286 thực hiện chế độ giảm giờ, chế độ phụ cấp cho người lao động tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xuất bản: Chủ nhật - 06/06/2021 13:59 - Xem: 84

Giảm giờ

Giảm giờ
Tính chế độ giảm giờ, chế độ phụ cấp (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, chế độ cho giáo viên thể dục và quốc phòng an ninh, ...)
PHỤ LỤC
Danh mục một số vị trí việc làm được hưởng chế độ giảm giờ hoặc được phụ cấp (phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm,...) và các chế độ đặc thù cho giáo viên thể dục và quốc phòng an ninh ở các trường phô thông theo các quy định hiện hành
  Vị trí việc làm Chế độ được hưởng Cơ sở pháp lý để tính chế độ Ghi
chú
TT PCƯI)
/PCTN
PCCV/
PCTr.nhiệm
Giảm giờ (tiết/tuần) Phụ
cấp
khác
1 Giáo viên trực tiếp dạy lớp và BGH dạy đủ giờ chuẩn 30% (THCS, THPT), 35% (Tiểu học)   02
(nhưng chỉ tính riêng cho giáo viên tập sự)
  Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT- BGDĐT-BNV- BTC (được sửa đổi, bổ sung bỏ'i Thông tư số 27/2018/TT- BGDĐT) Phụ cấp ưu đãi nghề
2 Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 01% X tổng số năm giảng dạy
(nhung không tính thời gian không được hưởng phụ cấp thâm niên và chi được lãnh kể từ khi đủ 05 năm giảng dạy chính thức)
      Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDĐT-BNV- BTC- BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2018/TT- BGDĐT) Phụ cấp thâm niên
3 Hiệu trưởng   0.70
(Trường THPT hạng 1)
15   Thông tư sô 33/2005/TT- BGDĐT và Văn bàn họp nhất số 03/VBHN- BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017. PCCV trường THPT hạng 2, 3 và các trường bậc THCS, Tiều học thực hiện theo Thông tư số
33/2005/TT-
BGDĐT
4 Phó hiệu trưởng   0.55
(Trường THPT hạng 1)
13   Thông tư sô 33/2005/TT- BGDĐT và Văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017. PCCV trường THPT hạng 2, 3 và các trường bậc THCS, Tiểu học thực hiện theo Thông tư số
33/2005/TT-
BŨDĐT
 
 
5 Tổ trưởng CM   0.25 THPT /0.20 THCS 03   Thông tư số 33/2005/TT- BGDĐT và Văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017  
6 Tổ phó CM   0.15 01   Thông tư số 33/2005/TT- BGDĐT và Văn bàn họp nhất số 03/VBHN- BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017  
7 Bí thư đoàn trường   0.25 14.5
(số lóp bậc THPT >=28)
  Quyết định số 13/2013/QĐ- TTg (Mục 2, khoản 1, điều 1). Chê độ giảm giờ cho trường <28 lớp được thể hiện trong Quyết định số 13/2013/QĐ- TTg
8 Phó Bí thư đoàn TN   0.25 8.5
(số lớp bậc THPT >=28)
  Quyết định số 13/2013/QĐ- TTg (Mục 2, khoản 1, điều 1). Chê độ giảm giờ cho trường <28 lớp được thể hiện trong Quyết định số 13/2013/QĐ- TTg
9 Chủ tịch Hội LHTN ’   0.25 00   Quyêt định sô 13/2013/QĐ- TTg (Điểm c Khoản 2 Điều 2)  
10 Phó Chủ tịch Hội LHTN   0.15 00   Quyêt định sô 13/2013/QĐ- TTg (Điểm c Khoản 2 Điều 2)  
11 Giáo viên TPT Đội   0-3trường hạng I 0 ^trường hạng n 0 • 1 trường hạng UI 17thcs
/21 Tiểu học (trường hang 1)
  Thông tư sô 28/2009/TT- BGDĐT (chế độ giảm giờ theo Khoản 3 Điều 6) và Thông tư số 05/2005/TT- BNV (phụ cấp trách nhiệm) Chế độ cho TPT các trường hạng khác được thể hiện trong 2 văn bàn trên
12 Chủ nhiệm lớp   00 04   Văn bản họp nhất số 03/VBHN-  
 
