TKB GV THPT - Buổi sáng
Áp dụng từ: 05/11/2018
 
   
   
  Giáo viên Lý Thị ánh Chưng - T1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A7-T        
2 12A1-T 12A1-T        
3       12A7-TcT 12A1-T  
4 12A7-T     12A1-T 12A1-TcT 12A7-T
5 12A7-T     12A1-TcT   12A7-TcT
   
  Giáo viên Phạm Văn Hùng - T2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A4-T        
2 11A9-T       12A4-TcT  
3   11A8-T     11A9-T  
4 12A4-T 11A9-T 12A4-T 11A8-T 11A9-T  
5 12A4-T 11A9-T 12A4-TcT 11A8-T    
   
  Giáo viên Trần Hùng Quốc - T3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A7-T 10A9-T    
2   11A7-T 10A4-T 10A1-T   11A7-T
3   10A9-T 10A4-T 10A1-TcT   11A7-TcT
4 10A9-T 10A4-T        
5 10A9-T 10A1-T 10A1-T     10A4-TcT
   
  Giáo viên Đổ Thị Thanh Thảo - T4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A3-T 12A3-T 1010-T 12A3-TcT  
2 12A3-T 12A3-T 12A3-TcT 1010-T 10A7-TcT  
3 1010-T 10A7-T 10A3-T 10A3-T    
4 1010-T 10A7-T 10A7-T 10A3-T    
5            
   
  Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Tiến - T5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12A2-T
2           12A2-TcT
3 11A5-T 12A8-T 12A2-T 12A8-T   11A5-T
4 12A2-T 12A8-T 12A2-TcT 12A8-TcT   12A8-T
5 12A2-T 11A5-T   11A5-TcT   12A8-TcT
   
  Giáo viên Huỳnh Nguyễn Vũ Linh - T6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
   
  Giáo viên Lê Thị Mỹ Tiên - T7  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A2-T   10A5-T   12A6-T
2 12A6-T 10A2-T   12A6-T   12A6-TcT
3   10A5-T   12A6-T 12A6-TcT 10A5-T
4         10A2-T  
5         10A2-SHL  
   
  Giáo viên Đặng Thị Huyền Chân - T8  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12A5-T 12A5-T 11A6-T
2 11A1-T     11A1-T 12A5-TcT  
3   11A1-T   11A6-T 11A6-T 12A5-T
4           12A5-TcT
5   12A5-T     11A1-SHL  
   
  Giáo viên Phan Thị Ngọc Hà - T9  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A2-T 11A3-T   10A6-TcT  
2 11A3-T 10A8-T 10A6-T 11A4-T 11A2-T  
3   10A8-T 10A8-T 11A4-T 11A2-T  
4   10A6-T   10A6-T 10A8-TcT  
5     11A4-T 11A3-T    
   
  Giáo viên Đồng Thị Ngọc Hạnh  - L1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A9-Lý       10A7-Lý
2 10A9-Lý 12A8-CN     10A9-Lý 10A7-TcL
3     10A1-Lý   10A7-TcL  
4 10A7-Lý   12A8-Lý   10A1-TcL 10A1-Lý
5 12A8-Lý         10A1-TcL
   
  Giáo viên Dương Thành Trương - L2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A8-Lý   10A8-TcL
2       11A9-Lý 10A5-TcL 10A3-Lý
3 11A9-Lý 11A2-CN     10A8-TcL 10A3-Lý
4   10A5-Lý       10A5-Lý
5   10A8-Lý     11A9-SHL 10A5-TcL
   
  Giáo viên Trần Hoài Nhân - L3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12A7-Lý   12A7-Lý
2         11A6-Lý 11A2-TcL
3       12A3-Lý 12A3-CN 11A6-Lý
4 11A2-Lý   12A7-CN      
5 12A3-Lý   11A2-Lý   12A7-SHL  
   
  Giáo viên Nguyễn Thị Mộng Thuyền - L4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A7-Lý     12A1-Lý  
2 11A7-Lý 12A5-Lý   12A5-Lý 11A7-TcL  
3   12A5-CN   12A1-CN    
4   12A1-Lý        
5       11A7-TcL 12A1-SHL  
   
  Giáo viên Trần Thị Lan Anh - L5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   1010-Lý       10A4-Lý
2 10A4-Lý       12A2-CN  
3   10A6-Lý   10A6-TcL 1010-Lý 10A6-Lý
4         1010-Lý 10A6-TcL
5       12A2-Lý 10A6-SHL 12A2-Lý
   
  Giáo viên Nguyễn Đông Thảo - L6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A2-Lý 12A6-CN  
2           10A2-Lý
3 12A4-Lý     12A4-CN 10A2-TcL 10A2-TcL
4            
5 12A6-Lý     12A6-Lý 12A6-SHL 12A4-Lý
   
  Giáo viên Trần Bích Thủy - L7  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A1-Lý 11A5-TcL     11A1-TcL
2 11A5-Lý 11A1-Lý 11A4-Lý      
3 11A4-CN   11A1-TcL 11A5-Lý   11A4-Lý
4 11A1-CN     11A5-TcL   11A4-TcL
5       11A4-TcL    
   
  Giáo viên Nguyễn Thị Thu Loan - L8  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A3-CN   11A6-CN 11A5-CN 11A8-CN
2   11A3-Lý   11A3-TcL   11A8-TcL
3 11A8-Lý 11A7-CN       11A3-Lý
4         11A8-Lý 11A3-TcL
5         11A3-SHL  
   
  Giáo viên Võ Tấn Lực - H1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12A4-H 10A1-H
2 12A4-H         10A5-H
3   10A1-H     10A9-H 12A1-H
4 12A1-H          
5 10A5-H 10A9-H        
   
  Giáo viên Lê Hoàng Thiện - H2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A2-H 12A6-H    
2 12A2-H   10A2-TcH      
3 10A3-H   10A7-H 10A7-H    
4   10A3-H     12A6-H  
5   10A2-H 12A2-H   10A3-SHL  
   
  Giáo viên Phạm Hoàng Hiếu - H3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A8-H     11A3-TcH 11A3-H
2   11A8-H       12A8-H
3 12A5-H       11A8-H  
4   12A5-H     11A6-H  
5 11A6-H 11A3-H     12A8-SHL  
   
  Giáo viên Lê Thị Soạn - H4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A4-H   11A4-H 12A7-H  
2   11A9-H   12A3-H 11A1-H  
3            
4   12A7-H   11A9-H 11A4-TcH  
5 11A9-H 12A3-H   11A1-H 11A4-SHL  
   
  Giáo viên Chant  Sô Na - H5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11A5-H   10A6-H
2   1010-H   11A2-H 1010-H  
3 11A7-H 11A5-H     11A7-H 11A2-H
4   10A8-H   10A4-H   10A8-H
5   10A4-H   10A6-H 10A4-SHL  
   
