TKB GV THPT - Buổi sáng
Áp dụng từ: 17/9/2018
 
   
   
  Giáo viên Lý Thị ánh Chưng - T1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A2-T   12A1-T 12A7-Tc T  
2 12A7-T 10A2-T   12A1-Tc T    
3 12A7-T   12A1-T   12A1-T  
4 10A2-T 12A1-T 12A7-T   12A1-Tc T  
5   12A7-T 12A7-Tc T      
   
  Giáo viên Phạm Văn Hùng - T2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A9-T     12A6-T 12A6-T
2   11A9-T 12A4-T   12A6-Tc T 12A6-Tc T
3 11A9-T   12A4-Tc T   11A9-T  
4   12A4-T 12A6-T   11A9-T 12A4-T
5 12A6-T 12A4-T       12A4-Tc T
   
  Giáo viên Trần Hùng Quốc - T3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A7-T       11A7-T
2 10A1-T 10A9-T   10A5-T   11A7-Tc T
3 10A1-T   10A4-T 11A7-T   10A1-Tc T
4 10A9-T 10A4-T 10A4-T 10A4-Tc T    
5 10A9-T 10A1-T 10A5-T 10A9-T   10A5-T
   
  Giáo viên Đổ Thị Thanh Thảo - T4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A3-T   10A10-T 12A3-Tc T 12A3-T
2 12A3-T 12A3-T   10A10-T 10A7-T 12A3-Tc T
3 10A10-T 10A7-T   10A3-T 10A7-Tc T 10A3-T
4 10A10-T 10A7-T       10A3-T
5            
   
  Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Tiến - T5  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A2-T   11A8-T 12A8-Tc T 12A2-T
2   12A2-T   11A8-T 12A2-T 12A2-Tc T
3 11A5-T 12A8-T   12A8-T 12A2-Tc T  
4 11A5-T 12A8-T       12A8-T
5 11A8-T 11A5-T   11A5-Tc T   12A8-Tc T
   
  Giáo viên Huỳnh Nguyễn Vũ Linh - T6  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
   
  Giáo viên Lê Thị Mỹ Tiên - T7  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
   
  Giáo viên Đặng Thị Huyền Chân - T8  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A5-T   12A5-T 11A1-T  
2 11A1-T 12A5-T   12A5-Tc T   12A5-T
3   11A6-T     11A6-T 12A5-Tc T
4         11A6-T  
5   11A1-T     11A1-SHL  
   
  Giáo viên Phan Thị Ngọc Hà - T9  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A2-T 10A6-T      
2   10A8-T 10A6-Tc T 11A4-T   10A8-Tc T
3   10A8-T   11A4-T   11A2-T
4 10A6-T   10A8-T 11A2-T   11A3-T
5 10A6-T 11A3-T 11A4-T 11A3-T    
   
  Giáo viên Đồng Thị Ngọc Hạnh  - L1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A7-Tc L 12A8-Lý   12A4-CN 10A7-Lý
2 10A9-Lý 12A8-CN     12A4-Lý 10A7-Tc L
3 12A4-Lý 10A1-Lý 10A1-Tc L   10A9-Lý  
4 10A7-Lý         10A1-Lý
5 12A8-Lý 10A9-Lý       10A1-Tc L
   
  Giáo viên Dương Thành Trương - L2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A3-Lý      
2     10A3-Lý     10A2-Tc L
3 10A8-Lý 11A9-Lý 10A8-Tc L     10A5-Lý
4 11A9-Lý 10A5-Tc L     10A2-Tc L 10A5-Tc L
5 10A5-Lý 10A8-Lý 11A2-CN   11A9-SHL 10A8-Tc L
   
  Giáo viên Trần Hoài Nhân - L3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A7-Lý        
2   11A2-Lý     11A6-Lý  
3   12A3-Lý 11A6-Lý   12A7-CN  
4 11A2-Lý         11A2-Tc L
5 12A3-Lý   12A3-CN   12A7-SHL 12A7-Lý
   
  Giáo viên Nguyễn Thị Mộng Thuyền - L4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11A7-Lý    
2 12A1-Lý   11A7-Lý   12A1-Lý  
3     11A7-Tc L 12A1-CN 12A5-Lý  
4   12A5-Lý     11A7-Tc L  
5   12A5-CN     12A1-SHL  
   
  Giáo viên Trần Thị Lan Anh - L5  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A10-Lý   12A2-CN 10A10-Lý  
2       12A6-Lý 10A10-Lý  
3 10A6-Lý 12A2-Lý   12A6-CN 10A4-Lý  
4   12A2-Lý 10A6-Tc L      
5 10A4-Lý 10A6-Lý 12A6-Lý 10A6-Tc L 10A6-SHL  
   
  Giáo viên Nguyễn Đông Thảo - L6  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
   
  Giáo viên Trần Bích Thủy - L7  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A4-Lý 11A5-Lý 11A4-Tc L   11A4-Tc L
2   11A1-Lý       11A1-Tc L
3   11A1-Lý 11A1-Tc L 11A5-Lý   11A5-Tc L
4 11A1-CN   11A4-Lý 11A5-Tc L    
5 11A4-CN          
   
  Giáo viên Nguyễn Thị Thu Loan - L8  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A3-CN 11A3-Lý 11A5-CN 10A2-Lý
2         11A3-Tc L 11A8-Tc L
3 11A3-Lý   11A8-Lý 11A8-Lý 10A2-Lý 11A3-Tc L
4 11A8-CN     11A7-CN   11A6-CN
5         11A3-SHL  
   
  Giáo viên Võ Tấn Lực - H1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A9-Hóa     12A1-Hóa 10A1-Hóa
2 10A5-Hóa 10A1-Hóa     10A9-Hóa  
3   10A5-Hóa       12A4-Hóa
4 12A4-Hóa         12A1-Hóa
5            
   
  Giáo viên Lê Hoàng Thiện - H2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A6-Hóa   10A2-Tc H  
2 12A6-Hóa     12A2-Hóa    
3     10A7-Hóa 10A7-Hóa 10A3-Hóa  
4   10A3-Hóa 12A2-Hóa      
5   10A2-Hóa 10A2-Hóa   10A3-SHL  
   
  Giáo viên Phạm Hoàng Hiếu - H3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A8-Hóa 11A8-Hóa      
2 11A3-Hóa 11A3-Hóa     11A8-Hóa  
3   12A5-Hóa 11A3-Tc H      
4 11A6-Hóa   12A8-Hóa   12A5-Hóa  
5     11A6-Hóa   12A8-SHL  
   
  Giáo viên Lê Thị Soạn - H4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A1-Hóa 12A7-Hóa    
2 11A9-Hóa       11A1-Hóa  
3     11A4-Hóa 11A9-Hóa    
4   12A7-Hóa 12A3-Hóa 11A9-Hóa 11A4-Tc H  
5   12A3-Hóa   11A4-Hóa 11A4-SHL  
   
  Giáo viên Chant  Sô Na - H5  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         11A2-Hóa 10A6-Hóa
2   10A10-Hóa     11A7-Hóa 11A2-Hóa
3   11A5-Hóa   10A8-Hóa    
4 10A4-Hóa 10A8-Hóa   10A6-Hóa 11A5-Hóa  
5 11A7-Hóa 10A4-Hóa   10A10-Hóa 10A4-SHL  
   
  Giáo viên Nguyễn Ngọc Đan Thanh - H6  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Phạm Minh Thông - SV1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12A2-Sinh          
3 12A8-Sinh   12A8-Sinh      
4     10A2-Sinh 10A10-Sinh 12A2-Sinh  
5       10A5-Sinh 12A2-SHL  
  Giáo viên Trần Ngọc Hà - SV2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A4-TC Si   10A8-CN
2 10A4-Sinh       12A5-Sinh  
3   10A4-CN       12A6-Sinh
4         12A6-Sinh 12A5-Sinh
5   10A5-CN     12A5-SHL  
  Giáo viên La Nguyễn Tường Vi - SV3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12A3-Sinh    
2       12A7-Sinh    
3   11A3-Sinh        
4   11A9-Sinh   11A3-TC Si   12A7-Sinh
5 11A9-Sinh         12A3-Sinh
  Giáo viên Đinh Thái Hoàng Yến - SV4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A1-Sinh 10A3-CN 10A1-CN  
2   10A6-CN 10A2-CN 10A1-Sinh 10A6-Sinh  
3 12A1-Sinh 10A3-Sinh   12A4-Sinh    
4         12A4-Sinh  
5         10A1-SHL  
  Giáo viên Võ Thị Thu Tuyền - SV5  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A8-Sinh     11A8-TC Si  
2 11A5-Sinh          
3 11A2-Sinh     10A9-Sinh 11A2-TC Si  
4   11A5-TC Si   11A4-TC Si    
5   11A4-Sinh     10A9-SHL  
  Giáo viên Trần Thị Hải Yến - SV6  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           11A1-TC Si
2 11A6-Sinh     10A7-Sinh    
3       11A6-TC Si 11A7-TC Si 10A7-CN
4         10A8-Sinh  
5 11A1-Sinh     11A7-Sinh 11A6-SHL  
  Giáo viên Võ Thị ánh Xuân - Ti1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       11A5-Tin   12A8-Tin
3     12A7-Tin 11A1-Tin   12A7-Tin
4 12A8-Tin          
5     11A3-Tin 12A6-Tin   12A6-Tin
  Giáo viên Lương Kim Xuyến - Ti2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12A4-Tin
2            
3           12A1-Tin
4     12A4-Tin 10A7-Tin    
5     10A7-Tin 12A1-Tin    
  Giáo viên Lê Tấn Tài - Ti3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     12A5-Tin 12A3-Tin    
3            
4       12A2-Tin   12A3-Tin
5     12A2-Tin     12A5-Tin
  Giáo viên Ng. Trần Lan Phương - Ti4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           10A5-Tin
3 11A8-Tin     10A2-Tin   11A7-Tin
4     10A5-Tin 10A3-Tin   10A2-Tin
5 11A2-Tin   10A1-Tin 10A1-Tin   10A3-Tin
  Giáo viên Nguyễn Minh Tâm - Ti5  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11A6-Tin    
2           10A6-Tin
3       10A4-Tin 10A8-Tin  
4         10A6-Tin 11A4-Tin
5       10A8-Tin   10A4-Tin
  Giáo viên Huỳnh Ngọc Mỹ Xuyên - V  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4     10A3-Văn   10A3-Văn  
5 10A3-Văn          
  Giáo viên Đặng Phú Quốc - V1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A2-Văn 12A5-Văn 12A5-Tc V
2       10A2-Văn    
3 12A5-Văn   12A2-Văn   10A1-Văn 12A2-Văn
4 12A5-Văn   10A1-Văn   10A1-Văn 12A2-Tc V
5 12A2-Văn         10A2-Văn
  Giáo viên Lê Hồng Điệp - V2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A6-Văn 11A4-Văn 12A8-Văn   11A6-Văn
2 11A4-Văn 11A6-Văn 11A8-Văn 12A8-Tc V   11A4-Văn
3 11A4-Văn   12A3-Văn     11A8-Văn
4 12A3-Văn 11A8-Văn   12A3-Văn   11A8-Văn
5 11A6-Văn 12A8-Văn 12A8-Văn 12A3-Tc V    
  Giáo viên Nguyễn Xuân Liễu - V3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Nguyễn Thị Đào - V4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A5-Văn   11A2-Văn   11A5-Văn
2   10A5-Văn 11A2-Văn 11A2-Văn   11A5-Văn
3     11A2-Văn 10A10-Văn   11A1-Văn
4 10A5-Văn 10A10-Văn 11A5-Văn 11A1-Văn   11A1-Văn
5 10A10-Văn 10A10-Văn 11A5-Văn 11A1-Văn    
  Giáo viên Phạm Thị Hồng Châu - V5  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Nguyễn Thế Huy - V6  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A4-Văn   10A4-Văn 12A1-Văn
2         10A4-Văn 12A1-Tc V
3       10A6-Văn   10A4-Văn
4     12A1-Văn 12A4-Văn   10A6-Văn
5 12A4-Văn   12A1-Văn 12A4-Tc V   10A6-Văn
  Giáo viên Huỳnh Lê Diễm Nga - V7  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A6-Văn   10A9-Văn 10A8-Văn  
2 10A7-Văn 12A6-Văn   10A9-Văn 10A8-Văn  
3 10A7-Văn 10A9-Văn        
4 12A6-Văn     12A6-Tc V 10A9-Văn  
5 10A8-Văn     10A7-Văn 10A8-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Lê Ngọc Trinh - V8  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A7-Văn   11A9-Văn  
2     12A7-Văn 11A9-Văn 11A9-Văn  
3   11A7-Văn   11A3-Văn 11A3-Văn  
4 11A7-Văn 11A3-Văn 11A7-Văn 12A7-Văn 11A3-Văn  
5   11A9-Văn 11A7-Văn 12A7-Tc V 11A7-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Hữu Phóng - S1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A2-Sử 12A6-Sử 10A3-Tc Su  
2     10A1-Sử 10A3-Sử 10A1-Tc Su  
3 12A6-Sử 10A6-Sử 10A5-Sử   10A5-Tc Su  
4 12A2-Sử 10A9-Sử   10A9-Sử    
5 12A1-Sử 12A1-Sử 10A6-Tc Su 12A2-Sử    
  Giáo viên Trần Quốc Toàn - S2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A2-Sử   11A4-Sử 12A7-Sử
2 12A5-Sử   11A3-Sử   12A7-Sử 11A6-Sử
3         11A1-Sử 12A8-Sử
4       12A5-Sử 12A8-Sử  
5       11A9-Sử 11A2-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Thị Kim Cương - S3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12A4-Sử 10A7-Sử  
2 10A10-Sử          
3 12A3-Sử     12A3-Sử 12A4-Sử 10A8-Tc Su
4       10A8-Sử 10A10-Sử 10A7-Tc Su
5       10A4-Sử 12A4-SHL  
  Giáo viên Đặng Văn Hiểu - S4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A1-GD 10A8-GD   10A6-GD  
2   11A7-Sử 10A7-GD 10A4-GD 10A2-GD  
3         11A5-Sử  
4 10A3-GD     10A5-GD    
5 11A5-GD     11A8-Sử 11A5-SHL  
  Giáo viên Hồ Hoàng Hải - Đ1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A4-Địa   10A9-Địa 10A4-Địa
2   12A7-Địa 12A8-Địa   12A3-Địa 10A4-Tc Đ
3 10A9-Địa   10A2-Tc Đ      
4   10A2-Địa     10A4-Tc Đ 10A8-Địa
5 10A2-Địa 10A7-Địa 10A8-Địa   10A7-SHL 10A7-Địa
  Giáo viên Nguyễn Thị Hồng Nga - Đ2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Hồ Thị Phương Dung - Đ3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A6-Địa   10A5-Địa   10A5-Địa
2       12A4-Địa   10A3-Tc Đ
3 10A3-Địa 10A10-Địa     10A10-Địa 10A6-Địa
4   10A1-Địa       12A6-Địa
5 10A1-Địa 10A3-Địa     10A10-SHL 12A1-Địa
  Giáo viên Trương Ngọc Hiếu - Đ4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11A9-Địa 12A2-Địa 11A2-Tc Đ
2 11A8-Địa       11A4-Địa 11A3-Địa
3 11A7-Địa 11A2-Địa   12A5-Địa   11A6-Tc Đ
4   11A6-Địa   11A8-Tc Đ 11A1-Địa 11A5-Địa