 
            BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017 (Khoản 1, Điều 8)  
13 Chủ tịch Công đoàn   00 03   Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT (Mục a, khoản 2, điều 3).  
14 Phó chủ Công đoàn   00 03   Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT (Mục a, khoản 2, điều 3).  
15 UVBCH Công đoàn   00 01   Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT (Mục b, khoản 2, điều 3).  
16 Tổ trưởng, tổ phó Tổ Công đoàn   00 01   Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT (Mục b, khoản 2, điều 3).  
17 Trưởng ban Thanh tra nhân dân   00 02   Văn bàn họp nhất sổ 03/VBHN- BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017 (Khoản 5, Điều 8)  
18 Thư ký Hội đồng   00 02   Văn bản họp nhất số 03/VBHN- BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017 (Khoản 5, Điều 8)  
19 Thư viện   0.20 00   Thông tư sô 26/2006/TT- BVHTT (Muc
II)
Chỉ tính khi thư viện đạt chuẩn
20 Phụ trách Kể toán   0.10 00   Thông tư liên tịch số 04/2018/TT- BNV (Khoản 1 Điều 16)  
21 Nhân viên thiết bị   0.10 00   Thông tư 07/2005/TT- BNV  
22 Giáo viên nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi   00 03   Văn bản họp nhất số 03/VBHN- BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017 (Khoản 2, Điều 8)  
 
 
23 Thủ quỹ cơ quan, đơn vị   0.10 00   Thông tư số 05/2005/TT- BNV (Điểm d Khoản 2 Mục II)  
24 Viên chức y tế trường học (biên chế) 20%   00   Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT- BYT-BTC (Khoản 6 Điều 4) và Nghị định so 56/201Ĩ/NĐ- CP (Khoản 6 Điều 3)  
25 Giáo viên thể dục       01% lương cơ sở nhân số tiết giảng thực hành và chế độ trang phục Quyết định số 51/2012/QĐ - TTg  
26 Giáo viên QPAN       01% lương cơ sờ nhân số tiết giảng và chế độ trang phục Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT- BGDĐT- BLĐTBXH- BQP-BCA- BNV-BTC  
27 Cộng tác viên thanh tra   80.000đ/ngày đi thanh tra chuyên ngành (nếu là công chức) 03
tiết/buổi đi thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành
  Thông tư số 54/2012/TT- BGDĐT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 31/2014/TT- BGDĐT) Khi có quyết định điều động của Sở GDĐT
28 Người được phân công hướng dẫn tập sự   0.3     Nghị định sô 29/20 Ĩ2/NĐ-CP (Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22) Phụ câp trách nhiệm trong thời gian hướng dẫn tập sự theo quyết đinh của
 
 
              người có thẩm quyền phân công
29 Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phòng thiết bị, thư viện     2-3 tiếưtuần (số tiết cụ thể được ghi trong quyết định phân công của Hiệu trưởng)   Thông tư số 28/2009/TT- BGDĐT (Khoản 4 Điều 8) Chi được tính khi các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách.
 
 
Ghi chú: Trong quá trình áp dụng các đon vị cần lưu ý một số điểm sau:
Một là, các quy định pháp luật sẽ thay đổi theo thời gian do đó cán bộ quản lý và người lao động cần phải thường xuyên cập nhật để không bị lạc hậu thông tin hay áp dụnạ các văn bản đã hết hiệu lực dẫn đến chi không đúng, không đủ chế độ làm thiệt thòi quyên lợi người lao động hoặc gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
Hai là, các chế độ chưa được liệt kê ở trên nhưng được cơ quan thẩm quyền quy định thì các cơ sở giáo dục phải tổ chức thực hiện đúng quy định. Ví dụ: Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà ứường hay giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hay giáo viên báo cáo ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án/kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo),... sẽ được giảm giờ hoặc quy đổi giờ theo định mức được nêu trong Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GDĐT.
Ba là, đối với trường hợp một người kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác thì chế độ giảm giờ được thực hiện theo tinh thần Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ GD&ĐT cùng các văn bản pháp lý hiện hành.
Bốn là, đối với người được hưởng nhiều chế độ phụ cấp khác nhau thì vẫn được hưởng đủ; riêng những trường họp hưởng nhiều mức phụ cấp của một loại phụ cấp (ví dụ phụ cấp trách nhiệm) thì chỉ được hưởng mức phụ cấp cao nhất của loại đó, trừ trường họp pháp luật có quy định khác

Xem công văn

 

Tác giả bài viết: THB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Thống kê
  • Truy cập109
  • Hôm nay1,169
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này187,100
  • Tổng lượt22,145,393
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây