TKB LỚP THPT - Buổi sáng
Áp dụng từ ngày: 26/12/2016
   
   
  Lớp 10A1  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC V CN Sử TCV
2 V T Đ Ti TcL V
3 GD AV Ti TcL TCSi QP
4 TD H Si H TD
5 AV Đ AV T SHL T
   
  Lớp 10A2  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC Đ QP TcL Đ
2 TD TcL TCSi AV H Ti
3 T H V Ti TD Sử
4 T AV V GD CN T
5 TCAV AV Si SHL V
   
  Lớp 10A3  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC V AV AV TD TcL
2 T V AV H V CN
3 TD T Đ GD Ti TCSi
4 Sử QP Đ TCSu
5 Ti H T Si SHL TCV
   
  Lớp 10A4  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC Ti AV H Đ QP
2 H AV TCSu T TD
3 TcL T CN V GD
4 TD Sử V TCSi TCV Đ
5 Si T V Ti SHL AV
   
  Lớp 10A5  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC TD AV V AV TD
2 H Ti AV V TcL QP
3 Si T TCV TCSi Đ TCV
4 Ti T CN H V GD
5 Sử Đ SHL T
   
  Lớp 10A6  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC T CN TCV Si T
2 TD Đ TCSi H T
3 GD Đ TD AV H
4 V Ti Sử TCSu AV QP
5 V TcL V Ti SHL AV
   
  Lớp 10A7  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC QP V H TD
2 AV CN V AV TcL
3 TD TCAV Ti TCSu H V
4 T AV Đ GD TCSi Ti
5 T T Si Đ SHL Sử
   
  Lớp 10A8  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC Đ TcL GD AV
2 Si TD TCSu Đ V Ti
3 H TCSi H V T
4 TCAV CN QP AV TD T
5 Sử Ti T AV SHL V
   
  Lớp 10A9  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC Sử Ti Si H TD
2 QP CN T H
3 TCSi Đ AV V V AV
4 TD Ti AV V Đ TCAV
5 T T TcL TCAV SHL GD
  Lớp 10A10  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC Ti TCSu V TCSi H
2 Đ Sử V V TD
3 TcL TD QP AV TCV Ti
4 CN T GD T H T
5 AV Đ Si SHL AV
   
  Lớp 10A11  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC T V   V T
2 Đ T T   V Sử
3 V H   Đ
4 Sử H   SHL Si
5            
   
  Lớp 11A1  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC V Ti V Đ
2 TcT V TCSu H GD
3 T Si T Sử AV TCAV
4 CN QP TD TD AV V
5 H Ti AV T SHL  
   
  Lớp 11A2  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC Si Đ TCAV T
2 QP V TD TD AV AV
3 H H GD TcH TCSu V
4 Sử AV Ti CN V
5 V T T TcT SHL  
   
  Lớp 11A3  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC H V T TD AV
2 T CN QP GD TCAV
3 AV Sử H TD V Ti
4 Ti Si TcT AV V Đ
5 V T TCSu SHL  
   
  Lớp 11A4  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC TcT Ti TD TCSu Si
2 AV T AV QP T Đ
3 T V TCAV Ti
4 Sử V V AV TD CN
5 H GD V H SHL  
   
  Lớp 11A5  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC CN QP TcH TD TCSu
2 AV H GD AV V T
3 AV T V TCAV TCAV T
4 TD Đ V Ti
5 Si Sử H V SHL  
   
  Lớp 11A6  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC AV V TD TcH TCSu
2 Si AV V CN AV
3 T V QP H Ti TD
4 Ti V H Sử Đ T
5 TcH T GD SHL  
   
  Lớp 11A7  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC Ti QP TcT Si V
2 T GD Sử H TCSu V
3 T CN TD Ti H T
4 AV V V TcH TD
5 AV Đ AV SHL  
   
  Lớp 11A8  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC T Si AV TcH GD
2 H T QP TD TD CN
3 Ti Đ V TcT V AV
4 H T V AV
5 Sử V TCSu Ti SHL  
   
  Lớp 11A9  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC V TcH T V AV
2 H T Si T V TCSu
3 TD QP Sử GD TD Đ
4 AV H TcT Ti Ti
5 AV V CN SHL  
   
  Lớp 11A10  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC QP TD Ti AV AV
2 Sử TcT TcH Si TD AV
3 Ti V T V
4 T H V Đ TCSu V
5 T CN GD H SHL  
   
  Lớp 11A11  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC H V   T
2 V H V   Sử Đ
3 V T T   Si
4 H T T   SHL Si
5            
   
  Lớp 11A12  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC H T   V Đ
2 T H T   Sử
3 T T V   Si V
4 H Si   SHL V
5            
   
  Lớp 12A1  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC H AV GD TCV Sử
2 Đ AV TCAV Sử V T
3 T Ti T CN TD TcT
4 T TcT Ti AV
5 V Si Si V SHL H
   
  Lớp 12A2  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC T H T CN Sử
2 Si V T T AV GD
3 V TCV Ti AV TcT
4 TCV AV V Ti TD
5 Sử TCAV Đ H SHL Si
   
  Lớp 12A3  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC T T Si H TCV
2 TcT T Sử TD Si
3 TCV AV TCAV Đ CN
4 V AV Sử V V Ti
5 T Ti H GD SHL AV
   
  Lớp 12A4  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC TD Sử Sử H AV
2 Ti Đ Si Ti AV
3 H TCAV CN T TcT V
4 V TcT T Si TCV
5 T V T AV SHL GD
   
  Lớp 12A5  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC Đ V Sử Ti
2 TCAV H V GD TCV
3 TCV H T TcT TD Sử
4 AV T Si CN T AV
5 Ti T V Si SHL AV
   
  Lớp 12A6  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC V TcT T Si
2 GD TCV T TcT Ti Sử
3 CN AV Ti V Đ AV
4 Si AV H TCAV TD T
5 V H Sử SHL T
   
  Lớp 12A7  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC AV T Ti T
2 Si TD T T Đ
3 TCV V AV CN H AV
4 TcT V TCAV V GD Sử
5 Ti H Sử TCV SHL Si
   
  Lớp 12A8  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC V Si Ti TD
2 AV V H H Ti
3 Sử Si TCAV V CN Đ
4 TcT T AV T AV GD
5 T TcT T Sử SHL TCV
   
  Lớp 12A9  
   
Buổi sáng  
  Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7
1 SHDC T V V-V2 T V
2 V T V V-V2 T T
3 Sử V Si T-T4 Si T
4 H Đ T-T4 H
5 Đ H   SHL Sử