TKB LỚP THPT - Buổi sáng
Áp dụng từ ngày: 05/11/2018
   
   
  Lớp 10A1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn TD TD GDCD Hóa
2 Địa Văn AV T Địa QP
3 AV Hóa Tc T Tc Su Văn
4 AV CN Tin Sử Tc L
5 Sinh T T Tin SHL Tc L
   
  Lớp 10A2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Hóa Văn QP
2 Văn T Tc H TD Văn
3 CN AV TD Sử Tc L Tc L
4 Sinh Địa GDCD Tin T Địa
5 AV Hóa Tin AV SHL Tc Đ
   
  Lớp 10A3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng    
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC AV Tc AV Tin Sử TD
2 AV AV Tc Su GDCD TD
3 Hóa Sinh T T QP
4 Tin Hóa Văn T Văn Địa
5 Văn Địa CN Tc AV SHL Tc Đ
   
  Lớp 10A4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC AV Địa Tin TC Si
2 AV T Sử Văn Tc Đ
3 TD CN T Văn Văn QP
4 Sinh T TD Hóa Tc Đ Tin
5 Địa Hóa AV GDCD SHL Tc T
   
  Lớp 10A5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn AV T Tin Địa
2 QP Văn AV Sinh Tc L Hóa
3 TD T TD AV Địa T
4 Văn Sử Tin Tc AV
5 Hóa CN GDCD Tc Su SHL Tc L
   
  Lớp 10A6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Địa TD AV Tc T Hóa
2 TD Sử T AV Sinh Văn
3 Văn QP Tc L Tin
4 Văn T AV T GDCD Tc L
5 Địa CN Tc Su Hóa SHL Tin
   
  Lớp 10A7  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn Sử Văn QP
2 Địa TD GDCD Văn Tc T Tc L
3 Tin T Hóa Hóa Tc L Tin
4 T T AV TD CN
5 AV Địa AV Sinh SHL Tc Su
   
  Lớp 10A8  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Địa GDCD Văn Tc L
2 TD T Sử AV Văn Tin
3 QP T T AV Tc L TD
4 AV Hóa Địa Tc Su Tc T Hóa
5 CN Văn Tin SHL Sinh
   
  Lớp 10A9  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC   T Địa  
2 Văn   Sử  
3 Địa T   Sinh Hóa  
4 T Sử   Văn Văn  
5 T Hóa   Văn SHL  
  Lớp 10A10  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC   T Địa  
2 Sử Hóa   T Hóa  
3 T Địa   Văn  
4 T Văn   Sinh  
5 Văn Văn   Sử SHL  
   
  Lớp 11A1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sử Văn TD Tc L
2 T TD T Hóa Tin
3 Văn T Tc L AV QP Văn
4 CN AV GDCD Tc AV Địa Văn
5 AV Sinh TC Si Hóa SHL  
   
  Lớp 11A2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Văn GDCD TC Si Tc Đ
2 AV Tc Đ Văn Hóa T Tc L
3 Sinh CN Sử AV T Hóa
4 AV TD Văn TD QP
5 Địa Tin Văn SHL  
   
  Lớp 11A3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC CN T Văn Tc H Hóa
2 T GDCD Tc L Sinh TC Si
3 Văn AV TD TD Văn
4 AV Địa Sử QP Văn Tc L
5 AV Hóa Tin T SHL  
   
  Lớp 11A4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Hóa Văn Hóa QP Tin
2 TD TD T Địa Văn
3 CN AV GDCD T Sử
4 Văn AV AV TC Si Tc H Tc L
5 Văn Sinh T Tc L SHL  
   
  Lớp 11A5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC AV Tc L Hóa CN Văn
2 AV QP TD TD Văn
3 T Hóa AV Sử T
4 GDCD Sinh Văn Tc L TC Si Địa
5 Tin T Văn Tc T SHL  
   
  Lớp 11A6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn Sinh CN TC Si T
2 Văn Văn AV Tin Tc Đ
3 TD Địa Tc AV T T
4 QP GDCD Văn AV Hóa TD
5 Hóa AV Sử Tc AV SHL  
   
  Lớp 11A7  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Sử Địa TD
2 T QP AV Tc L T
3 Hóa CN AV GDCD Hóa Tc T
4 Văn Văn Văn TC Si TD Tin
5 Sinh AV Văn Tc L SHL  
   
  Lớp 11A8  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC TD QP TC Si TD CN
2 GDCD Hóa Văn Tc Đ AV Tc L
3 T AV Sử Hóa Văn
4 Địa Văn AV T Văn
5 Sinh Tc Đ Tin T SHL  
   
  Lớp 11A9  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn   Sử Văn  
2 T Hóa   Văn  
3 Sinh   Văn T  
4 Sinh T   Hóa T  
5 Hóa T   Địa SHL  
   
  Lớp 12A1  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sinh Sử AV Tin
2 T T Văn AV Tc AV Địa
3 AV TD Văn CN T Hóa
4 Hóa Sinh T Tc T Văn
5 Tin Sử GDCD Tc T SHL Tc V
   
  Lớp 12A2  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sử AV TD Tin T
2 Hóa Tin AV Tc AV CN Tc T
3 Sinh AV T Sinh Văn Địa
4 T Văn Tc T GDCD Sử Tc V
5 T Văn Hóa SHL
   
  Lớp 12A3  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T T Sử Tc T Địa
2 T T Tc T Hóa Sinh Sử
3 AV Tin Văn CN GDCD
4 TD Tin Sinh Văn AV Tc AV
5 Hóa AV Văn SHL Tc V
   
  Lớp 12A4  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Văn AV Hóa Văn
2 Hóa Địa Sinh Tin Tc T TD
3 GDCD Tc AV CN Sinh Sử
4 T AV T Văn Sử Tin
5 T AV Tc T Tc V SHL
   
  Lớp 12A5  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sinh TD T T Văn
2 Sử Tin Tc T Tc V
3 Hóa CN Tin Sử Sinh T
4 Văn Hóa AV Địa Văn Tc T
5 AV T AV Tc AV SHL GDCD
   
  Lớp 12A6  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC TD Tc V Hóa CN T
2 T AV Tin T Sinh Tc T
3 Văn Sử Sử T Tc T Địa
4 Văn Sinh AV Tc AV Hóa GDCD
5 Văn AV SHL Tin
   
  Lớp 12A7  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Văn Hóa
2 AV Sinh Văn Sử TD GDCD
3 AV Văn Tin Tc T Sinh Tin
4 T Hóa CN Tc V Sử T
5 T AV Địa Tc AV SHL Tc T
   
  Lớp 12A8  
  Có tác dụng từ ngày 5/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Hóa GDCD Văn AV Tin
2 AV CN AV Tc V Sử Hóa
3 Sử T Địa T TD Tc AV
4 Tin T Tc T Sinh T
5 Văn Văn Sinh SHL Tc T