TKB LỚP THPT - BUỔI CHIỀU
Áp dụng từ: 17/9/2018
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128
Thứ 2 1                                  
2       Ti-Ti4                          
3       Ti-Ti4                          
4       Ti-Ti4                          
5                                  
Thứ 3 1                                  
2                                  
3   Ti-Ti2             Ti-Ti1                
4   Ti-Ti2             Ti-Ti1                
5   Ti-Ti2             Ti-Ti1                
Thứ 4 1                                  
2                       TD-TD3          
3 Ti-Ti1                     QP-QP1     TD-TD3    
4 Ti-Ti1                           QP-QP1    
5 Ti-Ti1                                
Thứ 5 1                                  
2                     TD-TD1            
3     Ti-Ti5       Ti-Ti2       QP-QP1            
4     Ti-Ti5       Ti-Ti2             TD-TD1     QP-QP1
5     Ti-Ti5       Ti-Ti2             QP-QP1     TD-TD1
Thứ 6 1                                  
2                               TD-TD4  
3           Ti-Ti5   Ti-Ti2         TD-TD4     QP-QP1  
4           Ti-Ti5   Ti-Ti2   TD-TD4     QP-QP1        
5           Ti-Ti5   Ti-Ti2   QP-QP1              
Thứ 7 1                                  
2                                  
3         Ti-Ti4                        
4         Ti-Ti4                        
5         Ti-Ti4