Điểm Tuyển sinh 10 năm học 2018-2019 (Nhân hệ số)


ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 (Điểm nhân hệ số)
NĂM HỌC 2018-2019
 
 
SBD HỌ TÊN NS Điểm tuyển HS TRƯỜNG
760001 NGUYỄN NGỌC DÂN AN 16.10.2003 31.50 Hòa Bình
760002 NGUYỄN THỊ THÚY AN 18.05.2003 30.00 Hòa Bình
760003 QUÁCH THÙY AN 03.07.2003 26.50 Hòa Bình
760004 LƯU MINH VĨNH AN 05.01.2003 27.75 Xuân Hiệp
760005 TRẦN THỊ HUẾ ANH 02.07.2003 21.75 Hòa Bình
760006 LÊ THỊ HUẾ ANH 16.01.2003 28.25 Hòa Bình
760007 ĐẶNG HUỲNH ANH 18.05.2003 39.00 Hòa Bình
760008 NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH 18.10.2003 25.00 Nhơn Bình
760009 NGUYỄN HUỲNH ANH 20.02.2003 30.00 Xuân Hiệp
760010 HUỲNH KIM ANH 08.02.2003 26.50 Hòa Bình
760011 TRẦN THỊ LAN ANH 04.08.2003 21.25 Hòa Bình
760012 THÁI HUỲNH MỸ ANH 04.12.2003 14.00 Xuân Hiệp
760013 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH 30.01.2003 14.75 Thới Hòa
760014 HUỲNH NHẬT ANH 23.07.2003 42.50 Hòa Bình
760015 LƯU NHẬT ANH 24.02.2003 31.25 Xuân Hiệp
760016 BÙI NHẬT ANH 28.07.2003 16.25 Thới Hòa
760017 NGUYỄN NHỰT ANH 21.11.2003 22.75 Hòa Bình
760018 NGUYỄN THỊ QUẾ ANH 19.10.2003 32.75 Hòa Bình
760019 NGUYỄN TRÂM ANH 10.12.2003 32.25 Hòa Bình
760020 NGUYỄN THỊ TRÚC ANH 07.11.2003 19.00 Thới Hòa
760021 NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH 08.04.2003 32.75 Hòa Bình
760022 LÊ VIỆT ANH 01.05.2003 40.50 Hòa Bình
760023 ĐỖ THỊ KHẢ ÁI 05.01.2003 28.75 Hòa Bình
760024 TRẦN VĂN BÉ BẢO 01.04.2003 23.75 Thới Hòa
760025 NGUYỄN CHÍ BẢO 16.12.2003 22.75 Hòa Bình
760026 NGUYỄN GIA BẢO 21.07.2003 26.75 Xuân Hiệp
760027 HỒ TIỂU BẢO 30.04.2003 34.00 Nhơn Bình
760028 TRẦN CHÍ BẰNG 06.11.2003 28.75 Hòa Bình
760029 NGUYỄN CÔNG BẰNG 20.09.2003 23.50 Xuân Hiệp
760030 NGUYỄN NGỌC NHƯ BÌNH 01.07.2003 28.50 Hòa Bình
760031 NGUYỄN BÁ CẦN 22.09.2003 32.75 Nhơn Bình
760032 TRẦN CÔNG CHÁNH 22.02.2003 25.50 Xuân Hiệp
760033 ĐẶNG THỊ KIM CHI 22.12.2003 30.75 Hòa Bình
760034 PHẠM THỊ KIM CHI 06.09.2003 30.75 Hòa Bình
760035 TRẦN THỊ KIM CHI 25.08.2003 31.00 Xuân Hiệp
760036 PHẠM NGUYỄN NGUYÊN CHƯƠNG 28.04.2003 35.00 Hòa Bình
760037 NGUYỄN THỊ CÚC 31.10.2003 32.50 Xuân Hiệp
760038 HUỲNH CÔNG DANH 20.05.2003 17.25 Xuân Hiệp
760039 NGUYỄN NGỌC DIỄN 03.11.2003 29.25 Hòa Bình
760040 LÊ THỊ HỒNG DIỆP 05.07.2003 30.75 Xuân Hiệp
760041 HÀ THỊ HỒNG DIỆU 01.07.2003 29.75 Xuân Hiệp
760042 LÊ THỊ DIỆU 05.06.2003 26.75 Trà Côn
760043 LÊ QUỐC DINH 24.11.2003 19.75 Thới Hòa
760044 NGUYỄN NGỌC DUNG 10.05.2003 24.00 Nhơn Bình
760045 NGUYỄN THÀNH ANH DUY 01.10.2003 18.75 Hòa Bình
760046 NGUYỄN HỮU DUY 09.02.2003 22.75 Hòa Bình
760047 NGUYỄN KHÁNH DUY 23.12.2003 17.50 Hòa Bình
760048 LÊ KHÁNH DUY 11.11.2003 23.00 Hòa Bình
760049 LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY 24.10.2003 18.75 Hòa Bình
760050 NGUYỄN QUỐC DUY 03.09.2003 23.25 Hòa Bình
760051 TRƯƠNG THUÝ DUY 17.06.2003 21.75 Hòa Bình
760052 NGUYỄN THÚY DUY 19.03.2003 20.50 Hòa Bình
760053 LÊ TRẦN THÚY DUY 03.05.2003 28.50 Xuân Hiệp
760054 LÊ THÚY DUY 20.04.2003 28.75 Xuân Hiệp
760055 NGUYỄN TƯỜNG DUY 14.01.2003 24.00 Hòa Bình
760056 NGUYỄN MỸ DUYÊN 20.12.2003 31.25 Hòa Bình
760057 TRẦN QUANG DUYÊN 25.03.2003 30.50 Hòa Bình
760058 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN 19.04.2003 22.25 Xuân Hiệp
760059 MAI THỊ NGỌC DƯ 05.02.2003 18.25 Hòa Bình
760060 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 05.04.2003 31.00 Hòa Bình
760061 TRẦN THỊ TUYẾT ĐÀO 25.06.2003 18.25 Hòa Bình
760062 LÊ ANH ĐẠT 31.03.2003 23.75 Xuân Hiệp
760063 NGUYỄN TẤN ĐẠT 20.07.2003 25.25 Hòa Bình
760064 LÊ HUỲNH TIẾN ĐẠT 06.12.2003 20.75 Hòa Bình
760065 TRẦN TIẾN ĐẠT 24.12.2003 16.50 Xuân Hiệp
760066 NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG 12.12.2003 15.75 Hòa Bình
760067 TRẦN KHÁNH ĐĂNG 08.10.2003 29.25 Hòa Bình
760068 TRẦN HỮU ĐIỀN 03.08.2003 27.00 Xuân Hiệp
760069 TRẦN THANH ĐIỀN 03.01.2003 27.75 Hòa Bình
760070 NGUYỄN TÔN NHỊ ĐỨC 07.02.2003 23.25 Xuân Hiệp
760071 LÊ HƯƠNG GIANG 14.12.2003 27.25 Hòa Bình
760072 PHAN THỊ KIM GIÀU 07.09.2003 29.25 Hòa Bình
760073 HUỲNH NGỌC BẢO HÂN 23.11.2003 16.25 Xuân Hiệp
760074 NGUYỄN GIA HÂN 27.08.2003 42.00 Hòa Bình
760075 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 21.12.2003 26.75 Xuân Hiệp
760076 BÀNH HÂN HÂN 10.06.2003 25.75 Xuân Hiệp
760077 PHẠM BÙI KIM HÂN 29.09.2003 28.00 Hòa Bình
760078 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 23.09.2003 30.75 Hòa Bình
760079 NGUYỄN NGỌC HÂN 20.09.2003 32.50 Hòa Bình
760080 LÊ VŨ HÀ 03.11.2003 17.25 Thới Hòa
760081 TRƯƠNG ANH HÀO 13.11.2003 30.75 Xuân Hiệp
760082 LÊ NHẬT HÀO 11.03.2003 30.00 Xuân Hiệp
760083 NGUYỄN GIANG TỨ HẢI 30.10.2003 18.75 Xuân Hiệp
760084 NGUYỄN PHẠM NHƯ HẢO 19.02.2003 29.75 Hòa Bình
760085 PHAN NGỌC NHƯ HẢO 29.10.2003 28.25 Hòa Bình
760086 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 17.04.2003 35.00 Xuân Hiệp
760087 NGUYỄN THÚY HẰNG 21.12.2003 33.75 Xuân Hiệp
760088 LÊ NGUYỄN PHÚC HẬU 05.06.2003 25.75 Hòa Bình
760089 HUỲNH PHÚC HẬU 25.08.2003 21.00 Thới Hòa
760090 PHAN VĨNH HẬU 10.02.2003 16.50 Xuân Hiệp
760091 DƯƠNG MINH HIẾU 12.10.2003 31.00 Hòa Bình
760092 TRẦN TRUNG HIẾU 22.12.2003 24.00 Thới Hòa
760093 NGUYỄN TRÍ HIỂU 14.04.2003 23.75 Hòa Bình
760094 TRẦN THANH HIỆP 09.09.2003 25.00 Xuân Hiệp
760095 MAI QUẾ HOA 09.01.2003 41.25 Thới Hòa
760096 NGUYỄN VĂN HOÁ 23.08.2003 29.50 Hòa Bình
760097 LÊ VĂN HÒA 16.11.2003 33.75 Hòa Bình
760098 THẠCH KIM HỒNG 20.06.2003 28.50 Xuân Hiệp
760099 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 09.09.2003 40.25 Hòa Bình
760100 TRƯƠNG CHÁNH ĐAN HUY 12.01.2003 24.25 Thới Hòa
760101 PHẠM QUỐC HUY 09.04.2003 20.75 Hòa Bình
760102 NGUYỄN MINH THẾ HUY 23.11.2002 34.75 Hòa Bình
760103 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYÊN 01.07.2003 34.75 Hòa Bình
760104 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 26.04.2003 35.50 Hòa Bình
760105 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 19.09.2003 27.00 Hòa Bình
760106 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 14.01.2003 28.50 Xuân Hiệp
760107 NGUYỄN HỒNG HUYNH 16.07.2003 16.75 Thới Hòa
760108 NGUYỄN TẤN HƯNG 29.03.2003 18.50 Thới Hòa
760109 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 29.01.2003 28.75 Nhơn Bình
760110 NGUYỄN THỊ HIỀN HƯƠNG 09.10.2003 32.50 Hòa Bình
760111 NGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG 18.12.2003 30.50 Hòa Bình
760112 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 09.06.2002 20.00 Xuân Hiệp
760113 PHẠM MINH KHA 05.09.2003 25.00 Hòa Bình
760114 LÊ HOÀNG KHANG 04.03.2003 12.25 Hòa Bình
760115 NGUYỄN MINH KHANG 27.08.2003 29.50 Xuân Hiệp
760116 NGUYỄN VĨ KHANG 26.10.2003 24.25 Xuân Hiệp
760117 NGUYỄN VĂN VŨ KHANG 15.04.2003 22.75 Thới Hòa
760118 LÂM CHÍ KHANH 07.10.2003 36.50 Hòa Bình
760119 ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG KHANH 21.10.2003 32.00 Hòa Bình
760120 TRẦN MINH KHÁNH 24.05.2003 29.75 Hòa Bình
760121 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 04.08.2003 34.25 Hòa Bình
760122 NGUYỄN HOÀNG KHẢI 21.07.2003 19.50 Thới Hòa
760123 LÊ ĐĂNG KHOA 16.09.2003 38.50 Xuân Hiệp
760124 LÊ ĐÌNH KHÔI 11.08.2003 27.75 Hòa Bình
760125 NGUYỄN ĐỖ HOÀI KHÔI 02.01.2003 28.75 Xuân Hiệp
760126 TRẦN MINH KHÔI 16.01.2003 31.25 Hòa Bình
760127 ĐOÀN MINH KHÔI 24.08.2003 8.50 Xuân Hiệp
760128 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU 29.10.2003 38.75 Xuân Hiệp
760129 TRẦN ANH GIA KIỆT 24.09.2003 14.00 Hòa Bình
760130 TRẦN VÕ TUẤN KIỆT 19.11.2003 42.25 Thới Hòa
760131 PHẠM TUẤN KIỆT 23.10.2003 18.00 Thới Hòa
760132 ĐINH VĂN KIỆT 01.10.2003 31.50 Hòa Bình
760133 HỒ TIỂU KỲ 30.04.2003 35.00 Nhơn Bình
760134 ĐẶNG NHẬT LAN 10.05.2003 14.25 Nhơn Bình
760135 TRẦN HUỲNH LÂM 12.04.2003 32.00 Hòa Bình
760136 PHẠM HỒNG LÃM 08.10.2003 32.00 Hòa Bình
760137 NGUYỄN CHÍ LINH 01.02.2003 32.50 Xuân Hiệp
760138 DƯƠNG CHÍ LINH 01.04.2003 18.50 Xuân Hiệp
760139 LÊ MỸ LINH 13.12.2003 32.00 Xuân Hiệp
760140 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 05.11.2003 32.00 Xuân Hiệp
760141 NGÔ HOÀNG LONG 05.03.2003 34.25 Hòa Bình
760142 VĂN TIẾN LỘC 01.08.2003 42.25 Hòa Bình
760143 LÊ HỮU LỢI 02.12.2003 22.75 Xuân Hiệp
760144 TRẦN NGUYỄN PHÁT LỢI 09.01.2003 28.00 Hòa Bình
760145 NGUYỄN PHƯỚC LỢI 05.02.2003 18.25 Hòa Bình
760146 PHẠM HỮU LUÂN 18.07.2003 26.00 Hòa Bình
760147 NGUYỄN MINH LUÂN 30.01.2003 24.25 Hòa Bình
760148 ĐINH MINH LUÂN 19.08.2003 24.25 Thới Hòa
760149 MAI VŨ LUÂN 07.08.2003 26.50 Hòa Bình
760150 TRẦN VŨ LUÂN 14.03.2003 34.75 Hòa Bình
760151 NGUYỄN HỮU LUẬN 12.07.2003 20.50 Thới Hòa
760152 LÊ MINH LUẬN 25.02.2003 21.25 Thới Hòa
760153 MAI TIẾN LỪNG 01.12.2003 27.50 Hòa Bình
760154 DƯƠNG NGỌC MAI 22.08.2003 41.00 Hòa Bình
760155 LÊ ĐỨC MẠNH 24.05.2003 24.25 Xuân Hiệp
760156 NGUYỄN THỊ OANH MUỘI 13.01.2003 31.25 Hòa Bình
760157 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 23.11.2003 25.25 Hòa Bình
760158 NGUYỄN THỊ ĐIỀN MỸ 14.04.2003 33.00 Xuân Hiệp
760159 PHẠM THỊ CHÚC NGÂN 22.06.2003 30.50 Hòa Bình
760160 ĐẶNG KIM NGÂN 07.02.2003 29.75 Hòa Bình
760161 NGUYỄN LÂM NGÂN 01.06.2002 36.25 Hòa Bình
760162 ĐINH THỊ MỸ NGÂN 16.11.2003 28.75 Hòa Bình
760163 HUỲNH THANH NGÂN 18.10.2003 25.25 Hòa Bình
760164 NGUYỄN THỊ THUÝ NGÂN 28.05.2003 33.00 Hòa Bình
760165 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 03.03.2003 22.25 Hòa Bình
760166 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 17.09.2003 30.00 Hòa Bình
760167 LÊ HỮU NGHĨA 03.01.2003 21.25 Hòa Bình
760168 NGUYỄN MINH NGHĨA 20.09.2003 15.75 Hòa Bình
760169 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 08.11.2003 42.00 Xuân Hiệp
760170 NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC 14.03.2003 36.00 Xuân Hiệp
760171 PHẠM HỒNG NGỌC 27.12.2003 28.50 Hòa Bình
760172 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 17.03.2003 33.75 Hòa Bình
760173 PHẠM THỊ KIM NGỌC 09.04.2003 28.75 Hòa Bình
760174 NGUYỄN NHƯ NGỌC 31.05.2003 27.75 Thới Hòa
760175 ĐẶNG THỊ THANH NGỌC 08.01.2003 37.00 Hòa Bình
760176 TRƯƠNG THU NGỌC 04.06.2003 29.50 Hòa Bình
760177 LÊ THÚY NGỌC 05.07.2003 37.75 Hòa Bình
760178 NGUYỄN CHÍ NGUYÊN 25.10.2003 19.50 Hòa Bình
760179 HỒ THẾ NGUYỄN 24.11.2003 30.75 Nhơn Bình
760180 NGUYỄN ĐĂNG NGỮ 06.05.2003 24.75 Xuân Hiệp
760181 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 29.04.2003 35.75 Hòa Bình
760182 HUỲNH HỮU NHÂN 11.02.2003 13.75 Hòa Bình
760183 TRẦN QUỐC NHÂN 13.10.2003 17.25 Thới Hòa
760184 LÊ THÀNH NHÂN 28.08.2003 19.25 Hòa Bình
760185 MAI TRẦN TRỌNG NHÂN 25.03.2003 35.50 Hòa Bình
760186 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 28.12.2003 29.50 Hòa Bình
760187 LÊ TRỌNG NHÂN 04.12.2003 27.25 Xuân Hiệp
760188 ĐINH THỊ THANH NHÀN 24.04.2003 30.25 Hòa Bình
760189 VŨ ĐỨC NHẬT 20.05.2003 24.25 Hòa Bình
760190 NGUYỄN THỊ HẠNH NHI 02.05.2003 27.00 Ngoài tỉnh
760191 LÊ THỊ HUỲNH NHI 17.07.2003 14.00 Xuân Hiệp
760192 NGUYỄN NGỌC NHI 01.03.2003 31.50 Xuân Hiệp
760193 LÊ NGỌC NHI 18.02.2003 32.00 Xuân Hiệp
760194 TRẦN LƯU THANH NHI 25.07.2003 26.25 Hòa Bình
760195 ĐẶNG THANH NHI 28.02.2003 23.50 Thới Hòa
760196 DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI 13.10.2003 37.25 Hòa Bình
760197 DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI 15.06.2003 30.75 Hòa Bình
760198 DƯƠNG THỊ YẾN NHI 10.12.2003 31.25 Hòa Bình
760199 PHAN THỊ YẾN NHI 27.04.2003 39.00 Hòa Bình
760200 NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN 07.10.2003 30.50 Thới Hòa
760201 HUỲNH THỊ BÍCH NHUNG 21.05.2003 32.00 Hòa Bình
760202 VÕ HỒNG NHUNG 17.10.2003 35.25 Hòa Bình
760203 NGUYỄN HUỲNH NHƯ 23.04.2003 35.00 Hòa Bình
760204 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 29.04.2003 30.25 Hòa Bình
760205 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 21.01.2003 19.50 Hòa Bình
760206 MAI HUỲNH NHƯ 05.10.2003 22.25 Thới Hòa
760207 TRẦN NGỌC NHƯ 22.07.2003 25.00 Hòa Bình
760208 TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ 22.06.2003 26.75 Hòa Bình
760209 HUỲNH NGỌC TÚ NHƯ 02.11.2003 38.25 Hòa Bình
760210 NGUYỄN KHẮC NINH 08.06.2003 22.25 Hòa Bình
760211 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 15.06.2003 23.75 Xuân Hiệp
760212 NGUYỄN THỊ THUÝ OANH 12.02.2003 29.50 Hòa Bình
760213 LÊ THUÝ OANH 01.01.2003 28.00 Hòa Bình
760214 LÊ THỊ THÚY OANH 16.06.2003 31.25 Xuân Hiệp
760215 NGÔ THỊ THÙY OANH 21.12.2003 10.75 Hòa Bình
760216 NGUYỄN TẤN PHÁT 20.11.2003 39.50 Hòa Bình
760217 NGUYỄN THANH PHÁT 29.08.2003 28.00 Xuân Hiệp
760218 CAO THÀNH PHÁT 16.12.2003 21.25 Hòa Bình
760219 NGUYỄN TIẾN PHÁT 14.01.2003 34.00 Hòa Bình
760220 PHẠM TIẾN PHÁT 27.05.2003 33.00 Hòa Bình
760221 TRẦN NHỨT PHI 02.11.2003 23.00 Hòa Bình
760222 ĐOÀN VĂN PHONG 25.11.2003 11.50 Hòa Bình
760223 LÊ PHONG PHÚ 26.04.2003 27.75 Hòa Bình
760224 NGUYỄN VĂN TRỌNG PHÚC 06.01.2003 17.00 Hòa Bình
760225 LÊ TRỌNG PHÚC 23.02.2003 20.25 Xuân Hiệp
760226 NGUYỄN TRẦN THIÊN PHỤNG 23.09.2003 27.00 Hòa Bình
760227 PHẠM CẨM PHƯƠNG 17.11.2003 34.00 Hòa Bình
760228 LÊ MỸ PHƯƠNG 30.10.2003 32.75 Hòa Bình
760229 LÊ THỊ NHƯ PHƯƠNG 19.01.2003 29.25 Xuân Hiệp
760230 NGUYỄN QUẾ PHƯƠNG 16.12.2003 30.50 Thới Hòa
760231 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 23.09.2003 37.50 Xuân Hiệp
760232 NGUYỄN HOÀNG QUÍ 20.09.2002 22.50 Thới Hòa
760233 PHẠM MINH QUÍ 14.07.2003 21.75 Hòa Bình
760234 MAI VĂN QUÍ 20.05.2003 27.75 Hòa Bình
760235 PHẠM ÁI QUỐC 17.04.2003 37.25 Hòa Bình
760236 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN 02.12.2003 34.50 Hòa Bình
760237 TRẦN THÚY QUYÊN 17.02.2003 20.50 Xuân Hiệp
760238 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN 21.11.2003 0.00 Xuân Hiệp
760239 NGUYỄN HOÀI NHƯ QUYỀN 31.07.2003 24.00 Thới Hòa
760240 NGUYỄN THỊ KIM QUÝ 01.01.2002 27.75 Hòa Bình
760241 LÊ HUỲNH MINH QUÝ 03.06.2003 30.25 Hòa Bình
760242 NGUYỄN NGỌC QUÝ 26.08.2003 31.75 Hòa Bình
760243 NGUYỄN CÁT QUỲNH 20.03.2003 38.25 Xuân Hiệp
760244 LÊ NHƯ QUỲNH 20.10.2003 25.25 Hòa Bình
760245 TRƯƠNG THANH QÚY 14.03.2003 37.50 Hòa Bình
760246 NGUYỄN HOÀNG SANG 18.03.2003 40.25 Hòa Bình
760247 DƯƠNG PHẠM HẢI SƠN 19.08.2003 34.75 Hòa Bình
760248 NGUYỄN HỒNG SƠN 20.05.2003 33.25 Hòa Bình
760249 NGUYỄN MINH SỰ 05.02.2003 18.50 Thới Hòa
760250 NGUYỄN CHÍ TÂM 12.12.2003 45.50 Xuân Hiệp
760251 NGUYỄN CHÍ TÂM 13.01.2003 16.00 Thới Hòa
760252 CAO KHÁNH TÂM 12.02.2003 19.25 Hòa Bình
760253 LÊ TUỆ TÂM 29.06.2003 38.75 Xuân Hiệp
760254 VÕ ĐẶNG DUY TÂN 17.10.2003 21.00 Thới Hòa
760255 ĐOÀN HOÀI TÂN 16.01.2003 32.25 Xuân Hiệp
760256 TRẦN NHẬT TÂN 13.12.2003 26.50 Hòa Bình
760257 NGUYỄN THÁI TÀI 20.02.2003 20.00 Hòa Bình
760258 LÊ NHỰT TẠO 30.11.2003 31.25 Hòa Bình
760259 TRƯƠNG THỊ KIM THANH 05.08.2003 19.50 Hòa Bình
760260 TRẦN THỊ LAN THANH 19.03.2003 23.75 Xuân Hiệp
760261 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 23.09.2003 32.75 Hòa Bình
760262 NGUYỄN HỒNG THÁI 09.11.2003 19.00 Thới Hòa
760263 TRƯƠNG THÀNH THÀNH 24.10.2003 28.25 Hòa Bình
760264 PHẠM TRƯỜNG THÀNH 22.06.2003 22.50 Hòa Bình
760265 LỮ NGỌC THẢO 12.12.2003 29.00 Hòa Bình
760266 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 31.01.2003 29.75 Xuân Hiệp
760267 TRẦN THỊ THANH THẢO 26.10.2003 35.25 Xuân Hiệp
760268 NGUYỄN THU THẢO 06.04.2003 42.50 Hòa Bình
760269 HUỲNH ANH THẮNG 06.03.2003 27.00 Xuân Hiệp
760270 PHẠM NGUYỄN BẢO THI 08.03.2003 33.00 Hòa Bình
760271 PHẠM THỊ HỒNG THI 22.09.2003 0.00 Hòa Bình
760272 PHẠM KHẢ THI 10.10.2003 38.25 Thới Hòa
760273 HUỲNH NGỌC THI 18.07.2003 39.00 Hòa Bình
760274 LÝ THỊ THUỶ THIÊN 04.11.2003 31.25 Hòa Bình
760275 NGUYỄN NHẬT THIỆN 02.07.2003 16.00 Xuân Hiệp
760276 VÕ ĐỒNG THỊNH 19.12.2003 26.50 Thới Hòa
760277 VÕ THỊ KIM THOA 05.09.2003 21.75 Thới Hòa
760278 LÊ NHỰT THÔNG 24.10.2003 28.00 Xuân Hiệp
760279 NGUYỄN CẨM THƠ 26.04.2003 31.00 Hòa Bình
760280 HUỲNH KIM THƠ 22.01.2003 25.25 Hòa Bình
760281 LÊ THỊ NGỌC THƠ 12.02.2003 15.50 Thới Hòa
760282 NGUYỄN YẾN THU 27.06.2003 24.25 Xuân Hiệp
760283 LÊ MINH THUẬN 24.08.2003 28.50 Hòa Bình
760284 ĐẶNG THÀNH THUẬN 10.10.2003 29.50 Hòa Bình
760285 LÊ BÍCH THUYỀN 05.08.2003 27.25 Hòa Bình
760286 ĐỖ THỊ ANH THƯ 18.11.2003 29.75 Hòa Bình
760287 NGUYỄN MAI ANH THƯ 28.12.2003 30.50 Hòa Bình
760288 MAI NGỌC ANH THƯ 18.07.2003 32.00 Hòa Bình
760289 HỒ THỊ ANH THƯ 29.04.2003 31.50 Nhơn Bình
760290 PHAN NGỌC ANH THƯ 06.08.2003 28.75 Nhơn Bình
760291 TRẦN THỊ ANH THƯ 20.02.2003 25.50 Xuân Hiệp
760292 NGUYỄN ANH THƯ 16.09.2003 13.75 Thới Hòa
760293 HUỲNH THỊ HUẾ THƯ 01.05.2003 26.00 Hòa Bình
760294 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 07.10.2003 40.75 Hòa Bình
760295 LÊ NGUYỄN CẨM TIÊN 24.05.2003 31.75 Hòa Bình
760296 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 18.07.2003 30.00 Hòa Bình
760297 LÊ THỊ KIỀU TIÊN 25.10.2003 27.75 Hòa Bình
760298 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 31.10.2003 29.00 Hòa Bình
760299 TRẦN THỊ MỸ TIÊN 03.01.2003 34.50 Xuân Hiệp
760300 NGUYỄN THỦY TIÊN 20.08.2003 31.50 Hòa Bình
760301 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 25.08.2003 21.75 Xuân Hiệp
760302 PHAN THỊ THỦY TIÊN 29.05.2003 21.00 Xuân Hiệp
760303 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 06.11.2003 32.50 Thới Hòa
760304 NGUYỄN HUỲNH KIM TIẾN 07.12.2003 34.75 Thới Hòa
760305 ĐỔ THỊ THANH TIẾP 30.09.2003 30.25 Hòa Bình
760306 LÊ THỊ TÍM 21.11.2003 26.25 Xuân Hiệp
760307 TRẦN TRUNG TÍN 25.04.2003 34.75 Hòa Bình
760308 LÊ VĂN CHÍ TÍNH 23.07.2003 39.50 Hòa Bình
760309 LÊ TRƯƠNG TÍNH 11.12.2003 25.75 Hòa Bình
760310 PHAN VĂN TO 23.10.2002 18.75 Hòa Bình
760311 TRƯƠNG BẢO TOÀN 18.05.2003 29.00 Hòa Bình
760312 NGUYỄN TRẦN TRỌNG TOÀN 18.05.2003 32.25 Xuân Hiệp
760313 TRẦN THỊ HUỲNH TRANG 15.03.2003 15.75 Hòa Bình
760314 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 04.12.2003 25.50 Thới Hòa
760315 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 09.11.2003 0.00 Hòa Bình
