Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh quy định mức tiền công tổ chức các kỳ thi

Xuất bản: Chủ nhật - 02/01/2022 14:09 - Xem: 89

16 HĐND tỉnh

16 HĐND tỉnh
PHỤ LỤC Quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Ban hành Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Xem văn bản

Nghị quyết

Phụ lụcPHỤ LỤC
Quy định cụ thể mức tiền công các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Stt Kỳ thi Chức danh Mức tiên Đơn vi tính Ghi
công (1.000đ) chú
1 Tốt nghiệp - Ban chỉ đao      
  trung học + Trưởng ban 600 Người/Ngày  
  phổ thông + Phó trưởng ban 540 Người/Ngày  
    + Uỷ viên 480 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ 300 Người/Ngày  
    - Hội đông thi tỉnh      
    + Chủ tịch 600 Người/Ngày  
    + Phó chủ tịch 540 Người/Ngày  
    + Uy viên 480 Người/Ngày  
    - Ban thư ký      
    + Trưởng ban 510 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 460 Người/Ngày  
    + Uỷ viên 410 Người/Ngày  
    - Ban in sao      
    + Trưởng ban 510 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 460 Người/Ngày  
    + Uy viên, Thư ký làm việc cách ly 410 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ làm việc cách ly 310 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài 310 Người/Ngày  
    - Thành viên bộ phận vận chuyển đê thi 360 Người/Ngày  
    - Ban coi thi      
    + Trưởng ban 450 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 410 Người/Ngày  
    + Uy viên, Thư ký, giám thị (Cán bộ coi thi) 360 Người/Ngày  
    + Công an, bảo vệ, phục vụ 230 Người/Ngày  
    - Ban làm phách      
    + Trưởng ban 450 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 410 Người/Ngày  
    + Uy viên, Thư ký 360 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc cách ly 270 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, bảo vệ vòng ngoài 270 Người/Ngày  
    - Ban Chấm thi trắc nghiệm      
    + Trưởng ban 600 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 540 Người/Ngày  
 
 
    + Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên 480 Người/Ngày  
    + Cán bộ xử lý bài 540 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế 270 Người/Ngày  
    - Ban Châm thi tư luân      
    + Trưởng ban 600 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 540 Người/Ngày  
    + Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên 480 Người/Ngày  
    + Tổ Trưởng 420 Người/Ngày  
    + Cán bộ chấm thi 360 Người/Ngày  
    + Cán bộ chấm kiểm tra 360 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế 270 Người/Ngày  
    - Ban Châm phúc khảo      
    + Trưởng ban 600 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 540 Người/Ngày  
    + Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên 480 Người/Ngày  
    + Tổ Trưởng 420 Người/Ngày  
    + Cán bộ chấm thi 360 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế 270 Người/Ngày  
2 Học sinh giỏi quoc gia - Hội đồng coi thi      
  + Chủ tịch 600 Người/Ngày  
    + Phó chủ tịch 540 Người/Ngày  
    + Thư ký, ủy viên 480 Người/Ngày  
    + Giám thị, cán bộ kỹ thuật 480 Người/Ngày  
    + Công an, phục vụ, bảo vệ, y tế 300 Người/Ngày  
    - Tâp huân đội tuyên học sinh giỏi quốc gia      
    + Cán bộ phụ trách lớp tập huấn 190 Người/Ngày  
    + Biên soạn và giảng dạy lý thuyết 190 Người/Ngày  
    + Biên soạn và giảng dạy thực hành 190 Người/Ngày  
    + Trợ lý thí nghiệm, thực hành 150 Người/Ngày  
    - Tập huân đội tuyển học sinh giỏi câp huyện: Mức chi băng 70% câp tỉnh  
3 Học sinh giỏi - Hội đồng coi thi      
  câp THCS, + Chủ tịch 360 Người/Ngày  
  THPT câp + Phó chủ tịch 330 Người/Ngày  
  tỉnh; kỳ thi + Thư ký 290 Người/Ngày  
  học sinh giỏi + Giám thị, cán bộ kỹ thuật 290 Người/Ngày  
  THPT chọn + Công an, phục vụ, bảo vệ, y tế 180 Người/Ngày  
  đội tuyên dự - Hội đồng in sao đề thi      
  thi học sinh + Chủ tịch 410 Người/Ngày  
  giỏi quoc gia + Phó chủ tịch 370 Người/Ngày  
    + Ủy viên, Thư ký làm việc cách ly 330 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ làm việc cách ly 250 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ 210 Người/Ngày  
 