5   11A8-Tc Đ   11A2-Tc Đ    
  Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền - AV1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A4-AV   10A8-AV    
2 12A4-AV 12A4-AV 12A6-AV 10A8-AV    
3 10A2-AV   12A6-Tc AV      
4 10A8-AV 12A6-AV   10A2-AV    
5   12A6-AV 12A4-Tc AV 10A2-AV    
  Giáo viên Lưu Ngọc Quí - AV2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A3-AV     12A8-Tc AV
2 12A8-AV   12A3-AV      
3         12A3-AV 12A3-Tc AV
4     11A8-AV 12A8-AV 11A8-AV  
5     11A8-AV 12A8-AV 11A8-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Hồng Diễm - AV3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A5-AV 12A2-AV 11A1-AV    
2   11A5-AV 12A2-Tc AV 11A1-Tc AV    
3 12A2-AV 12A7-AV 11A5-AV 12A7-Tc AV    
4 12A7-AV 11A1-AV        
5 12A7-AV 12A2-AV 11A1-AV      
  Giáo viên Âu Thị Nghĩa Bình - AV4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A3-AV 11A7-AV 10A7-AV    
2 10A3-AV 10A3-AV 11A4-AV 11A7-AV    
3   11A4-AV   10A1-AV    
4 10A1-AV 11A4-AV 10A7-AV 10A1-AV    
5 10A7-AV 11A7-AV 10A3-Tc AV 10A3-Tc AV    
  Giáo viên Ngô Ng. Quang Trường- AV5  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A1-AV 10A5-AV      
2   12A1-AV 10A5-AV      
3     12A5-AV 10A5-AV    
4 12A1-AV   12A5-AV 12A1-Tc AV 10A5-Tc AV  
5 12A5-AV     12A5-Tc AV 10A5-SHL  
  Giáo viên Trần Ngọc Phương - AV6  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A3-AV 11A6-AV 10A6-AV    
2   10A4-AV 11A6-Tc AV 10A6-AV    
3 10A4-AV   10A6-AV 11A2-AV    
4 11A3-AV 11A2-AV 11A2-AV 11A6-AV    
5 11A3-AV 11A6-AV 10A4-AV 11A6-Tc AV    
  Giáo viên Huỳnh Hoàng Em - CD1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         11A6-GD 11A3-GD
2 11A7-GD 11A8-GD 12A1-GD   12A8-GD 12A7-GD
3   12A4-GD     12A6-GD 11A4-GD
4   12A3-GD 11A1-GD      
5   11A2-GD 12A5-GD     12A2-GD
  Giáo viên Phạm Lê Hồng Lĩnh - TD1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A5-TD 11A5-TD    
2 11A2-TD   11A1-TD 11A3-TD 11A5-TD  
3 11A1-TD     12A2-TD 12A8-TD  
4     11A3-TD   11A2-TD  
5            
  Giáo viên Trần Hoàng Trung - TD2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A1-QP 10A1-TD 10A1-TD 11A3-QP  
2 10A2-TD   11A5-QP 11A6-QP 11A2-QP  
3   10A2-TD     11A4-QP  
4            
5         10A2-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Quang Hưng - TD3  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A4-TD 10A7-TD      
2 10A6-TD 10A7-TD 10A4-TD   10A5-TD  
3 10A5-TD 12A6-TD        
4   10A6-TD     12A3-TD  
5         12A3-SHL  
  Giáo viên Lê Thanh Đạt - TD4  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         11A7-TD 11A8-TD
2 10A8-TD 11A4-TD 10A8-TD   10A3-TD 12A4-TD
3 11A6-TD 12A1-TD 10A3-TD   11A8-TD  
4 11A4-TD   11A6-TD   12A7-TD 11A7-TD
5            
  Giáo viên Tăng Phước Nguyên - QP1  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A8-QP     10A5-QP 10A3-QP
2           10A1-QP
3   11A8-QP     10A6-QP 10A2-QP
4   11A7-QP     10A7-QP 10A4-QP
5         12A6-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Văn Dũng - QP2  
  Có tác dụng từ ngày 17/09/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5