760316 NGUYỄN NGỌC TRANG 18.07.2003 34.25 Hòa Bình
760317 LÊ BÍCH TRÂM 20.05.2003 37.25 Xuân Hiệp
760318 CÙ THỊ NGỌC TRÂM 11.12.2003 21.25 Hòa Bình
760319 BÙI THỊ BẢO TRÂN 13.03.2003 17.25 Hòa Bình
760320 NGUYỄN HUẾ TRÂN 27.05.2003 35.25 Hòa Bình
760321 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN 09.04.2003 31.50 Hòa Bình
760322 HUỲNH THỊ KIỀU TRINH 12.11.2003 25.50 Hòa Bình
760323 TỐNG THỊ KIỀU TRINH 10.10.2003 28.25 Xuân Hiệp
760324 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 22.10.2003 29.00 Hòa Bình
760325 VÕ THỊ TÚ TRINH 25.05.2003 26.75 Hòa Bình
760326 BÙI TRỌNG TRÍ 28.01.2003 29.25 Hòa Bình
760327 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 11.06.2003 17.00 Xuân Hiệp
760328 NGUYỄN HOÀNG TRỌNG 20.09.2003 34.00 Hòa Bình
760329 LÊ QUỐC TRỌNG 10.08.2003 33.25 Hòa Bình
760330 PHẠM ĐĂNG TRƯỜNG 12.10.2003 38.00 Hòa Bình
760331 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 26.04.2003 32.50 Hòa Bình
760332 DƯƠNG HOÀNG TUẤN 01.11.2003 24.75 Thới Hòa
760333 NGUYỄN NGỌC TUYẾT 07.04.2003 30.50 Hòa Bình
760334 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN 18.08.2003 42.75 Hòa Bình
760335 LÊ THỊ NHƯ TUYỀN 09.11.2003 19.50 Thới Hòa
760336 NGUYỄN PHƯƠNG TUYỀN 02.01.2003 28.25 Hòa Bình
760337 LÊ THỊ THANH TUYỀN 02.09.2003 21.00 Xuân Hiệp
760338 NGUYỄN THANH TÙNG 08.10.2003 26.25 Xuân Hiệp
760339 NGUYỄN GIANG TƯỜNG 04.07.2003 28.50 Xuân Hiệp
760340 NGUYỄN HOÀNG VINH 16.08.2003 32.00 Hòa Bình
760341 LÊ PHÚ VINH 27.11.2003 14.75 Thới Hòa
760342 NGUYỄN SƠN VŨ 07.12.2003 17.00 Hòa Bình
760343 NGUYỄN THÁI VŨ 27.12.2003 37.50 Hòa Bình
760344 MAI NGUYỄN KHÁNH VY 11.05.2003 35.00 Hòa Bình
760345 NGUYỄN HÀ KHÁNH VY 10.01.2003 40.25 Xuân Hiệp
760346 LÊ PHAN THÚY VY 27.10.2003 23.25 Thới Hòa
760347 LƯU TRIỆU VY 08.12.2003 32.50 Thới Hòa
760348 TRẦN BẢO XUYÊN 26.09.2003 9.75 Nhơn Bình
760349 LÊ PHẠM HẢI YẾN 22.04.2003 36.75 Xuân Hiệp
760350 THIỆU HỒNG YẾN 13.02.2003 38.25 Hòa Bình
760351 TRẦN THỊ NGỌC Ý 21.06.2003 35.75 Hòa Bình
760352 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 15.06.2003 38.75 Hòa Bình
760353 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 23.09.2003 33.50 Hòa Bình
760354 PHẠM THỊ NHƯ Ý 24.12.2003 17.00 Hòa Bình

  Ý kiến bạn đọc

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Thống kê
  • Truy cập12
  • Máy tìm kiếm2
  • Khách10
  • Hôm nay629
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này7,705
  • Tổng lượt24,742,138
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây