kiểm tra tiến trình thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn. Phó hiệu trưởng làm trưởng ban chuyên môn, trực tiếp điều hành việc thực hiện kế hoạch tổ chuyên môn.

Hiệu trưởng ủy quyền cho Tổ trưởng chuyên môn quản lý toàn diện hoạt động tổ chuyên môn về các mặt xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh gia các thành viên trong tổ, chỉ đạo đánh giá xếp loại thi đua cuối năm, đề nghị khen thưởng, kỷ luật, nâng lương... của mọi thành viên trong tổ.

Hiệu trưởng quản lý kế hoạch tổ chuyên môn thông qua hệ thống hồ sơ của tổ trưởng, các cá nhân và thời khóa biểu. Thời khóa biểu là công cụ quan trọng nhất để quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường, của từng giáo viên và tổ chuyên môn.

Thời khóa biểu phải đảm bảo được các yêu cầu tối thiểu: tính khoa học, tính sư phạm, đặc điểm tâm lý, chế độ chính sách đối với giáo viên. Thời khóa biểu phải đảm bảo có giờ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, họp ban chuyên môn, ban giám hiệu.

Thời khóa biểu còn phải đảm bảo tính ổn định, ít xáo trộn, trình bày khoa học, rõ ràng không trùng giờ... đảm bảo cho mọi hoạt động dạy và học của nhà trường diễn ra bình thường theo biên chế năm học.

Quản lý sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

Mục đích làm cho mọi thành viên trong tổ nắm vững qui chế chuyên môn, kế hoạch quản lý của nhà trường theo từng tuần, tháng và kỳ học, đảm bảo nội dung công việc đã được đề ra trong kế hoạch.

Tổ chức chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn: Xếp lịch tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo tuần, tháng theo đó tổ sinh hoạt ít nhất 2 buổi/tháng. Hiệu trưởng thông báo và ủy nhiệm cho tổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần ngắn, giảm bớt thủ tục hành chính ở phần kiểm điểm thực hiện công tác, qui chế chuyên môn tuần trước và đề ra kế hoạch hoạt động của tổ trong tuần tới.

Thời gian chủ yếu dành cho báo cáo chuyên đề, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi, thảo luận tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn trong giảng dạy…

Quản lý thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn

Việc thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy của từng thành viên trong tổ phải được tổ trưởng chuyên môn, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn theo dõi tiến độ thực hiện. Mỗi thành viên trong tổ, hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện chương trình cho tổ trưởng và ban chuyên môn nhà trường.

Từ đó tổ trưởng đề nghị với ban chuyên môn nhà trường kịp thời điều chỉnh việc thực hiện chương trình nhanh - chậm đúng với kế hoạch thời gian từng kỳ và cả năm.

Tổ trưởng kiểm tra thực hiện chương trình của giáo viên thông qua việc đối khớp sổ báo giảng, sổ đầu bài, phân phối chương trình, giáo án và vở ghi của học sinh để kịp thời uốn nắn những sai sót chưa nghiêm túc thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

Quản lý kiểm tra đánh giá học sinh của tổ chuyên môn

Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập qui chế đánh giá xếp loại học sinh của Bộ GD&ĐT, các quy định về quy trình và kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; quy định chấm, chữa, trả bài cho điểm vào sổ điểm lớp, học bạ đối với HS.

Hiệu trưởng yêu cầu các tổ nhóm chuyên môn thống nhất nội dung các bài kiểm tra định kỳ theo phân phối chương trình, thống nhất bài kiểm tra thường xuyên theo tiến độ thời gian.

Quản lý việc sử dụng đồ dùng dạy học của tổ chuyên môn

Đầu năm học, hiệu trưởng yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn báo cáo tình hình trang thiết bị đồ dùng dạy học, lập kế hoạch đề nghị nhà trường mua sắm thiết bị đồ dùng, hóa chất...

Mỗi giáo viên lập kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học trong cả năm học sao thành 2 bản: một bản cá nhân giữ để thực hiện, một bản gửi về tổ chuyên môn để tổ trưởng tập hợp báo cáo ban giám hiệu.

