TKB LỚP THCS - Buổi chiều
Áp dụng từ ngày: 31/12/2018
   
   
  Lớp 6A1  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Họa Tin Nhạc Sinh Văn Văn
2 TD AV Địa TD Toán
3 CN AV Toán Toán AV Tin
4 Sử Văn Toán GD CN Sinh
5 SHDC Văn     SHL  
   
  Lớp 6A2  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AV Toán Văn AV Văn
2 Sử Toán Tin CN AV Văn
3 GD CN TD Địa Nhạc Toán
4 Họa TD Văn Sinh Tin Toán
5 SHDC Sinh     SHL  
   
  Lớp 6A3  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
       
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa AV Tin AV CN Nhạc
2 CN Họa Văn AV Toán TD
3 TD Sinh Văn Toán Văn Sinh
4 Toán GD Toán Văn Sử
5 SHDC Tin     SHL  
   
  Lớp 6A4  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Họa Sử Toán CN GD Tin
2 Tin AV Toán Văn Địa Sinh
3 Văn AV Nhạc Sinh Văn
4 TD Toán AV Toán TD Văn
5 SHDC CN     SHL  
   
  Lớp 6A5  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn AV Toán Văn Tin Sinh
2 Họa Sinh Toán Văn CN Toán
3 Tin TD Địa AV Toán Văn
4 CN GD AV TD Nhạc
5 SHDC Sử     SHL  
   
  Lớp 6A6  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin Sinh AV Toán Nhạc Toán
2 TD Tin AV Toán GD Văn
3 CN Toán Họa Sinh CN
4 Địa Văn Văn Sử AV TD
5 SHDC Văn     SHL  
   
  Lớp 6A7  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh GD Toán CN AV Toán
2 Nhạc Sinh Toán Sử AV TD
3 Văn Tin Văn Văn Địa Họa
4 Văn CN TD Toán Tin
5 SHDC AV     SHL  
   
  Lớp 7A1  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Văn AV Địa GD
2 Văn CN TD AV TD Tin
3 AV Sử Họa Nhạc Toán Sinh
4 Toán Toán Sinh NGLL Văn Địa
5 SHDC Toán Tin Sử SHL  
   
  Lớp 7A2  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử AV Sinh Họa Văn Toán
2 Toán AV GD CN Sinh TD
3 Văn Nhạc NGLL AV Tin Địa
4 Tin Địa Văn Toán Sử
5 SHDC TD Văn Toán SHL  
  Lớp 7A3  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán CN Địa AV GD Sử
2 TD Nhạc Văn AV Văn Sinh
3 Sinh Toán AV Toán Sử Văn
4 Tin Tin Toán Họa Văn
5 SHDC Địa NGLL TD SHL  
   
  Lớp 7A4  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh Văn GD Toán AV Địa
2 Tin Văn Địa Nhạc AV Sử
3 Toán AV Toán TD Sinh TD
4 Toán Sử NGLL Họa Tin Văn
5 SHDC CN Văn SHL  
   
  Lớp 7A5  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Họa Văn Toán Địa Văn
2 Văn Sử Văn Toán GD Sinh
3 Sử TD Sinh NGLL Nhạc TD
4 Tin AV Địa CN Toán Toán
5 SHDC AV Tin AV SHL  
   
  Lớp 7A6  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Địa Tin Toán AV Sinh
2 Văn CN Địa Toán Tin Họa
3 Sử Toán GD Sử Sinh
4 TD AV Toán Văn TD Nhạc
5 SHDC AV Văn   SHL NGLL
   
  Lớp 7A7  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa Toán Sinh Tin Văn Toán
2 Sử Sinh Tin TD Văn Toán
3 Nhạc TD Sử Văn AV Họa
4 Văn Địa AV Toán GD
5 SHDC CN AV NGLL SHL  
   
  Lớp 8A1  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử Hóa Văn Toán Sinh Toán
2 CN TD Sinh Toán Nhạc Toán
3 Địa AV Tin AV Văn Hóa
4 Văn Họa AV Văn Sử
5 SHDC CN GD TD SHL Tin
   
  Lớp 8A2  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin Nhạc Tin Hóa Văn Họa
2 AV Địa TD Văn CN
3 CN GD Văn Văn AV Toán
4 Sử Toán Sử Sinh AV Toán
5 SHDC Hóa Sinh Toán SHL TD
   
  Lớp 8A3  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CN Sử Hóa Toán Hóa
2 Sinh AV Tin Văn Toán Tin
3 Văn Sử Sinh AV Họa Toán
4 Văn TD Toán AV TD Địa
5 SHDC Nhạc Văn CN SHL GD
   
  Lớp 8A4  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Nhạc Sinh CN Văn Toán Văn
2 Hóa Hóa Sử Toán GD
3 AV Văn Sử Toán TD CN
4 AV Văn Tin Tin Sinh TD
5 SHDC Họa Toán AV SHL Địa
   
  Lớp 8A5  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin Toán Sử AV Tin Sử
2 AV Toán TD Sinh Văn
3 AV CN Toán Họa Văn Văn
4 Hóa Sinh GD CN Nhạc TD
5 SHDC Địa Văn Hóa SHL Toán
   
  Lớp 8A6  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa Văn Văn Toán Sinh CN
2 Toán TD Văn Sinh Họa Văn
3 AV Địa Tin Sử GD Toán
4 AV CN Nhạc AV Hóa Toán
5 SHDC Sử Tin SHL TD
   
  Lớp 9A1  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Nhạc Văn Văn GD AV tcT
2 Văn Văn AV TC av Sử
3 Toán Hóa TD Toán Sử Văn
4 TD Sinh Toán Toán Địa Hóa
5 SHDC CN Sinh   SHL
   
  Lớp 9A2  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Sinh AV Địa tcT Toán
2 Sử CN Văn Hóa Văn
3 Toán Văn AV TD Toán
4 Nhạc Hóa Toán GD TC av Văn
5 SHDC TD Sử   SHL Sinh
   
  Lớp 9A3  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh Hóa Hóa AV Toán Văn
2 TD Toán TC av Toán Văn
3 Sử Toán Văn Văn tcT
4 Văn AV Địa Nhạc Sinh GD
5 SHDC CN TD   SHL Sử
   
  Lớp 9A4  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử AV Sinh Nhạc
2 Toán Toán TC av tcT Địa TD
3 TD Hóa Văn Hóa Sinh GD
4 AV CN Toán Văn Sử Văn
5 SHDC Văn Toán Văn SHL  
   
  Lớp 9A5  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AV Văn Toán Toán Sinh
2 AV Văn Toán Nhạc tcT Hóa
3 Văn TD Toán TD TC av Địa
4 Sử GD Văn Sử CN
5 SHDC Hóa Sinh Văn SHL  
   
  Lớp 9A6  
  Có tác dụng từ 31/12/2018  
   
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn AV Toán Văn AV Địa
2 Sử AV Toán Văn TC av Nhạc
3 Văn Sinh Toán Toán TD
4 Hóa Văn TD Hóa tcT Sinh
5 SHDC Sử CN SHL GD