  Giáo viên Nguyễn Ngọc Đan Thanh - H6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Phạm Minh Thông - SV1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       10A5-Si    
3 12A2-Si     12A2-Si    
4 10A2-Si     1010-Si 12A8-Si  
5       12A8-Si 12A2-SHL  
  Giáo viên Trần Ngọc Hà - SV2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A5-Si     10A4-TcSi  
2         12A6-Si  
3   10A4-CN     12A5-Si  
4 10A4-Si 12A6-Si        
5 10A8-CN 10A5-CN     12A5-SHL  
  Giáo viên La Nguyễn Tường Vi - SV3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A6-Si   11A6-TcSi  
2   12A7-Si     12A3-Si  
3   11A9-Si     12A7-Si  
4 11A9-Si   12A3-Si      
5   11A1-Si 11A1-TcSi   11A6-SHL  
  Giáo viên Đinh Thái Hoàng Yến - SV4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A1-Si        
2     12A4-Si   10A6-Si  
3 10A2-CN 10A3-Si     12A4-Si  
4   10A1-CN 12A1-Si      
5 10A1-Si 10A6-CN 10A3-CN   10A1-SHL  
  Giáo viên Võ Thị Thu Tuyền - SV5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11A8-TcSi 11A2-TcSi  
2            
3 11A2-Si     10A9-Si    
4   11A5-Si   11A4-TcSi 11A5-TcSi  
5 11A8-Si 11A4-Si     10A9-SHL  
  Giáo viên Trần Thị Hải Yến - SV6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         11A3-Si 11A3-TcSi
3            
4       11A7-TcSi   10A7-CN
5 11A7-Si     10A7-Si   10A8-Si
  Giáo viên Võ Thị ánh Xuân - Ti1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12A8-Ti
2     12A6-Ti     11A1-Ti
3     12A7-Ti     12A7-Ti
4 12A8-Ti         11A7-Ti
5 11A5-Ti   11A3-Ti     12A6-Ti
  Giáo viên Lương Kim Xuyến - Ti2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A3-Ti   12A1-Ti
2       12A4-Ti    
3 10A7-Ti         10A7-Ti
4 10A3-Ti   10A1-Ti 10A2-Ti   12A4-Ti
5 12A1-Ti   10A2-Ti 10A1-Ti    
  Giáo viên Lê Tấn Tài - Ti3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12A2-Ti  
2   12A2-Ti 12A5-Ti      
3   12A3-Ti 12A5-Ti      
4   12A3-Ti        
5   11A2-Ti 11A8-Ti      
  Giáo viên Ng. Trần Lan Phương - Ti4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Nguyễn Minh Tâm - Ti5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A4-Ti 10A5-Ti 11A4-Ti
2       11A6-Ti   10A8-Ti
3         10A6-Ti  
4       10A5-Ti   10A4-Ti
5       10A8-Ti   10A6-Ti
  Giáo viên Huỳnh Ngọc Mỹ Xuyên - V  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4     10A3-V   10A3-V  
5 10A3-V          
  Giáo viên Đặng Phú Quốc - V1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A1-V     10A2-V 12A5-V
2 10A2-V 10A1-V     10A2-V 12A5-TcV
3         12A2-V 10A1-V
4 12A5-V 12A2-V     12A5-V 12A2-TcV
5   12A2-V        
  Giáo viên Lê Hồng Điệp - V2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A6-V 11A4-V 12A8-V    
2 11A6-V 11A6-V 11A8-V 12A8-TcV   11A4-V
3     12A3-V     11A8-V
4 11A4-V 11A8-V 11A6-V 12A3-V   11A8-V
5 11A4-V 12A8-V 12A8-V 12A3-V   12A3-TcV
  Giáo viên Nguyễn Xuân Liễu - V3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Nguyễn Thị Đào - V4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A5-V 11A2-V 11A1-V   11A5-V
2   10A5-V 11A2-V     11A5-V
3 11A1-V     1010-V   11A1-V
4 10A5-V 1010-V 11A5-V 11A2-V   11A1-V
5 1010-V 1010-V 11A5-V 11A2-V    
  Giáo viên Phạm Thị Hồng Châu - V5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Nguyễn Thế Huy - V6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A4-V   10A8-V 12A4-V
2     12A1-V   10A8-V 10A6-V
3 10A6-V   12A1-V      
4 10A6-V     12A4-V   12A1-V
5     10A8-V 12A4-TcV 10A8-SHL 12A1-TcV
  Giáo viên Huỳnh Lê Diễm Nga - V7  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A7-V 12A6-TcV 10A7-V    
2   10A9-V   10A7-V 10A4-V  
3 12A6-V     10A4-V 10A4-V  
4 12A6-V     10A9-V 10A9-V  
5   12A6-V   10A9-V    
  Giáo viên Nguyễn Lê Ngọc Trinh - V8  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A9-V 12A7-V 11A3-V 11A9-V  
2     12A7-V   11A9-V  
3 11A3-V 12A7-V   11A9-V 11A3-V  
4 11A7-V 11A7-V 11A7-V 12A7-TcV 11A3-V  
5     11A7-V   11A7-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Hữu Phóng - S1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A2-Sử 12A1-Sử   10A3-Sử  
2   10A6-Sử 10A3-TcSu 10A9-Sử    
3   12A6-Sử 12A6-Sử 10A2-Sử 10A1-TcSu  
4   10A9-Sử 10A5-Sử 10A1-Sử 12A2-Sử  
5   12A1-Sử 10A6-TcSu 10A5-TcSu    
  Giáo viên Trần Quốc Toàn - S2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A1-Sử 11A9-Sử    
2 12A5-Sử     12A7-Sử 12A8-Sử  
3 12A8-Sử   11A2-Sử 12A5-Sử 11A4-Sử  
4     11A3-Sử   12A7-Sử  
5     11A6-Sử   11A2-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Thị Kim Cương - S3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A7-Sử 12A3-Sử    
2 1010-Sử   10A8-Sử 10A4-Sử   12A3-Sử
3           12A4-Sử
4       10A8-TcSu 12A4-Sử  
5       1010-Sử 12A4-SHL 10A7-TcSu
  Giáo viên Đặng Văn Hiểu - S4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A8-GD 11A7-Sử 10A1-GD  
2     10A7-GD 10A3-GD    
3       11A8-Sử 11A5-Sử  
4 11A5-GD   10A2-GD   10A6-GD  
5     10A5-GD 10A4-GD 11A5-SHL  
  Giáo viên Hồ Hoàng Hải - Đ1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A8-Đ 10A4-Đ   10A9-Đ 12A3-Đ
2 10A7-Đ         10A4-TcĐ
3 10A9-Đ   12A8-Đ      
4   10A2-Đ 10A8-Đ   10A4-TcĐ 10A2-Đ
5 10A4-Đ 10A7-Đ 12A7-Đ   10A7-SHL 10A2-TcĐ
  Giáo viên Nguyễn Thị Hồng Nga - Đ2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
  Giáo viên Hồ Thị Phương Dung - Đ3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A6-Đ     1010-Đ 10A5-Đ
2 10A1-Đ 12A4-Đ     10A1-Đ 12A1-Đ
3   1010-Đ     10A5-Đ 12A6-Đ
4           10A3-Đ
5 10A6-Đ 10A3-Đ     1010-SHL 10A3-TcĐ
  Giáo viên Trương Ngọc Hiếu - Đ4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         11A7-Đ 11A2-TcĐ
2   11A2-TcĐ   11A8-TcĐ 11A4-Đ 11A6-TcĐ
3   11A6-Đ       12A2-Đ
4 11A8-Đ 11A3-Đ   12A5-Đ 11A1-Đ 11A5-Đ
5 11A2-Đ 11A8-TcĐ   11A9-Đ    
  Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền - AV1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12A4-AV    
2   12A6-AV   10A8-AV    
3   10A2-AV 12A4-TcAV 10A8-AV    
4 10A8-AV 12A4-AV 12A6-AV 12A6-TcAV    
5 10A2-AV 12A4-AV 12A6-AV 10A2-AV    
  Giáo viên Lưu Ngọc Quí - AV2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12A8-AV  
2 12A8-AV   12A8-AV   11A8-AV  
3 12A3-AV   11A8-AV     12A8-TcAV
4     11A8-AV   12A3-AV 12A3-TcAV
5     12A3-AV   11A8-SHL  
  Giáo viên Nguyễn Hồng Diễm - AV3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A5-AV 12A2-AV      
2 12A7-AV 11A5-AV 12A2-AV 12A2-TcAV    
3 12A7-AV 12A2-AV 11A5-AV 11A1-AV    
4   11A1-AV   11A1-TcAV    
5 11A1-AV 12A7-AV   12A7-TcAV    
  Giáo viên Âu Thị Nghĩa Bình - AV4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A3-AV 10A3-TcAV      
2 10A3-AV 10A3-AV 10A1-AV 11A7-AV    
3 10A1-AV 11A4-AV 11A7-AV      
4 10A1-AV 11A4-AV 11A4-AV 10A7-AV    
5 10A7-AV 11A7-AV 10A7-AV 10A3-TcAV    
  Giáo viên Ngô Ng. Quang Trường- AV5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A5-AV 12A1-AV    
2     10A5-AV 12A1-AV 12A1-TcAV  
3 12A1-AV     10A5-AV    
4     12A5-AV   10A5-TcAV  
5 12A5-AV   12A5-AV 12A5-TcAV 10A5-SHL  
  Giáo viên Trần Ngọc Phương - AV6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A4-AV   10A6-AV    
2 11A2-AV 10A4-AV 11A6-AV 10A6-AV    
3   11A3-AV 11A6-TcAV 11A2-AV    
4 11A3-AV 11A2-AV 10A6-AV 11A6-AV    
5 11A3-AV 11A6-AV 10A4-AV 11A6-TcAV    
  Giáo viên Huỳnh Hoàng Em - CD1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A8-GD 11A2-GD    
2 11A8-GD   11A3-GD     12A7-GD
3   12A4-GD 11A4-GD 11A7-GD   12A3-GD
4   11A6-GD 11A1-GD 12A2-GD   12A6-GD
5     12A1-GD     12A5-GD
  Giáo viên Phạm Lê Hồng Lĩnh - TD1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A5-TD 12A2-TD 11A1-TD  
2     11A1-TD 11A5-TD 11A5-TD  
3     11A3-TD 11A3-TD 12A8-TD  
4     11A2-TD   11A2-TD  
5            
  Giáo viên Trần Hoàng Trung - TD2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A1-TD 10A1-TD 11A4-QP 10A3-TD
2 10A8-TD   11A5-QP 10A2-TD 10A3-TD  
3 10A4-TD   10A2-TD   11A1-QP 10A8-TD
4     10A4-TD 11A3-QP   11A2-QP
5            
  Giáo viên Nguyễn Quang Hưng - TD3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A6-TD 10A6-TD      
2 10A6-TD 10A7-TD        
3 10A5-TD   10A5-TD      
4 12A3-TD       10A7-TD  
5         12A3-SHL  
  Giáo viên Lê Thanh Đạt - TD4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A8-TD     11A8-TD 11A7-TD
2 11A4-TD 11A4-TD     12A7-TD 12A4-TD
3 11A6-TD 12A1-TD        
4         11A7-TD 11A6-TD
5            
  Giáo viên Tăng Phước Nguyên - QP1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11A8-QP   10A7-QP 10A2-QP
2 10A5-QP   11A7-QP     10A1-QP
3 10A8-QP   10A6-QP   10A3-QP 10A4-QP
4 11A6-QP          
5            
  Giáo viên Nguyễn Văn Dũng - QP2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
  Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5