Căn cứ vào đó, ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên thông qua sổ đăng ký sử dụng đồ dùng, lịch trực của phòng học bộ môn, vở ghi của học sinh để kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế trong việc sử dụng đồ dùng dạy học

Quản lý công tác tự học, bồi dưỡng nâng chuẩn GV của tổ chuyên môn

Tuyên truyền để giáo viên nhận thức được việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tự học, tự bồi dưỡng có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng nghề nghiệp, tới sự phát triển phẩm chất, năng lực sư phạm của người thầy.

Đặc biệt tự học, tự bồi dưỡng sẽ phát huy cao nhất vai trò chủ thể của giáo viên trong quá trình cập nhật kiến thức và kỹ năng, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chương trình, mục tiêu giáo dục.

Hiệu trưởng cần nghiên cứu nội dung các văn bản, chỉ thị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, những yêu cầu về thực hiện nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, việc sử dụng TBDH ...

Từ đó Hiệu trưởng lập kế hoạch cụ thể về bồi dưỡng trình độ nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Với những vấn đề chung thì tổ chức bồi dưỡng cho toàn trường, với những vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn của từng tổ thì giao tổ chuyên môn triển khai

Hiệu trưởng cần thông qua tổ chuyên môn điều tra thực trạng, phân loại giáo viên, bởi có phân loại đúng thì mới có biện pháp bồi dưỡng hiệu quả. Hơn nữa, phân loại trình độ chuyên môn để hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, khắc phục những mặt hạn chế, phát huy ưu điểm.

Các tổ chuyên môn lựa chọn GV có đủ khả năng, có điều kiện đề nghị Hiệu trưởng cử đi học tập nâng cao trình độ. Tổ chuyên môn sắp xếp công việc hợp lí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho GV trong thời gian ôn thi và học tập.

Phân công các GV có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy giúp đỡ những GV mới ra trường hoặc giáo viên hạn chế về năng lực giảng dạy như: hướng dẫn cách soạn bài, chuẩn bị TBDH, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, xử lý các tình huống sư phạm và các hoạt động giáo dục khác.

Khuyến khích giáo viên vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm đã được xếp loại vào giảng dạy và dự giờ các giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy để học tập.

Việc dự giờ thường xuyên của cán bộ giáo viên phải đảm bảo mức tối thiểu là 2 tiết/tháng, phải có kế hoạch, phải nhằm vào mục đich học hỏi chứ không phải để đối phó với quy định.

Hiệu trưởng cần phối hợp với tổ trưởng chuyên môn tăng cường kiểm tra chuyên đề sổ dự giờ để xem giáo viên dự giờ có đủ không, có ghi chép, nhận xét, rút ra bài học sau mỗi giờ dự không qua đó uốn nắn điều chỉnh kịp thời.

Tăng cường mua sắm đủ sách giáo khoa, sách tham khảo, các tạp chí chuyên ngành... tạo điều kiện cho giáo viên có đủ tài liệu tham khảo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Ưu tiên kinh phí, thời gian, địa điểm tổ chức các chuyên đề, hội thảo tại tổ nhóm. Với các vấn đề mới và khó có thể mời chuyên gia về giảng bài.Tổ chức cho cán bộ giáo viên đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm, dự giờ đồng nghiệp ở các trường, các đơn vị điển hình, tổ chức rút kinh nghiệm và viết thu hoạch một cách nghiêm túc.

Phát động phong trào thi đua phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp, động viên giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Hồng (Trường THCS Chu Mạnh Trinh)

Xem tin gốc

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Logo trường và liên kết tải logo

Tên trường: Hiện tại: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Bình. Tiền thân: Trường Trung học cấp 2-3 Hòa Bình (Trước đó là Trường Trung học cơ sở Hòa Bình). Logo trường hiện tại: Được thiết kế từ năm 2011: Tải logo trường kích thước 222x222px: logo-hb-222 Tải logo...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây