Công văn 2623/BGDĐT-CTHSSV: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống

Xuất bản: Thứ bảy - 04/02/2017 15:26 - Xem: 1402

VB GD

VB GD
Triển khai QĐ 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (sau đây gọi là Quyết định 1501/QĐ-TTg), Bộ Giáo dục và Đào đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 4/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của ngành Giáo dục (sau đây gọi là Kế hoạch 410/KH- BGDĐT). Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo
   a. Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Quyết định 1501/QĐ-TTg đến cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh và học viên các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là học sinh). Tuyên truyền sâu rộng về nội dung Đề án, tăng cường phối họp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện Đề án.
   b. Chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành tham mưu Uỷ ban nhân dân tĩnh/ thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg và Kế hoạch 410/KH-BGDĐT trên địa bàn; trong đó, xác định trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành trong việc phối họp triển khai Đề án.
Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án của địa phương do lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo làm Tổ trưởng, phòng/đơn vị phụ trách công tác học sinh (hoặc công tác chính trị) của sở giáo dục và đào tạo làm thường trực, mời đại diện tỉnh/thành Đoàn, sở thông tin - truyền thông và một số sở, ngành khác có liên quan tham gia Tổ công tác.
   c. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, an toàn, lành mạnh để tạo thói quen tốt, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, cụ thể:
- Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.
 + Tổ chức dạy hát Quốc ca cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; thường xuyên cho trẻ em mầm non nghe hát Quốc ca. Thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ.
 + Đưa các quy định về việc học sinh tham gia lao động, trực nhật, vệ sinh trường, lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường vào nội quy, quy chế của nhà trường.
 + Duy trì thường xuyên, có nền nếp việc tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục, đưa võ cổ truyền vào nhà trường phù hợp với lứa tuổi học sinh và điều kiện cụ thể của mỗi nhà trường.
 + Thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 + Thành lập bộ phận tư vấn học sinh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tư vấn.
 + Khuyến khích việc thành lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh của học sinh, cộng đồng về các vấn đề liên quan đến học sinh.
 + Chủ động phối họp với cơ quan Công an, Đoàn Thanh niên và các sở, ban ngành liên quan cùng cấp để triển khai hiệu quả Chương trình công tác phối họp theo giai đoạn, từng năm học.
   d. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ Đoàn - Hội - Thanh niên theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và chính sách đối với đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội theo quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; TTLT số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ trương Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
   đ) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch tại các cơ sở giáo dục; tổng họp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hàng năm với các cơ quan cấp trên và Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên).
2. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp
   a. Quán triệt nội dung Quyết định 1501/QĐ-TTg, Kế hoạch 410/KH-BGDĐT đến cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung Đề án; phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc tham gia thực hiện Đề án.
  b. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg, Kế hoạch 410/KH-BGDĐT tại đon vị. Thành lập Tổ công tác triển khai Kế hoạch Đề án tại cơ sở đào tạo, do lãnh đạo nhà trường làm Tổ trưởng, ban/phòng phụ trách công tác học sinh, sinh viên của nhà trường làm thường trực, đại diện tổ chức Đoàn, Hội và các phòng/ban liên quan tham gia Tổ công tác.
   c. Tăng cường các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
   d. Tích cực triển khai việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường tổ chức lồng ghép thêm các chuyên đề hữu ích cho học sinh, sinh viên.
   đ) Xây dựng môi trường để học sinh, sinh viên tự rèn luyện và phát huy tính chủ động, tích cực của người học trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, cụ thể như sau:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa của đơn vị.
- Thành lập bộ phận tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên; bố trí cán bộ, giáo viên, giảng viên phụ trách (hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tư vấn.
- Thực hiện có nền nếp việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ; duy trì các hoạt động tập thể, hoạt động tình nguyện trong học sinh, sinh viên. Có quy định khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, lao động vì cộng đồng.
- Xây dựng quy chế quản lý, hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ sở thích, tài năng, văn hóa, thể thao cho học sinh, sinh viên.
- Thực hiện đầy đủ chính sách cho cán bộ Đoàn - Hội - Thanh niên theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
- Khuyến khích việc thành lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh của học sinh, sinh viên và cộng đồng về các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên.
- Kiểm tra, giám sát và tổng họp tình hình thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên).
3. Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Vụ Công tác học sinh, sinh viên
Chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án tại các địa phươns, cơ sở giáo dục, đào tạo; xây dựng Thông tư quy định về công tác tư vấn học sinh; tổng họp tình hĩnh thực hiện Quyết định
1501/QĐ-TTg và Kể hoạch 410/KH-BGDĐT, hằng năm báo cáo Thủ tuớng Chính phù
b) Các Vụ: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trang học, Giáo dục Đại học, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Thường xuyên; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch 410/KH-BGDĐT.
Trong quá trình triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg và Kế hoạch 410/KH- BGDĐT tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ phận thường trực - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bà Lê Thị Hằng, ĐT: 04.38680367; 0985.111.868; e-mail: lehang@moet.edu.vn.

Ban hành: 06/06/2016
Tải về
 

Tác giả bài viết: THB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Thống kê
  • Truy cập54
  • Hôm nay717
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này167,472
  • Tổng lượt22,125,765
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây