TKB LỚP THPT - BUỔI CHIỀU
Áp dụng từ: 21/01/2019
    10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 121-1 121-2 122-1 122-2 123-1 123-2 124-1 124-2 125-1 125-2 126-1 126-2 127-1 127-2 128-1 128-2
Thứ 2 1                                   P.34 HT P.33 PTN H     P.31   P.1     P.2 P.3   P.4 P.32
2                 Ti-Ti1       Ti-L3         H-H3 Si-SV4 AV-AV3 V-V1     V-V6   T-T8     V-V7 T-T1   T-T5 L-L1
3                 Ti-Ti1       Ti-L3         Si-SV4 H-H3 AV-AV3 V-V1     V-V6   T-T8     V-V7 T-T1   T-T5 L-L1
4                 Ti-Ti1       Ti-L3         L-L4 T-T1 V-V1 AV-AV3     T-T2   H-H3     L-L6 Si-SV3   L-L1 T-T5
5                                   L-L4 T-T1 V-V1 AV-AV3     T-T2   H-H3     L-L6 Si-SV3   L-L1 T-T5
Thứ 3 1                                   P.34 HT P.33 P.4 P.32 P.32   P.31   P.1 P.2     P.3    
2                 TD-TD2 QP-QP2             Ti-Ti1 Si-SV4 H-H3 T-T5 AV-AV3 T-T4 T-T4   V-V6   Đ-Đ4 T-T7     V-V8    
3                 QP-QP2 TD-TD4   TD-TD2         Ti-Ti1 Si-SV4 H-H3 T-T5 AV-AV3 T-T4 T-T4   V-V6   Đ-Đ4 T-T7     V-V8    
4               TD-TD2       QP-QP2       TD-TD4 Ti-Ti1 T-T1 L-L4 AV-AV3 T-T5 Đ-Đ1 Đ-Đ1   T-T2   S-S2 V-V7     L-L3    
5                               QP-QP2   T-T1 L-L4 AV-AV3 T-T5 Đ-Đ1 Đ-Đ1   T-T2   S-S2 V-V7     L-L3    
Thứ 4 1                                           P.32 P.32 P.31   P.1     P.2 P.3   P.4 P.33
2 TD-TD2                   TD-TD4   QP-QP2                 AV-AV2 AV-AV2 CD-CD1   V-V1     T-T7 V-V8   H-H3 Si-SV1
3   TD-TD2               Ti-Ti2 QP-QP2   TD-TD1 TD-TD4               AV-AV2 AV-AV2 CD-CD1   V-V1     T-T7 V-V8   L-L1 Si-SV1
4     TD-TD2             Ti-Ti2       QP-QP2 TD-TD4             T-T4 T-T4 Đ-Đ3     V-V1   AV-AV1 H-H4   Si-SV1 H-H3
5       TD-TD2           Ti-Ti2         QP-QP2             T-T4 T-T4 Đ-Đ3     V-V1   AV-AV1 H-H4   Si-SV1 L-L1
Thứ 5 1               PTN H                   P.34 P.34 P.33 P.33       P.31   P.1 P.2 P.2   P.3 P.4 P.4
2               NGLL                   AV-AV5 AV-AV5 Đ-Đ4 Đ-Đ4       Đ-Đ3   V-V1 H-H2 H-H2   AV-AV3 V-V2 V-V2
3               NGLL     Ti-Ti5       Ti-Ti2     AV-AV5 AV-AV5 Đ-Đ4 Đ-Đ4       Đ-Đ3   V-V1 H-H2 H-H2   AV-AV3 V-V2 V-V2
4               HN     Ti-Ti5       Ti-Ti2     V-V6 V-V6 S-S1 S-S1       S-S3   T-T8 Si-SV2 Si-SV2   Si-SV3 AV-AV2 AV-AV2
5                     Ti-Ti5       Ti-Ti2     V-V6 V-V6 S-S1 S-S1       S-S3   T-T8 Si-SV2 Si-SV2   Si-SV3 AV-AV2 AV-AV2
Thứ 6 1                             PTN H     P.34   P.33     P.32 P.31   P.1 P.2-P.1 P2   P.3   P.4  
2                             NGLL     T-T1   T-T5     S-S3 AV-AV1   V-V1 CD-CD1 T-T7   AV-AV3   H-H3  
3         TD-TD3                 Ti-Ti5 NGLL Ti-Ti2   T-T1   T-T5     S-S3 AV-AV1   V-V1 CD-CD1 T-T7   AV-AV3   H-H3  
4           TD-TD3               Ti-Ti5 HN Ti-Ti2   H-H3   V-V1     V-V2 S-S3   AV-AV5 AV-AV5 L-L6   L-L3   T-T5  
5             TD-TD3             Ti-Ti5   Ti-Ti2   H-H3   V-V1     V-V2 S-S3   AV-AV5 AV-AV5 AV-AV1   L-L3   T-T5  
Thứ 7 1                                     P.34   P.33 P.32     P.31 P.1   P.2     P.3   P.4
2                                     Si-SV4   V-V1 V-V2     AV-AV1 L-L4   L-L6     T-T1   T-T5
3                       Ti-Ti5             Si-SV4   V-V1 V-V2     AV-AV1 L-L4   L-L6     T-T1   T-T5
4                       Ti-Ti5             T-T1   T-T5 S-S3     CD-CD1 Si-SV2   AV-AV1     H-H4   H-H3
5                       Ti-Ti5             T-T1   T-T5 S-S3     CD-CD1 Si-SV2   AV-AV1     H-H4   H-H3