TKB LỚP THPT - Buổi sáng
Áp dụng từ ngày: 19/11/2018
   
   
  Lớp 10A1  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sử TD TD GDCD Hóa
2 Sinh CN AV Hóa Tc L Tin
3 AV Văn T Tc Su Văn
4 AV Văn QP Tc T Địa
5 Địa T T Tin SHL Tc L
   
  Lớp 10A2  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sinh Tc H Văn Tin
2 Văn T TD TD Văn
3 Hóa Địa GDCD Sử Tc L Tc L
4 QP Địa AV Tin T T
5 AV Hóa CN AV SHL Tc Đ
   
  Lớp 10A3  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng    
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC AV Tc AV Tin Sinh Tc Đ
2 AV AV Tc Su Hóa TD QP
3 GDCD Sử T T
4 Địa CN Văn T Văn TD
5 Văn Địa Hóa Tc AV SHL Tin
   
  Lớp 10A4  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC AV Địa Tin Tc Đ Tc Đ
2 AV AV T Hóa Văn TD
3 Sinh CN T GDCD Văn QP
4 Địa Tin Sử TD T
5 Hóa TC Si Văn SHL Tc T
   
  Lớp 10A5  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn AV T T Sinh
2 QP Văn AV GDCD Tc L Hóa
3 TD AV TD T
4 Văn Địa Sử Tin Tc AV Tc L
5 Hóa CN Tin Tc Su SHL Địa
   
  Lớp 10A6  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Địa TD AV Tc T QP
2 TD Sử T AV GDCD Tin
3 Địa Hóa Tin Tc L Văn
4 Văn T AV Hóa Sinh
5 Văn CN Tc Su T SHL Tc L
   
  Lớp 10A7  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Tin Văn TD
2 Sử Hóa Tc L T Tc T Tc L
3 Địa Văn Hóa AV QP Địa
4 TD Văn T AV Tin Tc Su
5 AV GDCD Sinh SHL CN
   
  Lớp 10A8  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Địa GDCD Sử Văn Tc Su
2 TD QP AV Văn Tc L
3 AV T T Hóa Tc T TD
4 T CN Văn Tc L Sinh Địa
5 AV Hóa Tin SHL Tin
   
  Lớp 10A9  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn   T  
2 T T   Sử Địa  
3 T   Văn Sinh  
4 Sử   Hóa Văn  
5 Văn Địa   Hóa SHL  
  Lớp 10A10  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Hóa   Sử  
2 Sử Hóa   Địa  
3 T Địa Văn   T  
4 T Sinh Văn   T  
5 Văn Văn   SHL  
   
  Lớp 11A1  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn AV TD Địa
2 T TD Tc AV Hóa Tc L
3 T Văn CN Tin Hóa Văn
4 Sinh AV Tc L QP T Văn
5 GDCD TC Si AV Sử SHL  
   
  Lớp 11A2  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Sử TD TC Si Văn
2 Văn Địa Văn Tc Đ T Tc Đ
3 Tin GDCD AV Văn Tc L
4 Hóa AV QP Sinh TD
5 T CN AV Hóa SHL  
   
  Lớp 11A3  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC GDCD T CN Tc L QP
2 Văn Hóa Tin TD TC Si
3 T AV TD Sinh Văn
4 AV Địa Sử Hóa Văn Tc L
5 AV T Văn Tc H SHL  
   
  Lớp 11A4  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Hóa Văn Hóa QP Tin
2 TD TC Si Địa Văn
3 CN AV Sử T TD Tc L
4 Văn AV AV T Tc H GDCD
5 Văn Sinh T Tc L SHL  
   
  Lớp 11A5  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC AV CN Hóa Văn Tc L
2 Địa AV GDCD TD Văn Văn
3 T QP TD Tc T
4 Sinh TC Si Hóa Tc L Sử Tin
5 AV T Văn T SHL  
   
  Lớp 11A6  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Địa TD Tc Đ TD TC Si
2 Văn Văn AV Hóa CN T
3 Sinh Văn Tc AV T T Tin
4 GDCD Văn AV QP
5 Hóa AV Sử Tc AV   SHL
   
  Lớp 11A7  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Tc L Sử Địa T
2 Văn Tc L AV QP Tc T
3 Hóa TD Văn Văn Hóa TD
4 GDCD T Văn Tin CN TC Si
5 Sinh AV AV T SHL  
   
  Lớp 11A8  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC TD QP Hóa T CN
2 GDCD Văn AV Tc L
3 Sinh T AV T Hóa Văn
4 Địa Văn AV Văn TD Tc Đ
5 Sử Tc Đ Tin TC Si SHL  
   
  Lớp 11A9  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn   Văn  
2 Sinh Hóa   Văn  
3 T Sinh   Sử T  
4 Hóa T   Hóa T  
5 Địa T   Văn SHL  
   
  Lớp 12A1  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sinh Sử AV Sử GDCD
2 T T TD Tc AV AV Địa
3 AV T Tin CN Hóa
4 Hóa Tin T Tc T Văn
5 Sinh Văn Văn Tc T SHL Tc V
   
  Lớp 12A2  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Văn AV Hóa T
2 GDCD Văn Tc AV T CN Tc T
3 AV AV TD Địa Sinh
4 Tin Hóa T Sử Sử Tc V
5 T Sinh Tc T Tin Văn SHL
   
  Lớp 12A3  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sử T Tc T Tc T AV
2 T T Sử Tc AV
3 TD T Văn Hóa AV Sinh
4 AV Sinh Địa Tin GDCD Văn
5 Tin Hóa CN Văn SHL Tc V
   
  Lớp 12A4  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Tc AV AV Tin Văn
2 Hóa Địa Văn Sử Tc T TD
3 AV Tc V CN Sinh Sử
4 T AV Sinh T Văn Hóa
5 T GDCD Tin Tc T SHL
   
  Lớp 12A5  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Sinh TD T Sinh Văn
2 Sử Tin T Tc T Tc V
3 Hóa CN Tin Địa Văn T
4 T Hóa AV Sử Tc T
5 AV Văn AV Tc AV SHL GDCD
   
  Lớp 12A6  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC AV Sinh Sử CN T
2 Tin AV TD T Sinh Tc T
3 Văn Hóa AV T Tc T GDCD
4 Văn T Văn Tc AV Hóa Địa
5 Sử Tc V SHL Tin
   
  Lớp 12A7  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC T Văn Hóa TD
2 AV Sinh Văn Sử T GDCD
3 Tin Văn AV Tc T Tc T Tin
4 T Hóa CN Tc V Sử Sinh
5 T AV Địa Tc AV SHL
   
  Lớp 12A8  
  Có tác dụng từ ngày 19/11/2018  
Buổi sáng  
  Thứ 2 CN (18/11) Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SHDC Hóa AV Văn AV Văn
2 AV Sinh Địa Tc V Sử Sinh
3 GDCD T T Tc T Tc AV
4 Sử T CN TD Hóa T
5 Tin Văn Tin SHL Tc T