TKB LỚP THPT - BUỔI CHIỀU
Áp dụng từ: 26/12/2016
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Thứ 2 1                                          
2   TIN-L8                   TIN-Ti1                  
3   TIN-L8                   TIN-Ti1                  
4   TIN-L8                   TIN-Ti1                  
5                                          
Thứ 3 1                                          
2                                          
3 TIN-Ti4                   TIN-Ti3                    
4 TIN-Ti4                   TIN-Ti3       TD-TD4            
5 TIN-Ti4                   TIN-Ti3   TD-TD4   QP-QP2            
Thứ 4 1                                          
2                                          
3             TIN-Ti4 TIN-Ti1                          
4             TIN-Ti4 TIN-Ti1           TD-TD3              
5             TIN-Ti4 TIN-Ti1           QP-QP2              
Thứ 5 1                                          
2                                          
3           TIN-Ti1       TIN-Ti4                      
4           TIN-Ti1       TIN-Ti4                 TD-TD3 QP-QP2  
5           TIN-Ti1       TIN-Ti4                 QP-QP2 TD-TD2  
Thứ 6 1                                          
2                                          
3     TIN-Ti2   TIN-L8                                
4     TIN-Ti2   TIN-L8                     QP-QP2          
5     TIN-Ti2   TIN-L8               QP-QP2     TD-TD3          
Thứ 7 1                                          
2                                          
3       TIN-Ti2         TIN-Ti3                        
4       TIN-Ti2         TIN-Ti3               TD-TD2 QP-QP2      
5       TIN-Ti2         TIN-Ti3               QP-QP2 TD-TD2