TKB LỚP THCS - Buổi chiều
Áp dụng từ ngày: 05/11/2018
   
   
  Lớp 6A1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh Tin học CN Sử Tin học Văn
2 Toán AV Địa Thể dục Vật lý Văn
3 Toán AV Toán Toán AV Họa
4 Nhạc Văn NGLL GDCD Văn Sinh
5 SHDC CN Thể dục   SHL  
   
  Lớp 6A2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AV Toán Vật lý Văn AV Văn
2 Sử Toán Tin học CN AV Văn
3 GDCD CN Thể dục Địa Nhạc Toán
4 Họa Sinh Văn Sinh Tin học Toán
5 SHDC Thể dục   NGLL SHL  
   
  Lớp 6A3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
       
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa AV Tin học AV CN Nhạc
2 CN Vật lý Văn AV Toán NGLL
3 Tin học Sinh Văn Toán Văn Sinh
4 Toán Thể dục GDCD Toán Văn Sử
5 SHDC Họa     SHL Thể dục
   
  Lớp 6A4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AV Sử Toán Sinh Địa GDCD
2 AV Họa Toán Văn Tin học Nhạc
3 Văn Vật lý CN NGLL Sinh Văn
4 Thể dục Tin học AV Toán Thể dục Văn
5 SHDC Toán   CN SHL  
   
  Lớp 6A5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn AV Địa CN GDCD Sinh
2 Tin học AV Toán NGLL CN Thể dục
3 Họa Văn Tin học Sinh AV Toán
4 Sử Văn Nhạc Văn Vật lý Toán
5 SHDC Thể dục   Toán SHL  
   
  Lớp 6A6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Sinh AV Toán Nhạc Sử
2 Thể dục Tin học AV Toán GDCD Văn
3 Vật lý Toán CN Sinh Họa Văn
4 Toán NGLL Văn Địa AV CN
5 SHDC Văn     SHL Thể dục
   
  Lớp 6A7  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh Vật lý Toán CN AV Toán
2 Nhạc Sinh Toán Sử AV Thể dục
3 Văn AV Văn Văn Địa Tin học
4 Văn Thể dục CN Toán GDCD Họa
5 SHDC Tin học     SHL NGLL
   
  Lớp 7A1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Văn Họa Sinh Địa GDCD
2 Văn Sử Thể dục AV Thể dục Tin học
3 Nhạc AV Địa AV Tin học Sử
4 Toán Toán CN Toán Văn Vật lý
5 SHDC Toán Sinh   SHL  
   
  Lớp 7A2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán AV Văn Sử Văn Tin học
2 Sử AV GDCD Thể dục Văn Toán
3 Sinh Tin học AV Toán CN Địa
4 Nhạc Văn Sinh Toán Họa Vật lý
5 SHDC Thể dục Địa   SHL  
  Lớp 7A3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Địa CN AV Sử Toán
2 Thể dục Toán Văn Sinh Họa Thể dục
3 AV Toán AV Sử GDCD Văn
4 Tin học Sinh Tin học Nhạc Địa Văn
5 SHDC Văn Vật lý   SHL  
   
  Lớp 7A4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh Văn Toán Toán AV Địa
2 Toán Văn AV CN AV GDCD
3 Toán Địa Nhạc Thể dục Sử Vật lý
4 Tin học Thể dục Họa Sử Tin học Văn
5 SHDC Sinh Văn   SHL  
   
  Lớp 7A5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh GDCD Văn CN Địa Văn
2 Họa Thể dục Văn Văn Sinh Sử
3 AV Toán AV Nhạc Tin học Thể dục
4 AV Toán Địa Toán Sử Toán
5 SHDC Vật lý Tin học   SHL  
   
  Lớp 7A6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Họa Tin học Sinh AV Vật lý
2 Văn Địa Sử CN AV Toán
3 Thể dục GDCD Toán Sử Địa Thể dục
4 Toán Tin học Toán Văn Sinh Nhạc
5 SHDC AV Văn   SHL  
   
  Lớp 7A7  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử Vật lý Nhạc Tin học Văn Toán
2 Toán CN Tin học Sinh Văn Toán
3 GDCD Thể dục Sử Văn AV Địa
4 Văn Địa AV Thể dục Toán Họa
5 SHDC Sinh AV   SHL  
   
  Lớp 8A1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Họa Hoa hoc Văn Toán Sinh Hoa hoc
2 Văn Thể dục Sinh Toán Nhạc Toán
3 Địa AV CN AV Văn Toán
4 CN Sử Vật lý AV Văn Sử
5 SHDC GDCD Tin học Thể dục SHL Tin học
   
  Lớp 8A2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tin học Tin học Hoa hoc Văn Nhạc
2 AV Hoa hoc Thể dục Vật lý Văn Thể dục
3 CN Sinh Văn Văn Họa Toán
4 Sử GDCD Sử Sinh AV Toán
5 SHDC AV Địa Toán SHL CN
   
  Lớp 8A3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử Toán AV Sử Toán Họa
2 Văn Toán CN Văn Toán Vật lý
3 Văn Hoa hoc Tin học CN GDCD Nhạc
4 Sinh Thể dục Văn AV Thể dục Địa
5 SHDC Tin học Sinh AV SHL Hoa hoc
   
  Lớp 8A4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Nhạc Sinh CN Văn Toán Văn
2 Hoa hoc Vật lý Sử AV Toán GDCD
3 AV Họa Tin học Toán Sử CN
4 AV Văn Hoa hoc Tin học Sinh Thể dục
5 SHDC Văn Toán Thể dục SHL Địa
   
  Lớp 8A5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học AV Sử Toán Tin học Sử
2 Toán AV Địa Toán Sinh Văn
3 Văn CN Văn Thể dục AV Văn
4 Hoa hoc Sinh GDCD CN Toán Thể dục
5 SHDC Vật lý Nhạc Hoa hoc SHL Họa
   
  Lớp 8A6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoa hoc Địa Văn Vật lý Toán CN
2 AV Thể dục Văn Sinh Nhạc Văn
3 AV Văn Họa Sử Hoa hoc Toán
4 Sinh CN Toán AV Thể dục Toán
5 SHDC Tin học Sử Tin học SHL GDCD
   
  Lớp 9A1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Sinh Sử Địa AV Toán
2 Văn Văn AV Vật lý TC av tcT
3 Hoa hoc Toán Vật lý Sinh Toán Văn
4 Thể dục Toán Văn GDCD Địa Hoa hoc
5 SHDC Họa Thể dục   SHL CN
   
  Lớp 9A2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AV Văn Toán Toán Sinh Toán
2 Toán Vật lý Văn AV Địa tcT
3 Thể dục Sinh Văn TC av Văn GDCD
4 Địa Hoa hoc Họa Hoa hoc Sử Văn
5 SHDC Thể dục CN   SHL Vật lý
   
  Lớp 9A3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh Hoa hoc Hoa hoc AV Toán Văn
2 Thể dục Văn Họa TC av tcT Văn
3 Địa Vật lý Văn Toán Văn Sử
4 Toán AV Địa Thể dục Sinh GDCD
5 SHDC CN Vật lý   SHL Toán
   
  Lớp 9A4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Văn AV Sinh Vật lý Họa
2 Toán Văn AV Toán Sử GDCD
3 Sinh CN Văn Văn Thể dục Thể dục
4 Địa Hoa hoc Toán Hoa hoc TC av Văn
5 SHDC Địa Toán   SHL tcT
   
  Lớp 9A5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi chỉu  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AV Văn Sinh Toán Sinh Địa
2 AV Văn Toán Sử Thể dục Toán
3 Văn Thể dục Toán Hoa hoc TC av tcT
4 Văn Vật lý Vật lý Văn Địa CN
5 SHDC Hoa hoc GDCD   SHL Họa
   
  Lớp 9A6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn AV Địa Văn AV Toán
2 Toán AV Vật lý Văn TC av Địa
3 Toán Văn Sinh Toán GDCD Họa
4 Hoa hoc Văn Thể dục tcT Sinh Sử
5 SHDC Vật lý Hoa hoc CN SHL Thể dục