Điểm thi Tuyển sinh 10 năm học 2018-2019


ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 (Tạm thời)
NĂM HỌC 2018-2019
 
Ph SBD Họ và tên Nữ Ngày sinh HS trường ƯT dkk Văn AV Toán
1 760001 NG NGỌC DÂN AN x 16.10.03 Hòa Bình   1.5 6.00 5.50 6.25
1 760002 NG THỊ THÚY AN x 18.05.03 Hòa Bình   1.5 5.00 5.50 6.50
1 760003 QUÁCH THÙY AN x 03.07.03 Hòa Bình   1.5 3.50 6.50 5.75
1 760004 LƯU MINH VĨNH AN   05.01.03 Xuân Hiệp   1.5 4.75 4.25 6.25
1 760005 TRẦN THỊ HUẾ ANH x 02.07.03 Hòa Bình   1.5 3.25 3.75 5.00
1 760006 LÊ THỊ HUẾ ANH x 16.01.03 Hòa Bình   1 5.00 4.75 6.25
1 760007 ĐẶNG HUỲNH ANH x 18.05.03 Hòa Bình   1.5 7.50 7.00 7.75
1 760008 NG THỊ HUỲNH ANH x 18.10.03 Nhơn Bình   1.5 4.50 4.00 5.25
1 760009 NGUYỄN HUỲNH ANH x 20.02.03 Xuân Hiệp   1.5 5.75 4.00 6.50
1 760010 HUỲNH KIM ANH x 08.02.03 Hòa Bình   1.5 4.00 5.00 6.00
1 760011 TRẦN THỊ LAN ANH x 04.08.03 Hòa Bình   1 3.75 2.75 5.00
1 760012 THÁI HUỲNH MỸ ANH x 04.12.03 Xuân Hiệp   0 1.25 3.00 4.25
1 760013 NG THỊ NGUYỆT ANH x 30.01.03 Thới Hòa   0.5 1.25 2.25 4.75
1 760014 HUỲNH NHẬT ANH   23.07.03 Hòa Bình   1.5 7.75 6.50 9.50
1 760015 LƯU NHẬT ANH x 24.02.03 Xuân Hiệp   1 5.50 4.75 7.25
1 760016 BÙI NHẬT ANH   28.07.03 Thới Hòa   1.5 1.25 3.25 4.50
1 760017 NGUYỄN NHỰT ANH   21.11.03 Hòa Bình   1 3.50 4.75 5.00
1 760018 NGUYỄN THỊ QUẾ ANH x 19.10.03 Hòa Bình   1.5 5.75 6.75 6.50
1 760019 NGUYỄN TRÂM ANH x 10.12.03 Hòa Bình   1.5 6.00 5.75 6.50
1 760020 NG THỊ TRÚC ANH x 07.11.03 Thới Hòa   1 1.75 4.00 5.25
1 760021 NG THỊ TUYẾT ANH x 08.04.03 Hòa Bình   1.5 5.50 6.75 6.75
1 760022 LÊ VIỆT ANH   01.05.03 Hòa Bình   1.5 7.50 7.50 8.25
1 760023 ĐỖ THỊ KHẢ ÁI x 05.01.03 Hòa Bình   1 5.25 3.75 6.75
1 760024 TRẦN VĂN BÉ BẢO   01.04.03 Thới Hòa   1 3.75 3.75 5.75
2 760025 NGUYỄN CHÍ BẢO   16.12.03 Hòa Bình   1.5 2.50 5.75 5.25
2 760026 NGUYỄN GIA BẢO   21.07.03 Xuân Hiệp   1.5 4.00 4.75 6.25
2 760027 HỒ TIỂU BẢO   30.04.03 Nhơn Bình   1.5 6.50 5.50 7.00
2 760028 TRẦN CHÍ BẰNG   06.11.03 Hòa Bình   1.5 4.00 5.75 6.75
2 760029 NGUYỄN CÔNG BẰNG   20.09.03 Xuân Hiệp   1 4.25 3.50 5.25
2 760030 NG NGỌC NHƯ BÌNH x 01.07.03 Hòa Bình   1.5 5.25 5.00 5.75
2 760031 NGUYỄN BÁ CẦN   22.09.03 Nhơn Bình   1.5 5.25 6.25 7.25
2 760032 TRẦN CÔNG CHÁNH   22.02.03 Xuân Hiệp   1.5 3.75 4.50 6.00
2 760033 ĐẶNG THỊ KIM CHI x 22.12.03 Hòa Bình   1 5.75 6.25 6.00
2 760034 PHẠM THỊ KIM CHI x 06.09.03 Hòa Bình   1.5 5.50 5.75 6.25
2 760035 TRẦN THỊ KIM CHI x 25.08.03 Xuân Hiệp   1.5 6.50 4.50 6.00
2 760036 PHẠM NG. NGUYÊN CHƯƠNG   28.04.03 Hòa Bình   1.5 5.25 7.50 7.75
2 760037 NGUYỄN THỊ CÚC x 31.10.03 Xuân Hiệp   0 6.50 6.00 6.75
2 760038 HUỲNH CÔNG DANH   20.05.03 Xuân Hiệp   0.5 1.75 3.25 5.00
2 760039 NGUYỄN NGỌC DIỄN   03.11.03 Hòa Bình   1.5 5.75 5.75 5.25
2 760040 LÊ THỊ HỒNG DIỆP x 05.07.03 Xuân Hiệp   1.5 6.50 3.75 6.25
2 760041 HÀ THỊ HỒNG DIỆU x 01.07.03 Xuân Hiệp   1 4.75 6.75 6.25
2 760042 LÊ THỊ DIỆU x 05.06.03 Trà Côn KK 2.5 4.50 4.75 5.25
2 760043 LÊ QUỐC DINH   24.11.03 Thới Hòa   1 2.50 3.25 5.25
2 760044 NGUYỄN NGỌC DUNG x 10.05.03 Nhơn Bình   1.5 5.25 3.00 4.50
2 760045 NG THÀNH ANH DUY   01.10.03 Hòa Bình   1 3.25 2.25 4.50
2 760046 NGUYỄN HỮU DUY   09.02.03 Hòa Bình   1 3.50 4.75 5.00
2 760047 NGUYỄN KHÁNH DUY   23.12.03 Hòa Bình   1.5 2.25 4.00 3.75
2 760048 LÊ KHÁNH DUY   11.11.03 Hòa Bình   1 2.50 5.00 6.00
3 760049 LÊ NG KHÁNH DUY   24.10.03 Hòa Bình   1 3.25 2.75 4.25
3 760050 NGUYỄN QUỐC DUY   03.09.03 Hòa Bình   1.5 4.00 4.75 4.50
3 760051 TRƯƠNG THUÝ DUY x 17.06.03 Hòa Bình   1 3.00 4.25 5.25
3 760052 NGUYỄN THÚY DUY x 19.03.03 Hòa Bình   1.5 3.00 5.50 3.75
3 760053 LÊ TRẦN THÚY DUY x 03.05.03 Xuân Hiệp   1.5 5.00 4.50 6.25
3 760054 LÊ THÚY DUY x 20.04.03 Xuân Hiệp   1.5 4.75 4.75 6.50
3 760055 NGUYỄN TƯỜNG DUY   14.01.03 Hòa Bình   1.5 3.25 4.00 6.00
3 760056 NGUYỄN MỸ DUYÊN x 20.12.03 Hòa Bình   1.5 5.50 5.25 6.75
3 760057 TRẦN QUANG DUYÊN   25.03.03 Hòa Bình   1.5 4.00 5.50 7.75
3 760058 NG THỊ THÙY DUYÊN x 19.04.03 Xuân Hiệp   1.5 5.00 4.75 3.00
3 760059 MAI THỊ NGỌC DƯ x 05.02.03 Hòa Bình   1 3.25 3.75 3.50
3 760060 NGUYỄN VĂN DƯƠNG   05.04.03 Hòa Bình   1.5 5.50 6.50 6.00
3 760061 TRẦN THỊ TUYẾT ĐÀO x 25.06.03 Hòa Bình   1 2.75 3.75 4.00
3 760062 LÊ ANH ĐẠT   31.03.03 Xuân Hiệp   1 3.25 3.75 6.25
3 760063 NGUYỄN TẤN ĐẠT   20.07.03 Hòa Bình   1.5 4.25 5.25 5.00
3 760064 LÊ HUỲNH TIẾN ĐẠT   06.12.03 Hòa Bình   1 3.50 3.75 4.50
3 760065 TRẦN TIẾN ĐẠT   24.12.03 Xuân Hiệp   0.5 2.00 3.00 4.50
3 760066 NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG   12.12.03 Hòa Bình   1 2.25 2.25 4.00
3 760067 TRẦN KHÁNH ĐĂNG   08.10.03 Hòa Bình   1.5 4.50 5.75 6.50
3 760068 TRẦN HỮU ĐIỀN   03.08.03 Xuân Hiệp   1 4.25 5.00 6.25
3 760069 TRẦN THANH ĐIỀN   03.01.03 Hòa Bình   1 5.50 4.25 5.75
3 760070 NGUYỄN TÔN NHỊ ĐỨC   07.02.03 Xuân Hiệp   0 3.00 5.75 5.75
3 760071 LÊ HƯƠNG GIANG x 14.12.03 Hòa Bình   1.5 4.00 5.75 6.00
3 760072 PHAN THỊ KIM GIÀU x 07.09.03 Hòa Bình   1.5 5.75 5.25 5.50
4 760073 HUỲNH NGỌC BẢO HÂN x 23.11.03 Xuân Hiệp   0 2.75 2.25 4.25
4 760074 NGUYỄN GIA HÂN x 27.08.03 Hòa Bình   1.5 7.50 9.00 8.25
4 760075 NG NGỌC GIA HÂN x 21.12.03 Xuân Hiệp   1.5 5.00 4.25 5.50
4 760076 BÀNH HÂN HÂN x 10.06.03 Xuân Hiệp   1.5 5.50 3.25 5.00
4 760077 PHẠM BÙI KIM HÂN x 29.09.03 Hòa Bình   1 6.00 4.50 5.25
4 760078 NG THỊ NGỌC HÂN x 23.09.03 Hòa Bình   1.5 6.50 5.25 5.50
4 760079 NGUYỄN NGỌC HÂN x 20.09.03 Hòa Bình   1.5 6.50 5.50 6.25
4 760080 LÊ VŨ HÀ   03.11.03 Thới Hòa   1 2.00 2.75 4.75
4 760081 TRƯƠNG ANH HÀO   13.11.03 Xuân Hiệp   1.5 5.25 5.25 6.75
4 760082 LÊ NHẬT HÀO   11.03.03 Xuân Hiệp   1 5.25 4.00 7.25
4 760083 NG GIANG TỨ HẢI   30.10.03 Xuân Hiệp   1 2.50 4.25 4.25
4 760084 NG PHẠM NHƯ HẢO x 19.02.03 Hòa Bình   1.5 5.50 5.75 5.75
4 760085 PHAN NGỌC NHƯ HẢO x 29.10.03 Hòa Bình   1.5 5.25 5.25 5.50
4 760086 NG THỊ HỒNG HẠNH x 17.04.03 Xuân Hiệp   0 6.00 6.00 8.50
4 760087 NGUYỄN THÚY HẰNG x 21.12.03 Xuân Hiệp   1.5 6.75 6.25 6.25
4 760088 LÊ NGUYỄN PHÚC HẬU   05.06.03 Hòa Bình   1 4.75 3.25 6.00
4 760089 HUỲNH PHÚC HẬU   25.08.03 Thới Hòa   1 4.50 2.50 4.25
4 760090 PHAN VĨNH HẬU x 10.02.03 Xuân Hiệp   0 3.00 2.50 4.00
4 760091 DƯƠNG MINH HIẾU   12.10.03 Hòa Bình   1.5 5.00 5.00 7.25
4 760092 TRẦN TRUNG HIẾU   22.12.03 Thới Hòa   1 3.25 6.00 5.25
4 760093 NGUYỄN TRÍ HIỂU   14.04.03 Hòa Bình   1 3.25 5.25 5.50
4 760094 TRẦN THANH HIỆP   09.09.03 Xuân Hiệp   0 4.50 5.00 5.50
4 760095 MAI QUẾ HOA x 09.01.03 Thới Hòa   1.5 7.50 8.25 8.25
4 760096 NGUYỄN VĂN HOÁ   23.08.03 Hòa Bình   1.5 5.25 5.50 6.00
5 760097 LÊ VĂN HÒA   16.11.03 Hòa Bình   1.5 7.25 6.25 5.75
5 760098 THẠCH KIM HỒNG x 20.06.03 Xuân Hiệp   0.5 6.75 6.00 4.25
5 760099 NG THỊ THANH HỒNG x 09.09.03 Hòa Bình   1.5 7.75 7.75 7.75
5 760100 TRƯƠNG CHÁNH ĐAN HUY   12.01.03 Thới Hòa   1.5 3.50 4.75 5.50
5 760101 PHẠM QUỐC HUY   09.04.03 Hòa Bình   1 2.00 5.25 5.25
5 760102 NGUYỄN MINH THẾ HUY   23.11.02 Hòa Bình   1.5 6.25 7.25 6.75
5 760103 NG THỊ PHƯƠNG HUYÊN x 01.07.03 Hòa Bình   1.5 7.50 7.25 5.50
5 760104 NG THỊ MỸ HUYỀN x 26.04.03 Hòa Bình   1.5 7.00 7.50 6.25
5 760105 NG THỊ MỸ HUYỀN x 19.09.03 Hòa Bình   1.5 4.25 5.00 6.00
5 760106 NG THỊ MỸ HUYỀN x 14.01.03 Xuân Hiệp   1 6.00 5.50 5.00
5 760107 NG HỒNG HUYNH   16.07.03 Thới Hòa   1 2.50 3.25 3.75
5 760108 NGUYỄN TẤN HƯNG   29.03.03 Thới Hòa   1 2.25 3.50 4.75
5 760109 NG THỊ DIỄM HƯƠNG x 29.01.03 Nhơn Bình   1.5 7.00 4.25 4.50
5 760110 NG THỊ HIỀN HƯƠNG x 09.10.03 Hòa Bình   1.5 6.25 5.50 6.50
5 760111 NG THỊ KIỀU HƯƠNG x 18.12.03 Hòa Bình   1.5 6.25 5.00 5.75
5 760112 PHẠM THỊ THU HƯƠNG x 09.06.02 Xuân Hiệp   1 4.50 3.50 3.25
5 760113 PHẠM MINH KHA   05.09.03 Hòa Bình   1.5 5.25 3.00 5.00
5 760114 LÊ HOÀNG KHANG   04.03.03 Hòa Bình   1 1.00 2.75 3.25
5 760115 NGUYỄN MINH KHANG   27.08.03 Xuân Hiệp   1 5.25 4.50 6.75
5 760116 NGUYỄN VĨ KHANG   26.10.03 Xuân Hiệp   1.5 3.75 4.75 5.25
5 760117 NG VĂN VŨ KHANG   15.04.03 Thới Hòa   1 4.25 3.75 4.75
5 760118 LÂM CHÍ KHANH   07.10.03 Hòa Bình   1.5 6.25 7.00 7.75
5 760119 ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG KHANH x 21.10.03 Hòa Bình   1.5 5.25 6.50 6.75
5 760120 TRẦN MINH KHÁNH   24.05.03 Hòa Bình   1.5 5.00 5.25 6.50
6 760121 NGUYỄN XUÂN KHÁNH   04.08.03 Hòa Bình   1.5 6.25 6.25 7.00
6 760122 NGUYỄN HOÀNG KHẢI   21.07.03 Thới Hòa   1 2.00 4.00 5.25
6 760123 LÊ ĐĂNG KHOA   16.09.03 Xuân Hiệp   1.5 7.25 6.00 8.25
6 760124 LÊ ĐÌNH KHÔI   11.08.03 Hòa Bình   1.5 3.75 6.25 6.25
6 760125 NG ĐỖ HOÀI KHÔI   02.01.03 Xuân Hiệp   1.5 5.00 3.25 7.00
6 760126 TRẦN MINH KHÔI   16.01.03 Hòa Bình   1.5 5.00 5.25 7.25
6 760127 ĐOÀN MINH KHÔI   24.08.03 Xuân Hiệp   0 1.50 2.00 1.75
6 760128 NG THỊ DIỄM KIỀU x 29.10.03 Xuân Hiệp   1.5 7.25 6.25 8.25
6 760129 TRẦN ANH GIA KIỆT   24.09.03 Hòa Bình   0.5 3.00 3.00 2.25
6 760130 TRẦN VÕ TUẤN KIỆT   19.11.03 Thới Hòa   1.5 8.00 8.75 8.00
6 760131 PHẠM TUẤN KIỆT   23.10.03 Thới Hòa   0.5 1.25 4.00 5.50
6 760132 ĐINH VĂN KIỆT   01.10.03 Hòa Bình   1.5 6.50 5.00 6.00
6 760133 HỒ TIỂU KỲ   30.04.03 Nhơn Bình   1.5 5.75 6.00 8.00
6 760134 ĐẶNG NHẬT LAN x 10.05.03 Nhơn Bình   1 3.25 2.25 2.25
6 760135 TRẦN HUỲNH LÂM   12.04.03 Hòa Bình   1.5 6.00 5.50 6.50
6 760136 PHẠM HỒNG LÃM   08.10.03 Hòa Bình   1.5 4.75 6.00 7.50
6 760137 NGUYỄN CHÍ LINH   01.02.03 Xuân Hiệp   0 6.25 6.00 7.00
6 760138 DƯƠNG CHÍ LINH   01.04.03 Xuân Hiệp   0.5 2.00 3.00 5.50
6 760139 LÊ MỸ LINH x 13.12.03 Xuân Hiệp   0.5 7.00 4.50 6.50
6 760140 NG PHƯƠNG LINH x 05.11.03 Xuân Hiệp   1 5.75 5.50 7.00
6 760141 NGÔ HOÀNG LONG   05.03.03 Hòa Bình   1.5 6.00 6.75 7.00
6 760142 VĂN TIẾN LỘC   01.08.03 Hòa Bình   1.5 6.75 8.25 9.50
6 760143 LÊ HỮU LỢI   02.12.03 Xuân Hiệp   0.5 5.00 2.25 5.00
6 760144 TRẦN NG PHÁT LỢI   09.01.03 Hòa Bình   1.5 4.75 4.00 6.50
7 760145 NGUYỄN PHƯỚC LỢI   05.02.03 Hòa Bình   0.5 4.00 2.75 3.50
7 760146 PHẠM HỮU LUÂN   18.07.03 Hòa Bình   1.5 4.00 4.00 6.25
7 760147 NGUYỄN MINH LUÂN   30.01.03 Hòa Bình   1 4.00 5.25 5.00
7 760148 ĐINH MINH LUÂN   19.08.03 Thới Hòa   1 4.50 4.25 5.00
7 760149 MAI VŨ LUÂN   07.08.03 Hòa Bình   1.5 5.00 3.00 6.00
7 760150 TRẦN VŨ LUÂN   14.03.03 Hòa Bình   1.5 7.00 6.25 6.50
7 760151 NGUYỄN HỮU LUẬN   12.07.03 Thới Hòa   1 3.00 3.50 5.00
7 760152 LÊ MINH LUẬN   25.02.03 Thới Hòa   1 3.75 2.75 5.00
7 760153 MAI TIẾN LỪNG   01.12.03 Hòa Bình   1 5.50 4.50 5.50
7 760154 DƯƠNG NGỌC MAI x 22.08.03 Hòa Bình   1.5 7.75 7.50 8.25
7 760155 LÊ ĐỨC MẠNH   24.05.03 Xuân Hiệp   1 5.00 1.25 6.00
7 760156 NG THỊ OANH MUỘI x 13.01.03 Hòa Bình   1.5 6.00 5.75 6.00
7 760157 NG THỊ DIỄM MY x 23.11.03 Hòa Bình   1.5 5.00 5.25 4.25
7 760158 NG THỊ ĐIỀN MỸ x 14.04.03 Xuân Hiệp   0 6.00 7.00 7.00
7 760159 PHẠM THỊ CHÚC NGÂN x 22.06.03 Hòa Bình   1.5 6.00 5.00 6.00
7 760160 ĐẶNG KIM NGÂN x 07.02.03 Hòa Bình   1 6.50 4.75 5.50
7 760161 NGUYỄN LÂM NGÂN x 01.06.02 Hòa Bình   1.5 7.25 6.75 6.75
7 760162 ĐINH THỊ MỸ NGÂN x 16.11.03 Hòa Bình   1.5 5.75 6.75 4.50
7 760163 HUỲNH THANH NGÂN x 18.10.03 Hòa Bình   1 5.00 4.25 5.00
7 760164 NG THỊ THUÝ NGÂN x 28.05.03 Hòa Bình   1.5 6.75 6.00 6.00
7 760165 NG THỊ TUYẾT NGÂN x 03.03.03 Hòa Bình   1.5 3.25 3.75 5.25
7 760166 NG THỊ TUYẾT NGÂN x 17.09.03 Hòa Bình   1 6.50 4.50 5.75
7 760167 LÊ HỮU NGHĨA   03.01.03 Hòa Bình   0.5 3.75 3.75 4.75
7 760168 NGUYỄN MINH NGHĨA   20.09.03 Hòa Bình   1 2.75 3.25 3.00
8 760169 NG TRUNG NGHĨA   08.11.03 Xuân Hiệp   1.5 6.75 8.00 9.50
8 760170 NG PHẠM BẢO NGỌC x 14.03.03 Xuân Hiệp   1.5 6.00 5.50 8.50
8 760171 PHẠM HỒNG NGỌC x 27.12.03 Hòa Bình   1.5 4.50 6.50 5.75
8 760172 NG THỊ KIM NGỌC x 17.03.03 Hòa Bình   1.5 6.25 7.75 6.00
8 760173 PHẠM THỊ KIM NGỌC x 09.04.03 Hòa Bình   1.5 5.50 3.25 6.50
8 760174 NGUYỄN NHƯ NGỌC x 31.05.03 Thới Hòa   1 4.25 6.75 5.75
8 760175 ĐẶNG T. THANH NGỌC x 08.01.03 Hòa Bình   1.5 6.25 7.50 7.75
8 760176 TRƯƠNG THU NGỌC x 04.06.03 Hòa Bình   1 5.50 7.00 5.25
8 760177 LÊ THÚY NGỌC x 05.07.03 Hòa Bình   1.5 8.00 6.25 7.00
8 760178 NGUYỄN CHÍ NGUYÊN   25.10.03 Hòa Bình   1.5 3.25 3.00 4.25
8 760179 HỒ THẾ NGUYỄN   24.11.03 Nhơn Bình   1.5 3.75 5.25 8.25
8 760180 NGUYỄN ĐĂNG NGỮ   06.05.03 Xuân Hiệp   0.5 4.25 4.75 5.50
8 760181 NG HOÀNG NHÂN   29.04.03 Hòa Bình   1.5 6.25 6.75 7.50
8 760182 HUỲNH HỮU NHÂN   11.02.03 Hòa Bình   1 2.50 3.25 2.25
8 760183 TRẦN QUỐC NHÂN   13.10.03 Thới Hòa   1 2.00 1.25 5.50
8 760184 LÊ THÀNH NHÂN   28.08.03 Hòa Bình   1.5 2.75 3.25 4.50
8 760185 MAI TRẦN TRỌNG NHÂN   25.03.03 Hòa Bình   1.5 6.00 7.50 7.25
8 760186 NGUYỄN TRỌNG NHÂN   28.12.03 Hòa Bình   1.5 4.75 5.00 6.75
8 760187 LÊ TRỌNG NHÂN   04.12.03 Xuân Hiệp   0 6.25 4.25 5.25
8 760188 ĐINH THỊ THANH NHÀN x 24.04.03 Hòa Bình   1.5 5.75 4.25 6.50
8 760189 VŨ ĐỨC NHẬT   20.05.03 Hòa Bình   1.5 4.00 5.25 4.75
8 760190 NGUYỄN THỊ HẠNH NHI x 02.05.03 Ngoài tỉnh   0 5.00 6.00 5.50
8 760191 LÊ THỊ HUỲNH NHI x 17.07.03 Xuân Hiệp   0 2.25 3.00 3.25
8 760192 NGUYỄN NGỌC NHI x 01.03.03 Xuân Hiệp TB2 2.5 5.50 5.00 6.50
9 760193 LÊ NGỌC NHI x 18.02.03 Xuân Hiệp   1.5 4.75 7.50 6.75
9 760194 TRẦN LƯU THANH NHI x 25.07.03 Hòa Bình   1.5 4.50 6.25 4.75
9 760195 ĐẶNG THANH NHI x 28.02.03 Thới Hòa   1.5 3.25 3.50 6.00
9 760196 DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI x 13.10.03 Hòa Bình   1.5 5.75 9.25 7.50
9 760197 DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI x 15.06.03 Hòa Bình   1.5 6.75 6.75 4.50
9 760198 DƯƠNG THỊ YẾN NHI x 10.12.03 Hòa Bình   1.5 5.75 5.25 6.50
9 760199 PHAN THỊ YẾN NHI x 27.04.03 Hòa Bình   1.5 6.75 7.50 8.25
9 760200 NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN x 07.10.03 Thới Hòa   0 4.75 7.00 7.00
9 760201 HUỲNH THỊ BÍCH NHUNG x 21.05.03 Hòa Bình   1.5 5.25 7.50 6.25
9 760202 VÕ HỒNG NHUNG x 17.10.03 Hòa Bình   1.5 6.75 7.25 6.50
9 760203 NGUYỄN HUỲNH NHƯ x 23.04.03 Hòa Bình   1.5 6.75 7.00 6.50
9 760204 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ x 29.04.03 Hòa Bình   1.5 5.75 5.75 5.75
9 760205 NG THỊ HUỲNH NHƯ x 21.01.03 Hòa Bình   1.5 2.00 5.50 4.25
9 760206 MAI HUỲNH NHƯ x 05.10.03 Thới Hòa   1 3.25 3.25 5.75
9 760207 TRẦN NGỌC NHƯ x 22.07.03 Hòa Bình   1.5 4.25 6.00 4.50
9 760208 TRƯƠNG T. QUỲNH NHƯ x 22.06.03 Hòa Bình   1.5 5.00 6.25 4.50
9 760209 HUỲNH NGỌC TÚ NHƯ x 02.11.03 Hòa Bình   1.5 6.25 6.75 8.75
9 760210 NGUYỄN KHẮC NINH   08.06.03 Hòa Bình   1.5 2.00 5.25 5.75
9 760211 NG THỊ KIỀU OANH x 15.06.03 Xuân Hiệp   0 4.00 5.75 5.00
9 760212 NG THỊ THUÝ OANH x 12.02.03 Hòa Bình   1 6.00 5.50 5.50
9 760213 LÊ THUÝ OANH x 01.01.03 Hòa Bình   1 5.75 5.00 5.25
9 760214 LÊ THỊ THÚY OANH x 16.06.03 Xuân Hiệp   1.5 6.25 4.25 6.50
9 760215 NGÔ THỊ THÙY OANH x 21.12.03 Hòa Bình   1 1.00 4.25 1.75
9 760216 NGUYỄN TẤN PHÁT   20.11.03 Hòa Bình   1.5 7.25 7.00 8.25
10 760217 NGUYỄN THANH PHÁT   29.08.03 Xuân Hiệp   1 4.75 5.00 6.25
10 760218 CAO THÀNH PHÁT   16.12.03 Hòa Bình   1.5 3.25 3.75 4.75
10 760219 NGUYỄN TIẾN PHÁT   14.01.03 Hòa Bình   1.5 7.00 6.00 6.25
10 760220 PHẠM TIẾN PHÁT   27.05.03 Hòa Bình   1 7.00 4.50 6.75
10 760221 TRẦN NHỨT PHI   02.11.03 Hòa Bình   1.5 5.00 2.50 4.50
10 760222 ĐOÀN VĂN PHONG   25.11.03 Hòa Bình   0 2.25 2.00 2.50
10 760223 LÊ PHONG PHÚ   26.04.03 Hòa Bình   1.5 5.25 5.25 5.25
10 760224 NG VĂN TRỌNG PHÚC   06.01.03 Hòa Bình   1 3.00 3.50 3.25
10 760225 LÊ TRỌNG PHÚC   23.02.03 Xuân Hiệp   0 3.75 2.25 5.25
10 760226 NG TRẦN THIÊN PHỤNG x 23.09.03 Hòa Bình   1.5 5.00 7.00 4.25
10 760227 PHẠM CẨM PHƯƠNG x 17.11.03 Hòa Bình   1.5 7.00 7.00 5.75
10 760228 LÊ MỸ PHƯƠNG x 30.10.03 Hòa Bình   1.5 7.25 5.25 5.75
10 760229 LÊ THỊ NHƯ PHƯƠNG x 19.01.03 Xuân Hiệp   0 6.50 4.25 6.00
10 760230 NG QUẾ PHƯƠNG x 16.12.03 Thới Hòa   1.5 6.00 5.50 5.75
10 760231 NGUYỄN HỮU PHƯỚC   23.09.03 Xuân Hiệp   1.5 8.25 6.50 6.50
10 760232 NGUYỄN HOÀNG QUÍ   20.09.02 Thới Hòa   1.5 3.50 3.00 5.50
10 760233 PHẠM MINH QUÍ   14.07.03 Hòa Bình   1.5 5.00 3.75 3.25
10 760234 MAI VĂN QUÍ   20.05.03 Hòa Bình   1.5 5.25 6.25 4.75
10 760235 PHẠM ÁI QUỐC   17.04.03 Hòa Bình   1.5 7.00 6.75 7.50
10 760236 NG THỊ THU QUYÊN x 02.12.03 Hòa Bình   1.5 7.00 6.50 6.25
10 760237 TRẦN THÚY QUYÊN x 17.02.03 Xuân Hiệp   1 3.50 4.00 4.25
10 760238 NG THỊ TỐ QUYÊN x 21.11.03 Xuân Hiệp   0 V V V
10 760239 NG HOÀI NHƯ QUYỀN x 31.07.03 Thới Hòa   1 4.25 4.00 5.25
10 760240 NGUYỄN THỊ KIM QUÝ x 01.01.02 Hòa Bình   1.5 5.25 5.75 5.00
11 760241 LÊ HUỲNH MINH QUÝ   03.06.03 Hòa Bình   1.5 3.75 7.25 7.00
11 760242 NGUYỄN NGỌC QUÝ x 26.08.03 Hòa Bình   1.5 5.50 6.25 6.50
11 760243 NGUYỄN CÁT QUỲNH x 20.03.03 Xuân Hiệp   1.5 6.50 8.25 7.75
11 760244 LÊ NHƯ QUỲNH x 20.10.03 Hòa Bình   1.5 3.50 6.25 5.25
11 760245 TRƯƠNG THANH QÚY   14.03.03 Hòa Bình   1.5 6.75 6.00 8.25
11 760246 NG HOÀNG SANG   18.03.03 Hòa Bình   1.5 7.00 6.75 9.00
11 760247 DƯƠNG PHẠM HẢI SƠN   19.08.03 Hòa Bình   1.5 5.00 6.75 8.25
11 760248 NGUYỄN HỒNG SƠN   20.05.03 Hòa Bình   1.5 5.25 7.25 7.00
11 760249 NGUYỄN MINH SỰ   05.02.03 Thới Hòa   0.5 2.25 3.50 5.00
11 760250 NGUYỄN CHÍ TÂM   12.12.03 Xuân Hiệp   1.5 8.00 9.50 9.25
11 760251 NGUYỄN CHÍ TÂM   13.01.03 Thới Hòa   1 2.00 3.00 4.00
11 760252 CAO KHÁNH TÂM   12.02.03 Hòa Bình   1.5 1.50 6.75 4.00
11 760253 LÊ TUỆ TÂM x 29.06.03 Xuân Hiệp   1.5 8.25 6.25 7.25
11 760254 VÕ ĐẶNG DUY TÂN   17.10.03 Thới Hòa   1.5 2.75 3.00 5.50
11 760255 ĐOÀN HOÀI TÂN   16.01.03 Xuân Hiệp   0 5.00 8.75 6.75
11 760256 TRẦN NHẬT TÂN   13.12.03 Hòa Bình   1 3.75 5.00 6.50
11 760257 NGUYỄN THÁI TÀI   20.02.03 Hòa Bình   1 1.50 8.50 3.75
11 760258 LÊ NHỰT TẠO   30.11.03 Hòa Bình   1.5 5.00 5.75 7.00
11 760259 TRƯƠNG THỊ KIM THANH x 05.08.03 Hòa Bình   1.5 2.25 3.50 5.00
11 760260 TRẦN THỊ LAN THANH x 19.03.03 Xuân Hiệp   1 4.25 4.25 5.00
11 760261 NG THỊ NGỌC THANH x 23.09.03 Hòa Bình   1.5 6.00 6.75 6.25
11 760262 NGUYỄN HỒNG THÁI   09.11.03 Thới Hòa   1 2.50 3.00 5.00
11 760263 TRƯƠNG THÀNH THÀNH   24.10.03 Hòa Bình   1 4.00 6.25 6.50
11 760264 PHẠM TRƯỜNG THÀNH   22.06.03 Hòa Bình   1.5 4.00 3.50 4.75
12 760265 LỮ NGỌC THẢO x 12.12.03 Hòa Bình   1.5 6.50 4.50 5.00
12 760266 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO x 31.01.03 Xuân Hiệp   1.5 6.00 3.75 6.25
12 760267 TRẦN THỊ THANH THẢO x 26.10.03 Xuân Hiệp   1.5 7.25 5.75 6.75
12 760268 NGUYỄN THU THẢO x 06.04.03 Hòa Bình   1.5 7.75 9.00 8.25
12 760269 HUỲNH ANH THẮNG   06.03.03 Xuân Hiệp   1.5 3.50 6.50 6.00
12 760270 PHẠM NG. BẢO THI x 08.03.03 Hòa Bình   1.5 6.75 6.00 6.00
12 760271 PHẠM THỊ HỒNG THI x 22.09.03 Hòa Bình   1.5 V V V
12 760272 PHẠM KHẢ THI x 10.10.03 Thới Hòa   1.5 6.50 8.75 7.50
12 760273 HUỲNH NGỌC THI x 18.07.03 Hòa Bình   1.5 6.50 8.50 8.00
12 760274 LÝ THỊ THUỶ THIÊN x 04.11.03 Hòa Bình   1 6.00 5.75 6.25
12 760275 NGUYỄN NHẬT THIỆN   02.07.03 Xuân Hiệp   0.5 1.00 5.50 4.00
12 760276 VÕ ĐỒNG THỊNH   19.12.03 Thới Hòa   1.5 3.50 4.50 6.75
12 760277 VÕ THỊ KIM THOA x 05.09.03 Thới Hòa   1 2.50 6.25 4.75
12 760278 LÊ NHỰT THÔNG   24.10.03 Xuân Hiệp   1.5 4.25 5.00 6.50
12 760279 NGUYỄN CẨM THƠ x 26.04.03 Hòa Bình   1.5 6.00 6.50 5.50
12 760280 HUỲNH KIM THƠ x 22.01.03 Hòa Bình   1 4.75 3.75 5.50
12 760281 LÊ THỊ NGỌC THƠ x 12.02.03 Thới Hòa   1 2.00 1.50 4.50
12 760282 NGUYỄN YẾN THU x 27.06.03 Xuân Hiệp   1 5.75 2.25 4.75
12 760283 LÊ MINH THUẬN   24.08.03 Hòa Bình   1.5 4.50 5.50 6.25
12 760284 ĐẶNG THÀNH THUẬN   10.10.03 Hòa Bình   1.5 5.00 5.50 6.25
12 760285 LÊ BÍCH THUYỀN x 05.08.03 Hòa Bình   1 3.50 6.75 6.25
12 760286 ĐỖ THỊ ANH THƯ x 18.11.03 Hòa Bình   1.5 5.50 5.75 5.75
12 760287 NG. MAI ANH THƯ x 28.12.03 Hòa Bình   1.5 5.25 7.00 5.75
12 760288 MAI NGỌC ANH THƯ x 18.07.03 Hòa Bình   1.5 6.00 6.50 6.00
13 760289 HỒ THỊ ANH THƯ x 29.04.03 Nhơn Bình   1.5 5.25 5.50 7.00
13 760290 PHAN NGỌC ANH THƯ x 06.08.03 Nhơn Bình   1.5 6.25 5.25 4.75
13 760291 TRẦN THỊ ANH THƯ x 20.02.03 Xuân Hiệp   0 5.25 5.00 5.00
13 760292 NGUYỄN ANH THƯ x 16.09.03 Thới Hòa   1 1.75 2.75 3.25
13 760293 HUỲNH THỊ HUẾ THƯ x 01.05.03 Hòa Bình   1.5 4.50 5.00 5.25
13 760294 NG. NGỌC MINH THƯ x 07.10.03 Hòa Bình   1.5 7.75 8.25 7.75
13 760295 LÊ NGUYỄN CẨM TIÊN x 24.05.03 Hòa Bình   1 7.50 6.25 4.75
13 760296 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN x 18.07.03 Hòa Bình   1.5 5.75 6.00 5.50
13 760297 LÊ THỊ KIỀU TIÊN x 25.10.03 Hòa Bình   1.5 5.00 5.25 5.50
13 760298 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN x 31.10.03 Hòa Bình   1 7.50 5.50 3.75
13 760299 TRẦN THỊ MỸ TIÊN x 03.01.03 Xuân Hiệp   1.5 7.00 5.50 6.75
13 760300 NGUYỄN THỦY TIÊN x 20.08.03 Hòa Bình   1.5 5.25 6.50 6.50
13 760301 NG. THỊ THỦY TIÊN x 25.08.03 Xuân Hiệp   1 4.25 2.25 5.00
13 760302 PHAN THỊ THỦY TIÊN x 29.05.03 Xuân Hiệp   1.5 2.00 5.50 5.00
13 760303 NG. THỊ THỦY TIÊN x 06.11.03 Thới Hòa   1.5 5.75 6.50 6.50
13 760304 NG. HUỲNH KIM TIẾN x 07.12.03 Thới Hòa   1.5 5.50 7.25 7.50
13 760305 ĐỔ THỊ THANH TIẾP x 30.09.03 Hòa Bình   1.5 5.50 5.25 6.25
13 760306 LÊ THỊ TÍM x 21.11.03 Xuân Hiệp   1.5 5.75 2.75 5.25
13 760307 TRẦN TRUNG TÍN   25.04.03 Hòa Bình   1.5 7.25 6.25 6.25
13 760308 LÊ VĂN CHÍ TÍNH   23.07.03 Hòa Bình   1.5 7.25 7.50 8.00
13 760309 LÊ TRƯƠNG TÍNH   11.12.03 Hòa Bình   1 5.25 5.75 4.25
13 760310 PHAN VĂN TO   23.10.02 Hòa Bình   1.5 3.00 2.75 4.25
13 760311 TRƯƠNG BẢO TOÀN   18.05.03 Hòa Bình   1.5 5.25 5.50 5.75
13 760312 NG TRẦN TRỌNG TOÀN   18.05.03 Xuân Hiệp   1.5 5.50 5.75 7.00
14 760313 TRẦN THỊ HUỲNH TRANG x 15.03.03 Hòa Bình   1 3.00 3.25 2.75
14 760314 NG THỊ KIỀU TRANG x 04.12.03 Thới Hòa   1.5 3.75 4.00 6.25
14 760315 NG THỊ NGỌC TRANG x 09.11.03 Hòa Bình   0 V V V
14 760316 NGUYỄN NGỌC TRANG x 18.07.03 Hòa Bình   1.5 6.50 6.75 6.50
14 760317 LÊ BÍCH TRÂM x 20.05.03 Xuân Hiệp   1.5 7.25 6.25 7.50
14 760318 CÙ THỊ NGỌC TRÂM x 11.12.03 Hòa Bình   1 4.00 5.25 3.50
14 760319 BÙI THỊ BẢO TRÂN x 13.03.03 Hòa Bình   1 1.75 3.75 4.50
14 760320 NGUYỄN HUẾ TRÂN x 27.05.03 Hòa Bình   1.5 7.00 5.75 7.00
14 760321 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN x 09.04.03 Hòa Bình   1.5 5.50 6.00 6.50
14 760322 HUỲNH THỊ KIỀU TRINH x 12.11.03 Hòa Bình   1.5 4.75 4.50 5.00
14 760323 TỐNG THỊ KIỀU TRINH x 10.10.03 Xuân Hiệp   1.5 5.75 4.75 5.25
14 760324 NG THỊ NGỌC TRINH x 22.10.03 Hòa Bình   0.5 6.50 5.00 5.25
14 760325 VÕ THỊ TÚ TRINH x 25.05.03 Hòa Bình   1 5.75 4.25 5.00
14 760326 BÙI TRỌNG TRÍ   28.01.03 Hòa Bình   1.5 5.50 5.25 5.75
14 760327 NGUYỄN TRỌNG TRÍ   11.06.03 Xuân Hiệp   1.5 2.50 3.50 3.50
14 760328 NG. HOÀNG TRỌNG   20.09.03 Hòa Bình   1.5 6.00 6.00 7.25
14 760329 LÊ QUỐC TRỌNG   10.08.03 Hòa Bình   1.5 6.00 7.25 6.25
14 760330 PHẠM ĐĂNG TRƯỜNG   12.10.03 Hòa Bình   1.5 7.25 7.00 7.50
14 760331 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG   26.04.03 Hòa Bình   1.5 5.75 5.50 7.00
14 760332 DƯƠNG HOÀNG TUẤN   01.11.03 Thới Hòa   1.5 2.75 4.75 6.50
14 760333 NGUYỄN NGỌC TUYẾT x 07.04.03 Hòa Bình   1.5 6.00 6.50 5.25
14 760334 NG THỊ NGỌC TUYỀN x 18.08.03 Hòa Bình   1.5 7.75 9.25 8.25
14 760335 LÊ THỊ NHƯ TUYỀN x 09.11.03 Thới Hòa   1 2.75 6.50 3.25
14 760336 NG PHƯƠNG TUYỀN x 02.01.03 Hòa Bình   1.5 5.50 6.75 4.50
15 760337 LÊ THỊ THANH TUYỀN x 02.09.03 Xuân Hiệp   0.5 4.50 3.00 4.25
15 760338 NG THANH TÙNG   08.10.03 Xuân Hiệp   1 5.00 3.25 6.00
15 760339 NG GIANG TƯỜNG   04.07.03 Xuân Hiệp   1 5.00 4.50 6.50
15 760340 NG HOÀNG VINH   16.08.03 Hòa Bình   1.5 6.00 4.00 7.25
15 760341 LÊ PHÚ VINH   27.11.03 Thới Hòa   1 1.75 4.75 2.75
15 760342 NGUYỄN SƠN VŨ   07.12.03 Hòa Bình   1 2.75 4.00 3.25
15 760343 NGUYỄN THÁI VŨ   27.12.03 Hòa Bình   1.5 7.00 6.00 8.00
15 760344 MAI NG. KHÁNH VY x 11.05.03 Hòa Bình   1 6.75 7.00 6.75
15 760345 NG. HÀ KHÁNH VY x 10.01.03 Xuân Hiệp   1.5 6.75 9.25 8.00
15 760346 LÊ PHAN THÚY VY x 27.10.03 Thới Hòa   1 4.00 4.25 5.00
15 760347 LƯU TRIỆU VY x 08.12.03 Thới Hòa   1.5 6.75 5.00 6.25
15 760348 TRẦN BẢO XUYÊN   26.09.03 Nhơn Bình   0 2.00 2.25 1.75
15 760349 LÊ PHẠM HẢI YẾN x 22.04.03 Xuân Hiệp   0 6.00 8.25 8.25
15 760350 THIỆU HỒNG YẾN x 13.02.03 Hòa Bình   1.5 7.25 9.25 6.50
15 760351 TRẦN THỊ NGỌC Ý x 21.06.03 Hòa Bình   1.5 7.25 5.75 7.00
15 760352 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý x 15.06.03 Hòa Bình   1.5 7.50 5.75 8.25
15 760353 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý x 23.09.03 Hòa Bình   1.5 6.75 4.50 7.00
15 760354 PHẠM THỊ NHƯ Ý x 24.12.03 Hòa Bình   1 3.50 3.50 2.75
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Thống kê
  • Truy cập24
  • Máy tìm kiếm1
  • Khách23
  • Hôm nay5,997
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này119,781
  • Tổng lượt22,078,074
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây