TKB LỚP THCS - Buổi chiều
Áp dụng từ ngày: 17/9/2018
   
   
  Lớp 6A1  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Văn Đia Sử Họa Nhạc
2 Toan CN Vat Li Sinh học Toan Văn
3 Văn Thể dục Toan Thể dục Anh văn Văn
4 CN Anh văn Tin học GDCD Tin học Sinh học
5 SHDC Anh văn     SHL  
   
  Lớp 6A2  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh văn Toan Họa Văn Anh văn Văn
2 Sinh học Toan Toan Vat Li Anh văn Văn
3 Nhạc Thể dục GDCD Đia CN Tin học
4 Văn CN Sử Sinh học Thể dục Toan
5 SHDC Tin học     SHL  
   
  Lớp 6A3  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
       
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Đia Tin học Tin học Anh văn Toan CN
2 CN Anh văn Văn Anh văn Thể dục Sinh học
3 Toan Nhạc Văn Họa Văn Thể dục
4 Toan Sinh học GDCD Toan Văn Sử
5 SHDC Vat Li     SHL  
   
  Lớp 6A4  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh văn Vat Li Toan Anh văn Đia GDCD
2 Họa Sinh học Thể dục Văn Tin học Nhạc
3 Văn CN Sử Toan Sinh học Văn
4 Thể dục Tin học Anh văn Toan CN Văn
5 SHDC Toan     SHL  
   
  Lớp 6A5  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Họa Anh văn Vat Li Sinh học Tin học Sinh học
2 GDCD Anh văn Tin học Thể dục CN Thể dục
3 Sử Văn Anh văn Văn Nhạc Toan
4 Văn Văn Toan Đia Toan Toan
5 SHDC CN     SHL  
   
  Lớp 6A6  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Sinh học Anh văn Toan Nhạc Sử
2 Đia Tin học Anh văn Toan GDCD Văn
3 Anh văn Toan Văn Sinh học Họa Văn
4 Vat Li Thể dục Toan CN CN Thể dục
5 SHDC Văn     SHL  
   
  Lớp 6A7  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Nhạc Toan Sinh học Anh văn Toan
2 Văn CN Toan Sử Vat Li Sinh học
3 Tin học Anh văn Đia Toan Thể dục Họa
4 CN Anh văn Văn Văn GDCD Tin học
5 SHDC Thể dục     SHL  
   
  Lớp 7A1  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử Văn Sử Anh văn Đia GDCD
2 Nhạc Sinh học Sinh học Đia Thể dục Toan
3 Anh văn Tin học Họa Văn Tin học Toan
4 Anh văn Toan CN Văn Văn Vat Li
5 SHDC Toan Thể dục   SHL  
   
  Lớp 7A2  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Sinh học Văn Sử GDCD Tin học
2 Sử Anh văn Đia Thể dục Văn Toan
3 Sinh học Nhạc Tin học Toan CN Đia
4 Thể dục Văn Anh văn Toan Họa Vat Li
5 SHDC Văn Anh văn   SHL  
  Lớp 7A3  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toan Đia Nhạc Văn Văn Toan
2 Thể dục Toan Sử Sinh học Sinh học Họa
3 Anh văn Toan CN Sử GDCD Văn
4 Anh văn Vat Li Tin học Anh văn Đia Văn
5 SHDC Tin học Thể dục   SHL  
   
  Lớp 7A4  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Văn Sinh học Toan Anh văn Đia
2 Toan Văn Tin học CN Anh văn GDCD
3 Toan Đia Nhạc Anh văn Sử Vat Li
4 Họa Thể dục Thể dục Sử Tin học Văn
5 SHDC Toan Văn   SHL  
   
  Lớp 7A5  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Toan CN Văn Đia Văn
2 Anh văn Toan Văn Văn GDCD Sử
3 Anh văn Anh văn Thể dục Tin học Tin học Thể dục
4 Toan Sinh học Đia Họa Sử Toan
5 SHDC Vat Li Nhạc   SHL  
   
  Lớp 7A6  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Nhạc Đia Toan Anh văn Vat Li
2 Văn Thể dục Sử Toan Anh văn Toan
3 Tin học Tin học Thể dục Sinh học Đia Họa
4 Sinh học Anh văn Văn Văn GDCD Sử
5 SHDC CN Toan   SHL  
   
  Lớp 7A7  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh văn Tin học Văn Tin học Văn Đia
2 CN GDCD Thể dục Toan Văn Toan
3 Toan Vat Li Sử Văn Nhạc Toan
4 Sử Đia Anh văn Thể dục Sinh học Họa
5 SHDC Sinh học Anh văn   SHL  
   
  Lớp 8A1  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Đia Sinh học GDCD Văn Sinh học Toan
2 Sử CN Nhạc Toan Tin học Toan
3 Văn Anh văn CN Anh văn Toan Hoa hoc
4 Thể dục Văn Sử Anh văn Họa Vat Li
5 SHDC Văn Hoa hoc Thể dục SHL Tin học
   
  Lớp 8A2  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh văn Sử Tin học GDCD Văn Tin học
2 Anh văn Hoa hoc Hoa hoc Vat Li Văn Thể dục
3 CN Sinh học Văn Văn Toan Toan
4 Sử Nhạc Thể dục Sinh học Anh văn Toan
5 SHDC Toan Đia Họa SHL CN
   
  Lớp 8A3  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử CN Sinh học Sử Toan Họa
2 Văn Toan CN Thể dục Toan Vat Li
3 Văn Toan Tin học Hoa hoc GDCD Đia
4 Sinh học Anh văn Hoa hoc Anh văn Nhạc Văn
5 SHDC Tin học Thể dục Anh văn SHL Văn
   
  Lớp 8A4  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vat Li Hoa hoc CN Văn Toan Văn
2 Nhạc Toan Sử Anh văn Toan Sử
3 Anh văn Sinh học Đia Hoa hoc Thể dục CN
4 Anh văn Văn Tin học Tin học Sinh học GDCD
5 SHDC Văn Họa Thể dục SHL Toan
   
  Lớp 8A5  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh văn Anh văn Sử Toan Tin học Sử
2 Hoa hoc Anh văn Thể dục Toan Sinh học Văn
3 Thể dục Toan GDCD Nhạc Văn Văn
4 CN Sinh học Văn CN Toan Đia
5 SHDC Vat Li Tin học Hoa hoc SHL Họa
   
  Lớp 8A6  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Sinh học Văn Vat Li Toan CN
2 Hoa hoc Tin học Văn Nhạc GDCD Toan
3 Anh văn Anh văn Họa Sử Hoa hoc Văn
4 Anh văn CN Toan Văn Thể dục Sử
5 SHDC Thể dục Toan Tin học SHL Đia
   
  Lớp 9A1  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Sinh học Vat Li Đia Anh văn Văn
2 Văn Toan Anh văn Vat Li TC av Hoa hoc
3 Hoa hoc Toan Văn GDCD Toan Toan
4 Thể dục Thể dục Văn Sinh học Đia tcT
5 SHDC Họa Sử   SHL CN
   
  Lớp 9A2  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử Toan Văn Anh văn Sinh học Toan
2 Anh văn Văn Hoa hoc TC av Đia tcT
3 Thể dục Sinh học Vat Li Toan GDCD Vat Li
4 Đia Hoa hoc Họa Toan Văn Văn
5 SHDC Thể dục CN   SHL Văn
   
  Lớp 9A3  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Vat Li Hoa hoc Toan Toan Văn
2 Thể dục Văn Đia Anh văn tcT Văn
3 Đia Toan Văn Anh văn Văn GDCD
4 Hoa hoc CN Vat Li Thể dục TC av Sử
5 SHDC Sinh học Họa   SHL Toan
   
  Lớp 9A4  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Văn TC av Sinh học Vat Li CN
2 Đia Văn Anh văn Văn Đia Sử
3 Sinh học Họa Vat Li Văn Thể dục Thể dục
4 Toan Hoa hoc Toan Hoa hoc GDCD Toan
5 SHDC Anh văn Toan   SHL tcT
   
  Lớp 9A5  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh văn Đia Sử Sinh học Sinh học Hoa hoc
2 Toan Vat Li Toan Anh văn Thể dục Đia
3 GDCD Văn Toan TC av Toan CN
4 Văn Họa Văn Văn tcT Thể dục
5 SHDC Hoa hoc Văn   SHL Vat Li
   
  Lớp 9A6  
  Có tác dụng từ ngày 17/9/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Anh văn Văn Vat Li Anh văn Họa
2 Văn Anh văn Văn Văn TC av GDCD
3 Toan Hoa hoc Sinh học Thể dục Sinh học Toan
4 Toan Vat Li Hoa hoc Toan Đia tcT
5 SHDC Đia Sử CN SHL Thể dục