TKB GV THCS - Buổi chiều
Áp dụng từ: 05/11/2018
 
   
   
  Giáo viên Trần Văn Sang  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A3-Toan     9A5-Toan   7A3-Toan
2 9A4-Toan 7A3-Toan 9A5-Toan 9A4-Toan   9A5-Toan
3   7A3-Toan 9A5-Toan     9A5-tcT
4 7A1-Toan 7A1-Toan 9A4-Toan 7A1-Toan    
5   7A1-Toan 9A4-Toan     9A4-tcT
   
  Giáo viên Phan Văn Phước  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         9A3-Toan 7A7-Toan
2 7A7-Toan       9A3-tcT 7A7-Toan
3   7A5-Toan   9A3-Toan    
4 9A3-Toan 7A5-Toan   7A5-Toan 7A7-Toan 7A5-Toan
5         7A7-SHL 9A3-Toan
   
  Giáo viên Nguyễn Hồng Nguyên  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A2-Toan 6A4-Toan 6A6-Toan    
2 6A1-Toan 6A2-Toan 6A4-Toan 6A6-Toan    
3 6A1-Toan 6A6-Toan 6A1-Toan 6A1-Toan   6A2-Toan
4 6A6-Toan     6A4-Toan   6A2-Toan
5   6A4-Toan   9A6-CN   9A1-CN
   
  Giáo viên Nguyễn Văn Khương  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A3-Toan   8A1-Toan 8A3-Toan 9A6-Toan
2 9A6-Toan 8A3-Toan   8A1-Toan 8A3-Toan 8A1-Toan
3 9A6-Toan     9A6-Toan   8A1-Toan
4       9A6-tcT    
5         9A6-SHL  
   
  Giáo viên Phạm Đình Thanh  
  Că tác dụng tơ ngày 13/08/2018  
  Buổi chỉu  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A2-Toan   6A7-Toan 8A5-Toan 8A4-Toan 6A7-Toan
2 8A5-Toan   6A7-Toan 8A5-Toan 8A4-Toan 7A6-Toan
3     7A6-Toan 8A4-Toan   8A2-Toan
4 7A6-Toan   7A6-Toan 6A7-Toan 8A5-Toan 8A2-Toan
5     8A4-Toan 8A2-Toan    
   
  Giáo viên Nguyễn T. Cương  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9A2-Toan 9A2-Toan   9A2-Toan
2 9A2-Toan   6A5-Toan   6A3-Toan 9A2-tcT
3       6A3-Toan   6A5-Toan
4 6A3-Toan     6A3-Toan   6A5-Toan
5       6A5-Toan 6A5-SHL  
   
  Giáo viên Huỳnh Văn út  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       6A5-NGLL   6A3-NGLL
3   9A4-CN   6A4-NGLL    
4   6A6-NGLL 6A1-NGLL     9A5-CN
5   9A3-CN 9A2-CN 6A2-NGLL   6A7-NGLL
   
  Giáo viên Mai Văn Xuyên  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A2-Toan 7A7-Vat Li 7A4-Toan 7A4-Toan   7A6-Vat Li
2 7A4-Toan 9A2-Vat Li   9A1-Vat Li   7A2-Toan
3 7A4-Toan 9A3-Vat Li 9A1-Vat Li 7A2-Toan   7A4-Vat Li
4   9A5-Vat Li 9A5-Vat Li 7A2-Toan   7A1-Vat Li
5   7A5-Vat Li 9A3-Vat Li     9A2-Vat Li
   
  Giáo viên Nguyễn T. Tuyêt  Nhung  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A4-Vat Li 6A7-Vat Li 6A2-Vat Li   9A4-Vat Li  
2   6A3-Vat Li 9A6-Vat Li   6A1-Vat Li  
3 6A6-Vat Li 6A4-Vat Li        
4         6A5-Vat Li  
5   9A6-Vat Li     9A4-SHL  
   
  Giáo viên Vương Hồng Phương  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8A4-CN 8A6-Vat Li   8A6-CN
2   8A4-Vat Li 8A3-CN 8A2-Vat Li   8A3-Vat Li
3 8A2-CN 8A5-CN 8A1-CN 8A3-CN   8A4-CN
4 8A1-CN 8A6-CN 8A1-Vat Li 8A5-CN   7A2-Vat Li
5   8A5-Vat Li 7A3-Vat Li     8A2-CN
   
  Giáo viên Lê Thái Bảo  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A2-Tin 8A2-Tin   8A6-Toan 9A1-Toan
2           9A1-tcT
3   9A1-Toan 8A3-Tin   9A1-Toan 8A6-Toan
4   9A1-Toan 8A6-Toan     8A6-Toan
5   8A3-Tin 8A1-Tin     8A1-Tin
   