 
    vòng ngoài      
    - Hội đông châm thi      
    + Chủ tịch 480 Người/Ngày  
    + Phó chủ tịch 440 Người/Ngày  
    + Thư ký, ủy viên 390 Người/Ngày  
    + Tổ Trưởng 340 Người/Ngày  
    + Cán bộ chấm thi 290 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ 240 Người/Ngày  
    - Hội đông Châm phúc khảo      
    + Chủ tịch 480 Người/Ngày  
    + Phó chủ tịch 440 Người/Ngày  
    + Thư ký, ủy viên 390 Người/Ngày  
    + Tổ Trưởng 340 Người/Ngày  
    + Cán bộ chấm thi 290 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ 240 Người/Ngày  
4 Tuyên sinh - Ban chỉ đao      
  lớp 10 + Trưởng ban 480 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 440 Người/Ngày  
    + Uy viên, Thư ký 390 Người/Ngày  
    - Hội đông thi tỉnh      
    + Chủ tịch 480 Người/Ngày  
    + Phó chủ tịch 440 Người/Ngày  
    + Uy viên, thư ký 390 Người/Ngày  
    - Ban thư ký      
    + Trưởng ban 410 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 370 Người/Ngày  
    + Uy viên 330 Người/Ngày  
    - Ban in sao      
    + Trưởng ban 410 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 370 Người/Ngày  
    + Uy viên, Thư ký làm việc cách ly 330 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ làm việc cách ly 250 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài 210 Người/Ngày  
    - Ban coi thi      
    + Trưởng ban 360 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 330 Người/Ngày  
    + Uy viên, Thư ký, Cán bộ coi thi 290 Người/Ngày  
    + Trưởng điêm 360 Người/Ngày  
    + Phó Trưởng điêm 330 Người/Ngày  
    + Công an, y tê, phục vụ, bảo vệ 180 Người/Ngày  
    - Thành viên bộ phận vận chuyên đê thi 290 Người/Ngày  
    - Ban làm phách      
    + Trưởng ban 360 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 330 Người/Ngày  
 
 
    + Ủy viên, Thư ký 290 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc cách ly 220 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, bảo vệ vòng ngoài 180 Người/Ngày  
    - Ban Chấm thi trắc nghiệm      
    + Trưởng ban 480 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 440 Người/Ngày  
    + Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên 390 Người/Ngày  
    + Cán bộ xử lý bài 440 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế 240 Người/Ngày  
    - Ban Chấm thi tư luân      
    + Trưởng ban 480 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 440 Người/Ngày  
    + Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên 390 Người/Ngày  
    + Tổ Trưởng 340 Người/Ngày  
    + Cán bộ chấm thi 290 Người/Ngày  
    + Cán bộ chấm kiểm tra 290 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế 240 Người/Ngày  
    - Ban Chấm phúc khảo      
    + Trưởng ban 480 Người/Ngày  
    + Phó trưởng ban 440 Người/Ngày  
    + Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên 390 Người/Ngày  
    + Tổ Trưởng 340 Người/Ngày  
    + Cán bộ chấm thi 290 Người/Ngày  
    + Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ, y tế 240 Người/Ngày  
5 Tiền công ra đề thi
  Tiền công ra đề kỳ thi học sinh giỏi - Xây dựng và duyệt ma trận đê thi và bản đặc tả đê thi      
5.1 + Chủ trì (Trưởng ban/Chủ tịch, phó Trưởng ban/Phó Chủ tịch) 750 Người/Ngày  
THPT chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quoc gia + Thành viên 600 Người/Ngày  
  - Đê đê xuất 480 Đê  
  - Đê chính thức, dự bị 600 Người/Ngày  
  - Phản biện 420 Người/Ngày  
  Tiền công ra đề Kỳ thi học sinh giỏi cấp THCS, THPT - Xây dựng và duyệt ma trận đê thi và bản đặc tả đê thi      
5.2 + Chủ trì (Trưởng ban/Chủ tịch, phó Trưởng ban/Phó Chủ tịch) 600 Người/Ngày  
  + Thành viên 480 Người/Ngày  
  cấp tỉnh; tuyển sinh lớp 10 - Đê đê xuất 390 Đê  
  - Đê chính thức, dự bị 480 Người/Ngày  
  - Phản biện 340 Người/Ngày  
5.3 Tiền công Xây - Xây dựng và duyệt ma trận đê thi và      
 
 
  dựng ngân hàng câu hỏi thi bản đặc tả đê thi      
+ Chủ trì (Trưởng ban/Chủ tịch, phó Trưởng ban/Phó Chủ tịch) 600 Người/Ngày  
+ Thành viên 480 Người/Ngày  
- Chi soạn thảo câu hỏi thô 14 Câu  
- Rà soát, chọn lọc, thâm định và biên tập câu hỏi 12 Câu  
- Chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm 10 Câu  
- Chỉnh sửa lại các câu hỏi sau thử nghiệm đê thi 7 Câu  
- Rà soát, lựa chọn, nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuân hóa. 2 Câu  
- Thuê chuyên gia định cỡ câu trăc nghiệm      
+ Chủ trì 480 Người/Ngày  
+ Thành viên 390 Người/Ngày  
6 Mức chi đối với kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp huyện: mức chi bằng 70% cấp tỉnh.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: THB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Thống kê
  • Truy cập67
  • Máy tìm kiếm1
  • Khách66
  • Hôm nay3,222
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này189,153
  • Tổng lượt22,147,446
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây