TKB LỚP THPT - BUỔI CHIỀU
Áp dụng từ: 05/11/2018
    11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 121 122 123 124-1 124-2 125-1 125-2 126 127-1 127-2 128
Thứ 2 1                                        
2       Ti-Ti5 Ti-Ti1               T-T2         L-L3   H-H3
3       Ti-Ti5 Ti-Ti1               T-T2         L-L3   H-H3
4       Ti-Ti5 Ti-Ti1               AV-AV1         AV-AV3   L-L1
5                         AV-AV1         AV-AV3   L-L1
Thứ 3 1                                        
2                   L-L4 AV-AV3 V-V2   Đ-Đ3   V-V1 AV-AV1   T-T1 L-L1
3                 Ti-Ti1 L-L4 AV-AV3 V-V2   Đ-Đ3   V-V1 AV-AV1   T-T1 L-L1
4                 Ti-Ti1 T-T1 V-V1 QP-QP1   AV-AV1   S-S2 TD-TD3   AV-AV3 V-V2
5                 Ti-Ti1 T-T1 V-V1 TD-TD3   AV-AV1   S-S2 L-L6   AV-AV3 V-V2
Thứ 4 1                                        
2                   AV-AV5 T-T5 T-T4 V-V6   TD-TD1 TD-TD1 V-V7 Si-SV3   QP-QP1
3 Ti-Ti1 Ti-Ti2               AV-AV5 T-T5 T-T4 V-V6   QP-QP1 QP-QP1 V-V7 Si-SV3   TD-TD1
4 Ti-Ti1 Ti-Ti2               V-V6 QP-QP1 AV-AV2 CD-CD1   AV-AV5 AV-AV5 AV-AV1 V-V8   T-T5
5 Ti-Ti1 Ti-Ti2               V-V6 TD-TD1 AV-AV2 CD-CD1   AV-AV5 AV-AV5 AV-AV1 V-V8   L-L1
Thứ 5 1                             P2 P1        
2                           S-S3 H-H3 CD-CD1     H-H4 L-L1
3     Ti-Ti5       Ti-Ti2             S-S3 H-H3 CD-CD1     H-H4 L-L1
4     Ti-Ti5       Ti-Ti2             CD-CD1 L-L4       Si-SV3 H-H3
5     Ti-Ti5       Ti-Ti2             CD-CD1 L-L4       Si-SV3 H-H3
Thứ 6 1                         P.31 HT P.Lab P.1   P.3 PTN Sinh  
2                   T-T1 T-T5 T-T4 S-S3 T-T2 V-V1 T-T8 V-V7 H-H4 V-V8 AV-AV2
3           Ti-Ti5   Ti-Ti2   T-T1 T-T5 T-T4 S-S3 T-T2 V-V1 T-T8 V-V7 H-H4 V-V8 AV-AV2
4           Ti-Ti5   Ti-Ti2   Si-SV4 S-S1 S-S3 Đ-Đ3 V-V6   Đ-Đ4 T-T7 T-T1 L-L3 T-T5
5           Ti-Ti5   Ti-Ti2   Si-SV4 S-S1 S-S3 Đ-Đ3 V-V6   Đ-Đ4 T-T7 T-T1 L-L3 T-T5
Thứ 7 1                                        
2                   H-H1 V-V1 Đ-Đ1 QP-QP1 QP-QP1 T-T8   T-T7 TD-TD4 TD-TD4 Si-SV1
3                   H-H1 V-V1 Đ-Đ1 TD-TD4 TD-TD4 T-T8   T-T7 QP-QP1 QP-QP1 Si-SV1
4                   TD-TD4 Đ-Đ4 V-V2     Si-SV2   QP-QP1     H-H3
5                   QP-QP1 Đ-Đ4 V-V2     Si-SV2   L-L6     H-H3