  Giáo viên Phạm T. Thanh Huyên  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A6-Tin 6A1-Tin 6A3-Tin   6A1-Tin 7A2-Tin
2 6A5-Tin 6A6-Tin 6A2-Tin   6A4-Tin 7A1-Tin
3 6A3-Tin 7A2-Tin 6A5-Tin   7A1-Tin 6A7-Tin
4 7A3-Tin 6A4-Tin 7A3-Tin   6A2-Tin  
5   6A7-Tin        
   
  Giáo viên Phạm Minh Tâm  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
   
  Giáo viên Nguyễn T. Thanh Hoa  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A5-Tin   7A6-Tin 7A7-Tin 8A5-Tin  
2     7A7-Tin      
3     8A4-Tin   7A5-Tin  
4 7A4-Tin 7A6-Tin   8A4-Tin 7A4-Tin  
5   8A6-Tin 7A5-Tin 8A6-Tin 8A5-SHL  
   
  Giáo viên Phạm Thanh Tùng  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A1-Hóa   7A5-CN   8A1-Hóa
2            
3 9A1-Hóa 8A3-Hóa   9A5-Hóa    
4 8A5-Hóa 9A2-Hóa   9A2-Hóa   9A1-Hóa
5   9A5-Hóa   8A5-Hóa   8A3-Hóa
   
  Giáo viên Nguyễn T. Thùy Linh  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A6-Hóa 9A3-Hóa 9A3-Hóa 8A2-Hóa    
2 8A4-Hóa 8A2-Hóa   7A6-CN    
3         8A6-Hóa  
4 9A6-Hóa 9A4-Hóa 8A4-Hóa 9A4-Hóa    
5     9A6-Hóa   8A6-SHL  
   
  Giáo viên Nguyễn T.  Hà Vu  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A3-Sinh   7A3-CN 9A4-Sinh 8A1-Sinh  
2     8A1-Sinh 7A4-CN 8A5-Sinh  
3 9A4-Sinh 8A2-Sinh     7A2-CN  
4 8A3-Sinh 8A5-Sinh 7A1-CN 8A2-Sinh 9A3-Sinh  
5     8A3-Sinh      
   
  Giáo viên Hồ T. Tám  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A7-Sinh 6A6-Sinh 6A1-CN 6A5-CN 6A3-CN  
2 6A3-CN 6A7-Sinh   6A2-CN 6A5-CN  
3   6A2-CN 6A4-CN 6A6-Sinh    
4            
5   6A1-CN   6A4-CN 6A4-SHL  
   
  Giáo viên Trần Bich  Nga  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A1-Sinh 8A4-Sinh   6A4-Sinh   6A5-Sinh
2       8A6-Sinh    
3   6A3-Sinh   6A5-Sinh 6A4-Sinh 6A3-Sinh
4 8A6-Sinh 6A2-Sinh   6A2-Sinh 8A4-Sinh 6A1-Sinh
5         6A2-SHL  
   
  Giáo viên Lưu Tấn Kiên  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A5-Sinh 9A1-Sinh   7A6-Sinh 9A2-Sinh  
2   7A7-CN   7A7-Sinh 7A5-Sinh  
3   9A2-Sinh   9A1-Sinh    
4         7A6-Sinh  
5   7A7-Sinh     9A2-SHL  
   
  Giáo viên Trần T. Nương  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A4-Sinh   9A5-Sinh 7A1-Sinh 9A5-Sinh  
2       7A3-Sinh    
3 7A2-Sinh   9A6-Sinh      
4   7A3-Sinh 7A2-Sinh   9A6-Sinh  
5   7A4-Sinh 7A1-Sinh   9A5-SHL  
   
  Giáo viên Nguyễn Huỳnh Vu Lan  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A1-Văn 7A1-Văn 7A2-Văn   7A2-Văn 9A3-Văn
2 7A1-Văn 9A3-Văn 7A3-Văn   7A2-Văn 9A3-Văn
3     9A3-Văn   9A3-Văn 7A3-Văn
4   7A2-Văn     7A1-Văn 7A3-Văn
5   7A3-Văn        
   
  Giáo viên Trần Hiêu Tứ  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9A4-Văn 8A6-Văn 8A4-Văn   8A4-Văn
2 8A3-Văn 9A4-Văn 8A6-Văn 8A3-Văn   8A6-Văn
3 8A3-Văn 8A6-Văn 9A4-Văn 9A4-Văn    
4   8A4-Văn 8A3-Văn     9A4-Văn
5   8A4-Văn        
  Giáo viên Nguyễn T. Cẩm Thúy  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A6-Văn 9A5-Văn 8A1-Văn 9A6-Văn 8A2-Văn  
2 8A1-Văn 9A5-Văn   9A6-Văn 8A2-Văn  
3 9A5-Văn 9A6-Văn 8A2-Văn 8A2-Văn 8A1-Văn  
4 9A5-Văn 9A6-Văn   9A5-Văn 8A1-Văn  
5            
  Giáo viên Nguyễn T. Thanh Tuyên  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A1-Văn 9A2-Văn       6A1-Văn
2 9A1-Văn 9A1-Văn 9A2-Văn     6A1-Văn
3     9A2-Văn   9A2-Văn 9A1-Văn
4   6A1-Văn 9A1-Văn   6A1-Văn 9A2-Văn
5         9A1-SHL  
  Giáo viên Đoàn Ngọc Thanh  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A6-Văn     6A2-Văn 7A7-Văn 6A2-Văn
2 7A6-Văn   6A3-Văn 6A4-Văn 7A7-Văn 6A2-Văn
3 6A4-Văn   6A3-Văn 7A7-Văn 6A3-Văn 6A4-Văn
4 7A7-Văn   6A2-Văn 7A6-Văn 6A3-Văn 6A4-Văn
5     7A6-Văn      
  Giáo viên Cù Hoàng Nhân  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A5-Văn 7A4-Văn 7A5-Văn     7A5-Văn
2   7A4-Văn 7A5-Văn 7A5-Văn   6A6-Văn
3 6A7-Văn 6A5-Văn 6A7-Văn 6A7-Văn   6A6-Văn
4 6A7-Văn 6A5-Văn 6A6-Văn 6A5-Văn   7A4-Văn
5   6A6-Văn 7A4-Văn      
  Giáo viên Đặng Thê Hiểu  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           8A5-Văn
3 8A5-Văn   8A5-Văn     8A5-Văn
4            
5            
  Giáo viên Phạm Công Thành  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7A3-Địa     7A1-Địa 7A4-Địa
2         9A4-Sử 8A4-GD
3   7A4-Địa 7A1-Địa   8A3-GD 7A2-Địa
4   8A2-GD 8A5-GD   7A3-Địa  
5   8A1-GD 7A2-Địa     8A6-GD
  Giáo viên Lương Văn Minh  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A7-Sử   8A5-Sử 7A2-Sử   8A5-Sử
2 7A2-Sử   7A6-Sử     9A4-GD
3     7A7-Sử 7A6-Sử 9A6-GD 9A2-GD
4       9A1-GD   9A3-GD
5     9A5-GD   7A2-SHL  
  Giáo viên Lê Quốc Đạt  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A4-Sử   6A1-Sử 7A3-Sử 6A6-Sử
2 6A2-Sử 7A1-Sử   6A7-Sử   7A5-Sử
3       7A3-Sử 7A4-Sử 7A1-Sử
4 6A5-Sử     7A4-Sử 7A5-Sử 6A3-Sử
5         7A4-SHL  
  Giáo viên Phạm T. Kiêu Diễm  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7A5-GD 9A1-Sử     7A1-GD
2     7A2-GD     7A4-GD
3 7A7-GD 7A6-GD     7A3-GD 9A3-Sử
4 8A2-Sử 8A1-Sử 8A2-Sử   9A2-Sử 8A1-Sử
5         8A2-SHL  
  Giáo viên Phạm Đức Hiệp  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A3-Sử     8A3-Sử 6A5-GD 6A4-GD
2     8A4-Sử 9A5-Sử 6A6-GD  
3 6A2-GD     8A6-Sử 8A4-Sử  
4     6A3-GD 6A1-GD 6A7-GD 9A6-Sử
5     8A6-Sử   6A3-SHL  
  Giáo viên Trần Văn Mười Một  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A6-Địa 9A6-Địa   7A5-Địa 9A5-Địa
2   7A6-Địa 8A5-Địa     9A6-Địa
3 8A1-Địa       7A6-Địa 7A7-Địa
4 9A4-Địa 7A7-Địa 7A5-Địa   9A5-Địa 8A3-Địa
5   9A4-Địa 8A2-Địa     8A4-Địa
  Giáo viên Trần Văn Be Tư  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A3-Địa   6A5-Địa 9A1-Địa 6A4-Địa  
2     6A1-Địa   9A2-Địa  
3 9A3-Địa     6A2-Địa 6A7-Địa  
4 9A2-Địa   9A3-Địa 6A6-Địa 9A1-Địa  
5         9A3-SHL  
  Giáo viên Nguyễn T. Kim Ngọc  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A2-AV     7A3-AV 9A1-AV  
2     9A1-AV 9A2-AV 9A1-TC av  
3 7A3-AV   7A3-AV 9A2-TC av 7A7-AV  
4     7A7-AV      
5     7A7-AV      
  Giáo viên Trần T. Kiêu Hương  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A5-AV 7A2-AV 9A4-AV   7A6-AV  
2 9A5-AV 7A2-AV 9A4-AV 7A1-AV 7A6-AV  
3   7A1-AV 7A2-AV 7A1-AV 9A5-TC av  
4         9A4-TC av  
5   7A6-AV        
  Giáo viên Phạm T. Thanh Tươi  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A2-AV 6A3-AV   6A3-AV 6A2-AV  
2 8A6-AV 6A1-AV   6A3-AV 6A2-AV  
3 8A6-AV 6A1-AV     6A1-AV  
4       8A6-AV    
5         6A1-SHL  
  Giáo viên Phạm Hoàng Quyên  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9A6-AV     9A6-AV  
2 8A2-AV 9A6-AV   8A4-AV 9A6-TC av  
3 8A4-AV 8A1-AV   8A1-AV    
4 8A4-AV     8A1-AV 8A2-AV  
5   8A2-AV     8A1-SHL  
  Giáo viên Nguyễn T. Be  Sáu  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A5-AV 8A3-AV   7A4-AV  
2   8A5-AV 7A4-AV   7A4-AV  
3 7A5-AV   7A5-AV   8A5-AV  
4 7A5-AV     8A3-AV    
5       8A3-AV 8A3-SHL  
  Giáo viên Trần T.  Hồng Đào  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A4-AV 6A5-AV 6A6-AV 9A3-AV 6A7-AV  
2 6A4-AV 6A5-AV 6A6-AV 9A3-TC av 6A7-AV  
3   6A7-AV     6A5-AV  
4   9A3-AV 6A4-AV   6A6-AV  
5         6A7-SHL  
  Giáo viên Lê Văn Nguyên  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 6A6-TD 7A5-TD 7A1-TD   7A1-TD 6A7-TD
3     6A2-TD     7A5-TD
4 6A4-TD 6A7-TD     6A4-TD  
5   6A2-TD     7A5-SHL 6A6-TD
  Giáo viên Nguyễn Văn Thái  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       6A1-TD   6A5-TD
3            
4   6A3-TD        
5   6A5-TD 6A1-TD     6A3-TD
  Giáo viên Mai Hoàng Sơn  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 9A3-TD 8A1-TD 8A2-TD   9A5-TD 8A2-TD
3 9A2-TD 9A5-TD   8A5-TD 9A4-TD 9A4-TD
4 9A1-TD 8A3-TD 9A6-TD 9A3-TD 8A3-TD 8A5-TD
5   9A2-TD 9A1-TD 8A1-TD   9A6-TD
  Giáo viên Bùi Công Khương  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 7A3-TD 8A6-TD   7A2-TD   7A3-TD
3 7A6-TD 7A7-TD   7A4-TD   7A6-TD
4   7A4-TD   7A7-TD 8A6-TD 8A4-TD
5   7A2-TD   8A4-TD 8A4-SHL  
  Giáo viên Nguyễn T. Kim Giang  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A4-Nhạc       6A6-Nhạc 6A3-Nhạc
2 6A7-Nhạc       8A6-Nhạc 6A4-Nhạc
3     6A6-CN   6A2-Nhạc  
4 6A1-Nhạc   6A5-Nhạc     6A6-CN
5     8A5-Nhạc   6A6-SHL  
  Giáo viên Bùi Kỉu Trang  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7A7-Nhạc 6A7-CN   8A2-Nhạc
2         8A1-Nhạc  
3 7A1-Nhạc   7A4-Nhạc 7A5-Nhạc   8A3-Nhạc
4 7A2-Nhạc   6A7-CN 7A3-Nhạc   7A6-Nhạc
5         7A1-SHL  
  Giáo viên Phạm Minh Công  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7A1-Họa     9A4-Họa
2   6A4-Họa 9A3-Họa   7A3-Họa  
3 6A5-Họa       6A6-Họa 9A6-Họa
4     9A2-Họa   7A2-Họa 6A7-Họa
5   9A1-Họa     7A3-SHL 9A5-Họa
  Giáo viên Phạm T. Mỹ Bảo  
  Có tác dụng từ 5/11/2018  
  Buổi chiều  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A1-Họa 7A6-Họa       8A3-Họa
2 7A5-Họa          
3   8A4-Họa 8A6-Họa   8A2-Họa 6A1-Họa
4 6A2-Họa   7A4-Họa     7A7-Họa
5   6A3-Họa     7A6-SHL 8A5-Họa