Văn bản thực hiện chế độ cho nhà giáo năm học 2019-2020

Xuất bản: Thứ ba - 15/12/2020 06:38 - Xem: 192

Chế độ

Chế độ
Chế độ trả lương dạy thêm giờ của giáo viên: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/03/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính. Theo đó, nhà trường:
+ Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có tham quyền phê duyệt...
+ Chỉ thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên dạy quá định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non; định mức tiết dạy/năm học đối với giáo viên phổ thông.
Tải CV

Trích nội dung:

- Chế độ làm việc của giáo viên:
+ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
+ Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GDĐT quy định giờ dạy của giáo viên đối với giáo viên mầm non;
+ Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục;
+ Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
-        Trong thời gian học kỳ 2 năm học 2019-2020, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Sở GDĐT Vĩnh Long đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh học tại nhà (tạm dừng đến trường, không dừng học) thông qua các công cụ trực tuyến như Internet, truyền hình. Cụ thể tại các văn bản sau:
+ Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2);
+ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 điều 1, điểm b khoản 2 điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;
+ Công văn số 409/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 18/3/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc tăng cường hướng dẫn học sinh học qua internet, trên truyền hình trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;
+ Công văn số 434/SGDĐT-GDMN-TH, ngày 20/3/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc tăng cường tổ chức các hoạt động ôn tập cho học sinh tiểu học trong thời gian nghỉ học phòng, chống Covid -19;
+ Công văn số 480/SGDĐT-GDMN-TH, ngày 31/3/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc tổ chức ôn tập cho học sinh tiểu học trong thời gian nghỉ học phòng, chống Covid -19;
+ Công văn số 495/SGDĐT-GDMN-TH, ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020;
+ Công văn số 543/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc hướng dẫn triển khai hệ thống học và thi trực tuyến VNPT E-Learning;
+ Công văn số 549/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 16/4/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số hoạt động chuyên mô n học kỳ II năm học 2019 - 2020;
+ Công văn số 574/SGDĐT-GDMN-TH, ngày 20/4/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với bộ môn Mĩ thuật - Bộ sách học Mĩ Thuật theo định hướng phát triển năng lực;
+ Công văn số 575/SGDĐT-GDMN-TH, ngày 20/4/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc tổ chức ôn tập cho học sinh tiểu học trong thời gian nghỉ học phòng, chống Covid -19;
+ Công văn số 586/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 21/4/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc hướng dẫn điều chỉnh một số hoạt động chuyên môn chuẩn bị đón học sinh trở lại trường;
+ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long.
+ Công văn số 792/SGDĐT-GDMN-TH, ngày 20/5/2020 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học;
- Chế độ trả lương dạy thêm giờ của giáo viên: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/03/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính. Theo đó, nhà trường:
+ Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có tham quyền phê duyệt...
+ Chỉ thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên dạy quá định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non; định mức tiết dạy/năm học đối với giáo viên phổ thông.

- Căn cứ tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, Hiệu trưởng trao đổi với Tổ chuyên môn trên cơ sở hồ sơ minh chứng (kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ,...) để xác định tổng số tiết dạy của từng giáo viên phổ thông/năm học hoặc giờ dạy của giáo viên mầm non/năm, bao gồm:
+ Xác định số tiết/giờ thực dạy của giáo viên;
+ Tính toán, quy đổi thời gian thực hiện công việc chuyên môn khác ra tiết
dạy;
+ Tính toán, quy đổi tiết/giờ dạy học qua Internet. Thống nhất quy đổi tiết dạy qua Internet như sau: đối với giáo viên trực tiếp dạy, thì 01 tiết dạy qua internet được tính bằng 1,5 tiết/giờ dạy định mức; đối với giáo viên hỗ trợ (nếu có): 01 tiết hỗ trợ được tính bằng 01 tiết/giờ dạy định mức.
+ Tính toán, quy đổi tiết/giờ dạy học trên truyền hình Vĩnh Long. Thống nhất quy đổi tiết dạy trên truyền hình Vĩnh Long như sau: đối với giáo viên trực tiếp dạy, thì 01 buổi thu hình được tính bằng 03 tiết dạy định mức; đối với giáo viên hỗ trợ góp ý kiến thực hiện dạy truyền hình (theo thực tế, không quá 05 người/buổi): 01 buổi hỗ trợ thu hình được tính bằng 02 tiết dạy định mức.
Việc quy đổi tiết dạy của giáo viên phải trên cơ sở văn bản xác nhận của Phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT (đối với dạy học qua truyền hình Vĩnh Long) hoặc đề xuất của Hiệu trưởng nhà trường và phải có ý kiến đồng ý (đối với dạy học qua internet, công việc chuyên môn khác) của Trưởng phòng/Giám đốc Sở GDĐT theo đúng quy định phân cấp quản lý.
- Đối chiếu tổng số tiết dạy của từng giáo viên (kể cả tiết quy đổi) so với định mức, nguyên tắc chi trả tiền lương thêm giờ tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC; nếu phát sinh đúng quy định thì chi trả tiền lương thêm giờ cho giáo viên ở năm học 2019-2020.
- Hiệu trưởng nhà trường phổ biến cụ thể trong tập thể nhà trường, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định, đầy đủ hồ sơ minh chứng và pháp lý có liên quan để chi trả chế độ giáo viên đúng quy định. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm nếu thực hiện sai quy định.
 

Tác giả bài viết: Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Thống kê
  • Truy cập38
  • Hôm nay5,831
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này119,615
  • Tổng lượt22,077,908
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây